Reklama

LIBET (LBT): NWZA 02/01/2017 – zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 28/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §38 ust. 1. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż LYBET Limited z/s w Larnace zgłosiła kandydaturę Panów Jerzego Gabrielczyk, Sławomira Najnigier, Piotra Łyskawa oraz Grzegorza Warzocha do Rady Nadzorczej Spółki.

Reklama

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Jerzego Gabrielczyk dostępne są na stornie internetowej Spółki, albowiem Pan Jerzy Gabrielczyk pozostaje członkiem (Przewodniczącym) Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Nadto według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Gabrielczyk: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (4) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (5) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.).

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aktualne informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Piotra Łyskawa dostępne są na stornie internetowej Spółki, albowiem Pan Piotr Łyskawa pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Nadto według złożonego oświadczenia Pan Piotr Łyskawa: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) spełnia warunki niezależności określone w art. 86 ust. 5 w zw. z art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jak również posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej określone w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015 poz.1011, z późn. zm.); (4) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (5) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (6) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są przez niego spełniane; (7) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.).

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Sławomir Najnigier dostępne są na stornie internetowej Spółki, albowiem Pan Sławomir Najnigier pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Nadto według złożonego oświadczenia Pan Sławomir Najnigier: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (4) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (5) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są przez niego spełniane; (6) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.).

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kandydat do Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Warzocha jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stypendystą francuskiego ESC Tours.

Pan Grzegorz Warzocha jest biegłym rewidentem dysponującym blisko dwudziestopięcioletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. Wieloletni członek Fellow Member (FCCA), Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw.

W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY). W latach 2005-2009 Dyrektor i Członek Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o. Od 2009 r. Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Pan Grzegorz Warzocha jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji "Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Członkiem Rady Nadzorczej MCI Capital S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Warzocha (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) spełnia warunki niezależności określone w art. 86 ust. 5 w zw. z art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jak również posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej określone w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015 poz.1011, z późn. zm.); (4) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (5) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (6) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są przez niego spełniane; (7) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.).

………………………………………………………………………………………………………………………………………

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-29THOMAS LEHMANNPREZES ZARZĄDUTHOMAS LEHMANN
2016-12-29IRENEUSZ GRONOSTAJCZŁONEK ZARZĄDUIRENEUSZ GRONOSTAJ

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »