Reklama

STALPROD (STP): Nabycie znacznego pakietu akcji - raport 36

Raport bieżący nr 36/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd STALPRODUKT S.A. (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, iż w dniu 28 października 2016 r. otrzymał od Akcjonariuszy: STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni (dalej "Akcjonariusz 1”), Stalprodukt – Profil S.A. z siedzibą w Bochni (dalej "Akcjonariusz 2”), Stalnet sp. z o.o. z siedzibą w Bochni (dalej "Akcjonariusz 3”), Piotra Janeczka (dalej "Akcjonariusz 4”) (dalej też jako: Akcjonariusze lub Wzywający) reprezentowanych łącznie na podstawie art 87 ust 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (dalej Ustawa) przez STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni, zawiadomienie, o którym mowa w art. 77 ust.7 w zw. z art. 69 ust.1 Ustawy o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania przez każdego z poszczególnych Wzywających.

Reklama

W związku z powyższym Akcjonariusze poinformowali jak poniżej:

1. W dniu 25 października 2016 roku na skutek ogłoszonego w dniu 13 września 2016 roku wezwania i rozliczenia dokonanych zapisów na sprzedaż akcji spółki STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055209, NIP 8680000775, REGON 850008147, o kapitale zakładowym w wysokości 11.160.534,00 zł wpłaconym w całości (zwanej dalej jako "Spółka” lub "Emitent”) doszło do nabycia przez poszczególnych Akcjonariuszy akcji Spółki w poniższych ilościach:

a) Akcjonariusz 1 nabył 1.541 (jeden tysiąc pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta oraz 1.355 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,

b) Akcjonariusz 2 nabył 1 (jedną) akcję imienną uprzywilejowaną co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta oraz 1 (jedną) akcję imienną nieuprzywilejowaną,

c) Akcjonariusz 3 nabył 2 (dwie) akcje imienne uprzywilejowane co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta oraz 2 (dwie) akcje imienne nieuprzywilejowane,

d) Akcjonariusz 4 nabył 100 (sto) akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta oraz 88 (osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych.

2. Przed w/w zmianą poszczególni Akcjonariusze posiadali:

a) Akcjonariusz 1 posiadał:

• 866.671 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 15,53% kapitału zakładowego i uprawniających do 866.671 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,10 % ogółu głosów,

• 1.009.052 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 18,08 % kapitału zakładowego i uprawniających do 5.911.931 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,36 % ogółu głosów,

tj. łącznie: 1.875.723 akcje Emitenta stanowiących 33,61 % kapitału zakładowego i uprawniających do 5.911.931 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 48,46 % ogółu głosów,

b) Akcjonariusz 2 posiadał:

• 492.759 akcji na okaziciela stanowiących 8,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 492.759 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,04% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz

• 128.958 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 1 akcję), stanowiących 2,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 644.790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,29% ogólnej liczby głosów w Spółce,

tj. łącznie 621.717 akcji Emitenta stanowiących 11,14 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.137.549 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 9,33 % ogółu głosów,

c) Akcjonariusz 3 posiadał:

• 107.561 akcji na okaziciela stanowiących 1,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 107.561 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,88% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz

• 62.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 1 akcję), stanowiących 1,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 310.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,54% ogólnej liczby głosów w Spółce,

tj. łącznie 169.561 akcji Emitenta stanowiących 3,04 % kapitału zakładowego i uprawniających do 417.561 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 3,42 % ogółu głosów,

d) Akcjonariusz 4 posiadał:

• bezpośrednio 114.865 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 1 akcję), stanowiących 2,059 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 574.325 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,71 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

• pośrednio (tj. za pośrednictwem Akcjonariusza 1):

(i) 866.671 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 15,53% kapitału zakładowego i uprawniających do 866.671 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,10 % ogółu głosów,

(ii) 1.009.052 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 18,08 % kapitału zakładowego i uprawniających do 5.911.931 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,36 % ogółu głosów,

tj. łącznie: 1.990.588 akcji Emitenta stanowiących 35,67 % kapitału zakładowego i uprawniających do 6.486.256 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 53,17 % ogółu głosów,

tj. łącznie wszyscy Akcjonariusze posiadali

a) 1.466.991 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 26,29% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.466.991 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 12,03 % ogółu głosów,

b) 1.314.825 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 23,56 % kapitału zakładowego i uprawniających do 6.574.375 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 53,89 % ogółu głosów,

tj. łącznie 2.781.866 akcji Spółki reprezentujących 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 8.041.366 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 65,92% ogólnej liczby głosów Spółki.

3. Obecnie poszczególni Akcjonariusze posiadają:

a) Akcjonariusz 1:

• 866.671 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 15,53% kapitału zakładowego i uprawniających do 866.671 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,10 % ogółu głosów,

• 1.355 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,024 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0.011% ogółu głosów,

• 1.010.593 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 18,11 % kapitału zakładowego i uprawniających do 5.052.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,42 % ogółu głosów,

tj. łącznie: 1.878.619 akcji Emitenta stanowiących 33,67 % kapitału zakładowego i uprawniających do 5.920.991 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 48,54 % ogółu głosów,

b) Akcjonariusz 2:

• 492.759 akcji na okaziciela stanowiących 8,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 492.759 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,04% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz

• 1 (jedną) akcję imienną nieuprzywilejowaną stanowiącą 0,0000179 % kapitału zakładowego i uprawniającą do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0000082 % ogółu głosów,

• 128.959 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 1 akcję), stanowiących 2,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 644.795 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,29% ogólnej liczby głosów w Spółce,

tj. łącznie 621.719 akcji Emitenta stanowiących 11,14 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.137.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 9,33 % ogółu głosów,

c) Akcjonariusz 3:

• 107.561 akcji na okaziciela stanowiących 1,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 107.561 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,88% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz

• 2 (dwie) akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 0,0000358% kapitału zakładowego i uprawniające do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0000164 % ogółu głosów,

• 62.002 akcje imienne, uprzywilejowane co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 1 akcję), stanowiące 1,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 310.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,54% ogólnej liczby głosów w Spółce,

tj. łącznie 169.565 akcji Emitenta stanowiących 3,04 % kapitału zakładowego i uprawniających do 417.573 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 3,42 % ogółu głosów,

d) Akcjonariusz 4:

• bezpośrednio:

(i) 114.965 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 1 akcję), stanowiących 2,06 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 574.825 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,71 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

(ii) 88 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,00158% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 88 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,00072 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

• pośrednio (tj. za pośrednictwem Akcjonariusza 1):

(i) 866.671 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 15,53% kapitału zakładowego i uprawniających do 866.671 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,10 % ogółu głosów,

(ii) 1.355 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,024 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0.011% ogółu głosów,

(iii) 1.010.593 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 18,11 % kapitału zakładowego i uprawniających do 5.052.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,42 % ogółu głosów,

tj. łącznie: 1.993.672 akcje Emitenta stanowiących 35,73 % kapitału zakładowego i uprawniających do 6.495.904 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 53,25 % ogółu głosów,

tj. łącznie wszyscy Akcjonariusze posiadają obecnie

a) 1.466.991 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 26,29% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.466.991 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 12,03 % ogółu głosów,

b) 1.446 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,026 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.446 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,012 % ogółu głosów,

c) 1.316.519 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 23,59 % kapitału zakładowego i uprawniających do 6.582.595 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 53,96 % ogółu głosów,

tj. łącznie 2.784.956 akcji Spółki reprezentujących 49,91 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 8.051.032 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 66,00 % ogólnej liczby głosów Spółki.

4. Nie istnieją podmioty zależne wobec Akcjonariuszy, które posiadają akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. Z tym zastrzeżeniem, iż Akcjonariusz 4 jest podmiotem bezpośrednio dominującym względem Akcjonariusza 1.

5. Art. 69 ust 4 pkt 6 -8 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczy.

6. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie Art. 69 ust.4 pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów zostały podane powyżej.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-28Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny .

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »