Reklama

NETIA (NET): Netia przedłużyła umowę serwisową z Ericsson - raport 33

Raport bieżący nr 33/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka” lub "Netia”) informuje, że w dniu 10 maja 2016 r. Spółka oraz jej spółka zależna Telefonia Dialog Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej łącznie: "Grupa Netia”) zawarły z Ericsson sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Ericsson”) aneks do umowy o świadczenie usług, zawartej w dniu 14 sierpnia 2012 r. (zob. raport bieżący nr 73/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.) (dalej łącznie: "Umowa”).

Reklama

Umowa obejmuje utrzymanie i zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi Grupy Netia oraz wsparcie w dostarczaniu usług klientom indywidualnym i biznesowym Grupy Netia. Zakres Umowy w 2016 roku pokrywa się z zakresem umowy zawartej w dniu 14 sierpnia 2012 r., zaś w 2017 roku zostaje pomniejszony o część abonencką. Ponadto, Umowa modyfikuje określone wskaźniki cenowe i operacyjne (KPIs) dotyczące świadczenia usług Grupie Netia przez Ericsson.

Aneks do Umowy wchodzi w życie w dniu 10 maja 2016 r. i przedłuża Umowę do 31 grudnia 2017 r.

Szacunkowa wartość Umowy w okresie od dnia jej zawarcia w dniu 14 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wynosi 444 416 000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy) zł. Szacunkowa wartość Umowy w latach 2016 i 2017, z uwzględnieniem opustów przyznanych na warunkach określonych Umową, wynosi 128 000 000 (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów) zł i kształtuje się w poszczególnych latach w następujący sposób:

a) w roku 2016 wynagrodzenie w wysokości 89 000 000 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów) zł;

b) w roku 2017 wynagrodzenie w wysokości 39 000 000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów) zł.

Kontynuacja i wskazana powyżej modyfikacja współpracy z Ericsson spowoduje ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem siecią oraz sprawniejszą i efektywniejszą obsługę klientów w obszarze realizacji i utrzymania usług Grupy Netia.

Zmieniona Umowa nie zawiera postanowień, które odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Zmieniona Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, do których zapłacenia może być zobowiązany Ericsson, a których wartość może przekraczać wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 (słowie: dwieście tysięcy) euro, według średniego kursu ogłoszonego dla euro przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy. Określenie maksymalnej wysokości kar umownych nie jest możliwe, a podstawą przyjęcia możliwości przekroczenia limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wysokość zastrzeżonej kary umownej z tytułu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu Umowy (lub jej części) na Spółkę lub podmiot przez nią wskazany wynosząca 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Zmieniona Umowa została zawarta z zastrzeżeniem terminu rozwiązującego (wygaśnięcie Umowy z upływem dnia 31 grudnia 2017 r.), i potestatywnego (zależnego od woli stron Umowy) warunku skutkującego przedłużeniem Umowy na kolejne 12 miesięcy, jeżeli przynajmniej jedna ze spółek z Grupy Netii nie oświadczy o braku woli przedłużenia czasu trwania Umowy w drodze pisemnego zawiadomienia doręczonego Ericsson nie później niż w terminie do końca dnia 30 czerwca 2017 r. lub o ile Ericsson nie oświadczy o braku woli przedłużenia Umowy w drodze pisemnego zawiadomienia doręczonego przynajmniej jednej ze spółek z Grupy Netii nie później niż w terminie do końca dnia 31 grudnia 2016 r.

Umowa została uznana za znaczącą umowę w związku z tym, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki oraz 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Netii za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (Netia jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-10Tomasz SzopaPrezes Zarządu
2016-05-10Katarzyna IwućCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »