Reklama

DUON (DUO): Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. z - treść podjętych uchwał. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki CP Energia S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 9 listopada 2010r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A., które podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 / 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 09 listopada 2010 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Bileckiego.

Reklama

Za przyjęciem uchwały głosowało 3.600.136 głosów. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 2 / 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 09 listopada 2010 r.

W sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia zatwierdzić zmieniony, następujący porządek obrad:

1)Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)Przyjęcie porządku obrad.

5)Zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści sprawozdania zarządu oraz planu połączenia CP Energia, jako spółki przejmującej i spółki Energia Słupca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000287379 (dalej Energia Słupca), jako spółki przejmowanej (Plan Połączenie).

6)Podjęcie uchwały w trybie art. 506 k.s.h. w sprawie połączenia CP Energia na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. z Energia Słupca, jako spółką przejmowaną, tj, poprzez przeniesienie całego majątku Energia Słupca na CP Energia. -

7)Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

8)Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9)Zamknięcie obrad.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3.600.136 głosów. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 3 / 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 09 listopada 2010 r.

W sprawie połączenia Spółek CP Energia S.A. jako spółki przejmującej z Energia Słupca Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CP ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 31 sierpnia 2010 przez zarządy spółek CP ENERGIA S.A. i ENERGIA SŁUPCA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000287379, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176/2010 z dnia 09 września 2010r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu, i w oparciu o ten plan postanawia, że:

1.Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenia Spółki ENERGIA SŁUPCA Sp. z o.o. ze spółką CP ENERGIA S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki ENERGIA SŁUPCA Sp. z o.o, na spółkę CP ENERGIA S.A.

2.W wyniku dokonanego połączenia nie nastapi podwyższenie kapitału zakładowego CP Energia S.A z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki ENERGIA SŁUPCA Sp. z o.o.

3.Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.

4.Szczególne uprawnienia wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym w ENERGIA SŁUPCA Sp. z o.o. nie będą przyznawane.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3.600.136 głosów. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4 / 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 09 listopada 2010 r.

W sprawie zmiany Statutu, rozszerzenie przedmiotu działalności.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia uchylić dotychczasową treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 06.10.Z - Górnictwo ropy naftowej,

2. 06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego,

3. 09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

4. 19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

5. 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,

6. 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej,

7. 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,

8. 35.14.Z - Handel energią elektryczną,

9. 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych,

10. 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,

11. 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

12. 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

13. 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

14. 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

15. 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

16. 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

17. 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,

18. 42.12.Z - Roboty związane z budowa dróg szynowych i kolei podziemnej,

19. 42.13.Z - Roboty związane z budowa mostów i tuneli,

20. 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-

21. 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

22. 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

23. 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

24. 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

25. 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,

26. 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich,

27. 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,

28. 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

29. 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

30. 43.31.Z - Tynkowanie,

31. 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,

32. 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

33. 43.34.Z - Malowanie i szklenie,

34. 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

35. 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

36. 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

37. 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

38. 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

39. 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

40. 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

41. 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

42. 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

43. 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

44. 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

45. 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

46. 49.41.Z - Transport drogowy towarów,

47. 49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych,

48. 49.50.B - Transport rurociągowy pozostałych towarów,

49. 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,

50. 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,

51. 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów wyłączeniem holdingów finansowych,

52. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

53. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

54. 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,

55. 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

56. 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,

57. 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

58. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna; naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

59. 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

60. 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

61. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

62. 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

63. 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3.600.136 głosów. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 5 / 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 09 listopada 2010 r.

W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu na skutek zmian podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3.600.136 głosów. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Uchwały zostały opublikowane w dniu 12.11.2010 w związku z przekazaniem w tym dniu od notariusza protokołu z NWZ CP Energia S.A. z dnia 09.11.2010.
Marcin Buczkowski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | CP Energia SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »