Reklama

NTTSYSTEM (NTT): NTT System Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. NTT System Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka prowadzi stronę internetową, na której zamieszcza wszystkie istotne dokumenty korporacyjne, statut spółki oraz inne dokumenty. W tym celu na stronie Spółki jest stworzona specjalna zakładka "Dla inwestorów" (http://relacje.ntt.pl/).

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka podaje informacje w zakresie spełnienia kryteriów niezależności przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, o ile takie dane zostaną przekazane Spółce przez zainteresowane osoby lub Radę Nadzorczą. Spółka traktuje oświadczenie członka Rady Nadzorczej jako wiarygodne źródło informacji na temat jego statusu niezależności, aż do czasu ewentualnego dokonania przez Radę Nadzorczą innej jego oceny. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Dane, o których mowa, są zawarte na stronie internetowej w raportach okresowych (w formacie pdf) i są na niej utrzymywane przynajmniej przez pięć lat. Spółka w obecnej strukturze kosztowo-administracyjnej nie dysponuje zasobami na selektywny wybór takich danych i ich przygotowywanie w formacie umożliwiającym przetwarzanie. Spółka rozważa jednak możliwość podjęcia działania w kierunku rozpoczęcia stosowania tej zasady.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Dane, o których mowa, są zawarte na stronie internetowej w raportach bieżących i okresowych oraz są na niej utrzymywane przynajmniej przez okres pięciu lat. Spółka jest na etapie przystosowania technicznego strony internetowej celem niezwłocznego wdrożenia zasady dostępności informacji, na temat planowanej i wypłaconej przez Spółkę dywidendy w okresie ostatnich 5 lat działalności, w jednym wydzielonym i dedykowanym temu miejscu.

I.Z.1.10. prognozy finansowe - jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikowała dotychczas prognoz finansowych i nie podjęła decyzji o ich publikacji w przyszłości.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje się do zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, działając zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami, w tym ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. W Spółce nie obowiązuje inna formalna wewnętrzna polityka dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada polityki w zakresie różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów. NTT System S.A. informuje przy tym, że przychyla się do stosowania tej zasady poprzez niewprowadzenie jakichkolwiek utrudnień w jej funkcjonowaniu. Z uwagi jednak na okoliczność, że członkostwo w organach zarządczych powstaje poprzez wybór, Spółka nie dysponuje środkami, które zapewniłyby funkcjonowanie ww. zasady bez naruszania praw podmiotów dokonujących takich wyborów. Wybór kluczowych menadżerów dokonywany jest w Spółce na podstawie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia kandydatów. Na wybór nie mają wpływu jakiekolwiek kryteria pozamerytoryczne, takie jak płeć czy wiek. Takie podejście zapewnia właściwy dobór kluczowych menadżerów Spółki.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka umożliwia inwestorom możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi podczas Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczanie stosownych informacji na swoje stronie internetowej i publikację raportów bieżących. Uchwały i sam przebieg Walnego Zgromadzenia są obowiązkowo protokołowane przez notariusza. Treść uchwał publikowana jest w formie raportów bieżących w wymaganych terminach, a nadto zamieszczana na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki taka forma informowania o przebiegu Walnych Zgromadzeń jest wystarczająca dla zachowania pełnej transparentności obrad oraz zabezpieczenia praw Akcjonariuszy w tym zakresie. W zakresie wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej do transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, Spółka obecnie nie stosuje tej zasady. Przebieg obrad rejestrowany jest w formie protokołu notarialnego, a następnie publikowany w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Spółki (przez podanie co najmniej treści podjętych uchwał i wyników głosowań).

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przewiduje zamieszczania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub video, na swojej stronie internetowej. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu są niezwłocznie publikowane przez Spółkę w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki, co zdaniem Spółki w sposób przejrzysty zapewnia dostęp do istotnych informacji w tym zakresie.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są kwalifikowane w indeksach giełdowych WIG20 ani też mWIG40. Dodatkowo struktura akcjonariatu, ani też charakter i zakres prowadzonej przez Spółkę działalności nie generują konieczności funkcjonowania strony w języku angielskim.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Schemat podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu stanowi załącznik do Regulaminu Zarządu i został opublikowany na stronie internetowej Spółki.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada ta jest stosowana z zastrzeżeniem, iż wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zasiadanie przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki dotyczy jedynie zasiadania w organach spółek konkurencyjnych względem Spółki (art. 380 ksh i zapisy Statutu Spółki).

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Ocena spełnienia kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej przedstawiana będzie przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.2. począwszy od sprawozdania za rok 2016.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. W związku z tym część zasad dotyczących funkcjonowania komisji w Radzie Nadzorczej, stosownie do postanowień Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli Dyrektorów wykonawczych, jest stosowana w ograniczonym zakresie.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W Spółce funkcje Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza. Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. i wskazane w zasadzie II.Z.4 Przewodniczący Rady Nadzorczej został wybrany w oparciu o wysokie kwalifikacje, doświadczenie i merytoryczne przygotowanie.

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

  • - składu rady i jej komitetów,
  • - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  • - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  • - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Po raz pierwszy sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące pełny zakres ujęty w zasadzie II.Z.10.2., zostanie przedstawione zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za rok 2016.

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Po raz pierwszy ocena Rady Nadzorczej, obejmująca zakres ujęty w zasadzie II.Z.10.3., zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za rok 2016.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Po raz pierwszy ocena Rady Nadzorczej, obejmująca zakres ujęty w zasadzie II.Z.10.4., zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za rok 2016.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Działania w opisanych obszarach są w Spółce prowadzone w rozproszonej strukturze (nie zawsze w formie wyodrębnionych działów). Funkcje systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcje audytu wewnętrznego pełnią m.in.: zarząd, dział kontrolingu, dział księgowości, dział kredytów i windykacji, prawnicy obsługujący Spółkę, biuro zarządu i administracji, pełnomocnik w zakresie obszaru zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie wyodrębnia jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w poszczególnych systemach z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności. Kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem oraz nadzór zgodności działalności z prawem (compliance) prowadzony jest w rozproszonej strukturze, a osoby je wykonujące podlegają bezpośrednio lub pośrednio zarządowi. Osoby, które w ramach swojej pracy powezmą istotne informacje mają możliwość przekazania ich bezpośrednio do prezesa lub innego członka Zarządu, a także do Rady Nadzorczej.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie ma wyodrębnionego działu audytu wewnętrznego i Spółka nie zatrudnia osób, których główną i jedyną funkcją jest audyt wewnętrzny, a więc zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego nie znajdują zastosowania. Tym niemniej osoby, które w ramach swojej pracy powezmą istotne informacje mają możliwość przekazania ich bezpośrednio do prezesa lub innych członków Zarządu a także do Rady Nadzorczej. Osoby wykonujące poszczególne funkcje podlegają jedynie regulacjom wewnętrznym Spółki.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce nie ma wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Zarząd co roku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki. Obecnie Spółka będzie przestrzegać omawianej zasady w zakresie sprawozdawczości Zarządu adekwatnej do posiadanych i powyżej opisanych mechanizmów istniejących w Spółce, w zakresie oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w tej zasadzie.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Roczna, całościowa ocena skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w powyższej zasadzie dokonana zostanie przez Radę Nadzorczą po raz pierwszy w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Realizując obowiązki informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na swojej stronie internetowej, Spółka zapewnia Akcjonariuszom dostęp do informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na walnych zgromadzeniach pod warunkiem zgłoszenia stosownego wniosku nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (ang. record date).


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Funkcjonujące w Spółce regulacje wewnętrzne nie precyzują zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. W ocenie spółki dla identyfikacji i unikania konfliktu interesów wystarczające są przepisy ogólnie obowiązującego prawa, wobec powyższego spółka nie będzie definiować we własnym zakresie kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania - obecnie w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne dla członków Zarządu i kluczowych menedżerów . Wymagania określone w niniejszej zasadzie uwzględniane są przy formułowaniu indywidualnych porozumień dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu Spółki (ustalanych przez Radę Nadzorczą) i jej kluczowych menedżerów.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania - obecnie w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne dla członków Zarządu i kluczowych menedżerów. Aktualnie obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki i jej kluczowych menedżerów nie przewidują powiązania wynagrodzeń z instrumentami powiązanymi z akcjami Spółki. Jeżeli program taki zostanie w przyszłości przyjęty Emitent poinformuje o tym w odrębnym komunikacie.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze - oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady i w sprawozdaniu z działalności nie wykazuje informacji na temat systemu wynagrodzeń. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

Reklama

Jacek Kozubowski, wiceprezes

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »