Reklama

PETROLINV (OIL): Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku - raport 17

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PETROLINVEST S.A. ("Spółka”), przekazuje udzielone, na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w formie pisemnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Pytania dotyczące prac na koncesjach

1. Ponieważ akcjonariusze mniejszościowi w żaden sposób nie są w stanie skontaktować się ze spółkami Silurian (telefon odebrany przez byłego właściciela który sprzedał spółkę i nic nie wie) i Eco Energy (telefon odebrany przez biuro adwokackie, które już nie reprezentuje spółki), a które to spółki w znacznej większości należą do spółki Petrolinvest proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Reklama

a) Ile osób jest zatrudnionych w spółce Silurian?

b) Ile osób jest zatrudnionych w spółce Eco Energy?

c) Proszę przedstawić sprawozdanie finansowe spółki Silurian za 2013r.

d) Proszę przedstawić sprawozdanie finansowe spółki Eco Energy za 2013r.

e) Proszę przedstawić szczegółowy raport z prac na koncesjach łupkowych spółki Silurian. To co jest w raporcie spółki Petrolinvest nie jest raportem szczegółowym.

f) Proszę przedstawić szczegółowy raport z prac na koncesjach łupkowych spółki Eco Energy. To co jest w raporcie spółki Petrolinvest nie jest raportem szczegółowym.

Odpowiedź:

Spółki Silurian Sp. z o.o. ("Silurian”) oraz Eco Energy 2010 Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna ("Eco”) nie zatrudniają żadnych pracowników na podstawie umowy o pracę. Z uwagi na projektowy charakter działalności, spółki realizują zadania w oparciu o umowy zlecenia oraz umowy świadczenia poszczególnych usług.

Sprawozdania finansowe spółek za rok 2013 będą dostępne po ich zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie udziałowców w KRS.

Zgodnie z zapisami koncesji, spółka Silurian oraz Eco zobowiązanie są do składania organowi koncesyjnemu raportów z prac zrealizowanych na poszczególnych koncesjach co roku do końca stycznia. Obowiązek ten jest realizowany. Treść raportów zawiera szereg informacji o wartości handlowej, w tym poufne dane technologiczne, i z tego względu nie są publikowane.

2. Jak Spółka została poinformowała, KaraTau Consulting zamieściła informację w biuletynie prasy branżowej informację o utracie licencji oraz sprzedaży aktywów Oil Tech Group. Czy Spółka nadal stanowczo zaprzecza prawdziwości tej informacji? Jaką odpowiedz spółka uzyskała z firmy KaraTau Consulting w związku z zamieszczoną przez nich informacją o utracie przez OTG koncesji w Kazachstanie? Proszę o przedstawienie OŚWIADCZENIA odpowiednich organów nadzorujących w Kazachstanie, iż OTG jest nadal pełnym posiadaczem koncesji poszukiwawczej na dotychczasowym terenie.

Odpowiedź:

TOO Oil Techno Group z siedzibą w Kazachstanie ("OTG”), zgodnie z posiadanym Kontraktem OTG nr 993 podpisanym z Ministerstwem Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu, posiada wyłączne prawo do prowadzenia poszukiwań i wydobywania węglowodorów na obszarze znajdującym się na terytorium Republiki Kazachstanu. Informacja ta została formalnie potwierdzona przez Zarząd Spółki w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy PETROLINVEST za I kwartał 2014 roku zakończony dnia 31 marca 2014 roku, opublikowanym w dniu 15 maja 2014 roku. Spółka OTG widnieje w rejestrze użytkowników kontraktów na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów prowadzonym przez Komitet Geologii i Wydobycia Ministerstwa Przemysłu i Nowych Technologii Republiki Kazachstanu http://geology.gov.kz/ru/pomosh-biznesu/subsiol/item/%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%BE?category_id=294

W odpowiedzi na prośbę spółki OTG o pilne dokonanie korekty nieprawdziwych danych publikowanych na stronie internetowej firmy KaraTau Consulting, dotyczących statusu Kontraktu OTG, spółka otrzymała w dniu 9 stycznia 2014 roku droga mailową wyjaśnienia, w których została przeproszona za umieszczenie błędnych informacji oraz zapewniona o zawarciu stosownych zmian w następnym wydaniu newslettera.

3. Ile pionowych odwiertów na jakiej głębokości i jaki był ich bezpośredni koszt wykonania z podziałem na każdy, wykonały Spółki w Kazachstanie a ile Republice Komi?

4. Kilka lat temu zostały pobrane do badań rdzenie w Kazachstanie, do dziś nie zostały opublikowane wyniki ich badań, również w żadnym sprawozdaniu finansowych nie ma tego ujętego, proszę o udostępnienie akcjonariuszom mniejszościowym wyniku badań pobranych rdzeni z odwiertu Shyrak1. Kiedy to nastąpi?

Odpowiedź:

Wszystkie istotne informacje na temat liczby i technicznej charakterystyki odwiertów wykonanych w Kazachstanie i Federacji Rosyjskiej zawarte są w publikowanych na stronie internetowej raportach niezależnego eksperta w latach 2007-2011. Począwszy od 2007 roku spółki kazachskie i rosyjskie wykonały w ramach Grupy PETROLINVEST łącznie 25 odwiertów poszukiwawczych, z czego 22 odwierty na terenie Kazachstanu. Informacje dotyczące wyników badania pobranych rdzeni Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 91/2011 z dnia 6 września 2011 roku. Wielkość nakładów poniesionych na poszukiwanie węglowodorów publikowana jest w rocznych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy PETROLINVEST w nocie "Nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów”.

5. Proszę powiedzieć kto odpowiada personalnie za rozmowy z koncernem Total ze strony Spółki i ze strony Total-a i brak realizacji wspólnego projektu?

Odpowiedź:

Umowa farm-out z dnia 16 marca 2010 roku była negocjowana oraz została zawarta przez poprzedni Zarząd Spółki. Od dnia 9 września 2010 roku bezpośrednie negocjacje dotyczące współpracy Total w zakresie inwestycji realizowanej na Kontrakcie OTG prowadzone były przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Bertranda Le Guern.

6. Proszę powiedzieć kto odpowiada personalnie za rozmowy z koncernem z Chin ze strony spółki i ze strony chińskiego koncernu i za dalszy brak realizacji wspólnego projektu?

Odpowiedź:

Porozumienie z CNPC International Ltd. z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru dokonania inwestycji kapitałowej w TOO Oil Techno Group negocjowane było bezpośrednio przez obecny Zarząd Spółki.

7. Które koncesje łupkowe spółka ma zamiar przedłużyć? Termin ich ważności mija w lipcu i sierpniu. Na jakiej podstawie nastąpi selekcja jeżeli nie były tam wykonywane żadne odwierty?

Odpowiedź:

Kwestia przedłużenia koncesji jest obecnie analizowana. Silurian złożył wnioski o przedłużenie trzech koncesji, których termin ważności upływał w lipcu 2014 roku. Żadna z koncesji udzielonych Silurian i Eco Energy nie pozwala na wykonanie odwiertów – są to koncesje poszukiwawcze i zgodnie z ich zapisami selekcja następuje m.in. na podstawie prac i analiz geologicznych ujętych w ich zakresie.

8. W odniesieniu do pytań z zeszłego roku RB 60/2013 nr 11), 12), 13) i odpowiedzi na nie. Dlaczego spółka wydzierżawiła urządzenie wiertnicze, które stało nie wykonując żadnych prac po czym je zdemontowała? Dlaczego spółka nie informuje w raportach jasno i wyraźnie co dzieje się na wszystkich koncesjach?(dzierżawa urządzenia nie należy do najtańszych) Jakie są dalsze plany co do odwiertów ich opróbowania i przemysłowej eksploatacji?

Odpowiedź:

Spółka publikuje informacje o pracach prowadzonych na wszystkich kontraktach w zakresie niezbędnym dla akcjonariuszy do oceny działalności w tym obszarze. Informacje umieszczane są każdorazowo w raportach okresowych.

Decyzję o wydzierżawieniu i mobilizacji urządzenia wiertniczego podjęto w związku z przyjętym wówczas harmonogramem prac opartym na wielkości zabudżetowanego finansowania. W konsekwencji niezależnych od Spółki opóźnień w dostępie do finansowania oraz konieczności dokonania spłaty zadłużenia kredytowego, realizacja prac na odwiercie Shyrak 1 musiała ulec znacznemu spowolnieniu. Spółka OTG, celem ograniczenia kosztów opóźnienia procesu opróbowania, przeprowadziła w listopadzie 2013 roku demobilizację urządzenia wiertniczego usytuowanego na odwiercie Shyrak 1. Decyzja o demobilizacji urządzenia została podjęta przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych oraz aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku wierceń w Republice Kazachstanu, zapewniającej łatwość w dostępie do tego typu urządzeń. Zakres prac prowadzonych obecnie na Kontrakcie OTG dotyczy niezbędnych działań zabezpieczających odwiert Shyrak 1. Termin rozpoczęcia opróbowania odwiertu Shyrak 1 uzależniony jest od zakończenia rozmów z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi współpracą przy realizacji projektu poszukiwawczo - wydobywczego OTG.

Petrolinvest kontynuuje rozmowy z inwestorami w celu podjęcia współpracy przy realizacji projektu poszukiwawczo-wydobywczego na Kontrakcie OTG. Zawarcie umowy inwestycyjnej z jedną z grup inwestorów, z którymi prowadzone są rozmowy, pozwoliłoby na przyspieszenie i kontynuację prac na Kontrakcie OTG, a także zapewniłoby Petrolinvest dodatkowe znaczące wpływy gotówkowe.

Pytania związane z Podmiotami finansującymi i finansowaniem

9. Dlaczego Spółka nie pozyskuje i nie pozyskiwała w przeszłości kapitału poprzez emisje akcji bez wyłączenia prawa poboru. Przecież i tak akcje obejmowane były przez podmioty które głosowały za podwyższeniem kapitału. Nie byłoby wtedy problemu z emisjami bez pokrycia i konsekwencjami takich emisji.

Odpowiedź:

Uzasadnienie Zarządu Spółki dla wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do planowanych emisji akcji było każdorazowo prezentowane na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i stanowi załącznik do każdej z podjętych przez zgromadzenie w tej sprawie uchwał. Treść uchwał wraz z uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru umieszczona jest na stronie internetowej Spółki.

Wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy miało głównie na celu zapewnienie elastyczności i możliwości dostosowania się przez Spółkę do warunków rynkowych.

10. Ile Spółka wyemitowała akcji bez prawa poboru i jakie uzyskała z tego tytułu wpłaty pieniężne?

Odpowiedź:

Wszystkie emisje akcji PETROLINVEST S.A. przeprowadzone zostały z wyłączeniem prawa poboru. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące poszczególnych emisji akcji opublikowane zostały przez Spółkę w rocznych sprawozdaniach finansowych w nocie "Kapitał podstawowy”.

11. W związku z prowadzonym procesem nabycia przez Conwell od Petrolinvest 79% udziałów TOO Emba JUGNIEFT z siedzibą w Republice Kazachstanu, spółce zależnej Petrolinvest ("Emba”) ("Udziały”) ("Transakcja”), Conwell jako przyszły udziałowiec Emba, zobowiązał się udzielenia na rzecz Emba w okresie do dnia zamknięcia Transakcji finansowania w wysokości 700.000 USD, stanowiącego bezpośrednie finansowanie. Proszę o przedstawienie dowodu wpłaty w/w kwoty.

Odpowiedź:

Łączna kwota finansowania uruchomiona w ramach wskazanej powyżej umowy wyniosła 106.358 USD. Nie znajdujemy uzasadnienia dla publikacji dokumentów księgowych spółek zależnych.

12. Jakie to prace o charakterze prawno-finansowym uniemożliwiają spółce finalizacje umowy z Conwell Oil Corporation B.V. oraz kto jest właścicielem tejże spółki.

Odpowiedź:

Toczące się prace o charakterze formalno – prawnym stanowią uzasadnienie opóźnienia zamknięcia transakcji przez Conwell Oil Corporation B.V. a nie spółkę PETROLINVEST S.A. Zarząd Spółki nie posiada zgody inwestora na publikowanie innych dodatkowych informacji.

13. Dlaczego Tabacchi i Masashi nie wywiązują się z umów o finansowaniu? Czy odnosząc się do RB 60/2013 nr 22 wartość 96,5 mln złotych uległa zmianie?

Odpowiedź:

Zgodnie z opublikowanymi przez Spółkę warunkami umów inwestycyjnych zawartych z Tabacchi Enterprises Ltd. oraz Masashi Holdings Ltd., okres uruchamiania finansowania zakończył się w dniu 31 marca 2014 roku. Łączna kwota uruchomionych środków wyniosła 98.197 tys. złotych.

14. Odnosząc się do RB 60/2013 nr 3) z zeszłego roku i odpowiedzi na nie. Jak rozumieć zainteresowanie Tabacchi i Masashi wzrostem wartości Spółki skoro na dzień dzisiejszy mamy teoretyczny ff=100%. Praktycznie odkąd mamy do czynienia z obiema funduszami wartość spółki maleje proporcjonalnie do ilości obejmowanych przez te podmioty akcji. Jak wytłumaczyć fakt że na dzień dzisiejszy oba podmioty nie posiadają praktycznie akcji skoro to one objęły prawie 170 mln akcji z prawie 242 mln po cenie 10zł za sztukę?

Odpowiedź:

Spółka nie posiada wiedzy we wskazanym zakresie.

15. Ile spółka wydała na zakup koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w Kazachstanie i Rosji?

Odpowiedź:

Spółka nie ponosiła nakładów na nabycie koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w Kazachstanie i Rosji. Koncesje były już w posiadaniu nabywanych spółek. Szczegóły dotyczące nabywanych aktywów opublikowane zostały w rocznych sprawozdaniach finansowych w notach: "Spółki zależne i współkontrolowane” oraz "Aktywa finansowe”

Pytania dotyczące kredytów, poręczeń, zastawów na koncesjach.

16. Jak w tej chwili wygląda realizacja przez Spółkę zobowiązań inwestycyjnych związanych z posiadaniem koncesji w Kazachstanie?

Odpowiedź:

OTG realizuje zobowiązania koncesyjne odpowiednio do posiadanych możliwości finansowych, przy założeniu, że wykonanie całości obowiązków koncesyjnych uzależnione jest od pozyskania nowego inwestora. Rozliczenie wykonania zobowiązań z tytułu Kontraktu OTG nastąpi w roku zakończenia okresu poszukiwawczego, tj. w roku 2016.

17. W nawiązaniu do stanowiska niezależnego biegłego rewidenta w który to odmawia wydania opinii o załączonym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym i za bezprzedmiotowe uznał rozpatrywanie sprawozdania z działalności zarówno Spółki jak i Grupy. W skonsolidowanym bilansie wskazane są pozycje należności z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 79 656 000 zł. Kiedy Spółka zamierza przedstawić dowody potwierdzające odzyskiwalność należności?

Odpowiedź:

Spółka obszernie opisała posiadane należności z tytułu udzielonych pożyczek w nocie 23.2 do sprawozdania finansowego Petrolinvest za rok 2013. Przysługująca Spółce wierzytelność z tytułu udzielonej pożyczki we wskazanej powyżej kwocie zabezpieczona jest m.in. zastawami na akcjach innych spółek oraz umową gwarancji. Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok, Zarząd podjął działania zmierzające do zwrotu tej wierzytelności. W ocenie Zarządu istnieją racjonalne przesłanki wskazujące na możliwość odzyskania aktywów zaangażowanych w opisaną wyżej pożyczkę.

18. Biegły rewident informuje o upłynięciu 5 kwietnia 2012r terminu spłaty kredytu udzielonego przez Center Credit Bank zaciągniętego przez podmiot zależny. Mowa o pożyczonych 37 800 000 USD Umowna stopa procentowa to 18%. Na dzień 31 grudnia 2013r saldo zadłużenia wynosiło 46 710 000 USD plus 31 800 000 USD odsetek karnych które to nie są ujęte w saldzie zadłużenia. Dodam że zabezpieczeniem pod ten kredyt są prawa OTG ( Oil Tech Group ). Do dnia wydania stanowiska przez biegłego żaden aneks do umowy kredytowej nie został podpisany. Czy na dzień dzisiejszy takowe aneksy są już podpisane? Jeśli nie to kiedy zostanie podpisany?

Odpowiedź:

Do dnia dzisiejszego aneks nie został podpisany. Zarząd oczekuje zawarcia stosownego aneksu z BankCenterCredit po spłacie uzgodnionej z bankiem kwoty 7 mln USD z środków ze sprzedaży udziałów w Emba. O zawarciu aneksu Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego.

19. Co stało się z pożyczka udzielona przez spółkę Baisetovowi w 2006 roku na kwotę 25,3 mln USD, o której to informowali w kolejnych raportach rocznych i która według ocen zarządu była do odzyskania.

Cytat z raportu rocznego 2010, str. 57:

W dniu 12 maja 2006 roku pomiędzy Spółką a Bakhytbekiem Baiseitovem i Lamda Engineering Inc. zawarta została umowa pożyczki (ponownie sformułowana 1 czerwca 2006 roku). Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Spółkę Bakhytbekowi Baiseitovowi pożyczki w wysokości 25,3 mln USD, którą pożyczkobiorca zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie w celu przejęcia udziałów w spółce Aktau-Tranzit. Pożyczka udzielona została w trzech transzach w kwocie 25,0 mln USD. Zobowiązanie Spółki do udostępnienia pożyczki uzależnione zostało m.in. od ustanowienia zabezpieczeń na rzecz Spółki. Umowa przewiduje, że zwrot pożyczki nastąpi niezwłocznie na żądanie Spółki po 2 czerwca 2007 roku. Do dnia 31 grudnia 2009 roku Spółka nie skorzystała z żądania spłaty. [...] Zarząd Spółki przyjął, że PETROLINVEST powinien skoncentrować się na kontynuowaniu prac w Kazachstanie, w szczególności na koncesji OTG. Wobec tych faktów Zarząd PETROLINVEST podjął działania zmierzające do zwrotu kwot zaangażowanych w opisaną wyżej pożyczkę. Wyniki działań przeprowadzonych do czasu publikacji niniejszego sprawozdania dają racjonalne przesłanki wskazujące na możliwość odzyskania aktywów zaangażowanych w opisaną wyżej pożyczkę.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pkt 17.

20. Czy spółka prowadzi rozmowy z Prokom Investments dotyczące spłaty przez ten podmiot kredytu w PKO i BGK których był zabezpieczycielem? Dlaczego PKO i BGK nie upomina się o spłatę kredytu?

Odpowiedź:

Prokom Investments S.A. jest aktywnie zaangażowany w negocjacje z PKO i BGK dotyczące ustalenia harmonogramu spłaty kredytu Spółki oraz określenia źródeł tej spłaty. W związku z upływem terminu spłaty kredytu w dniu 30 czerwca 2014 roku zadłużenie wobec PKO i BGK jest wymagalne, strony transakcji dążą do jego uregulowania w sposób oraz w terminie akceptowanym dla każdej z nich.

21. Dlaczego Spółka nie sprzedaje posiadanych udziałów celem spłaty kredytów? Mówimy oczywiście o sprzedaży z zyskiem nie stratą.

Odpowiedź:

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, Spółka realizuje strategię koncentracji działalności na inwestycjach o wysokiej efektywności, dokonując restrukturyzacji swojego portfela aktywów finansowych. Spółka sprzedała dotychczas udziały w aktywach rosyjskich oraz udziały w TOO Company Profit w Kazachstanie. Ceny ustalane są każdorazowo na warunkach rynkowych.

Pytania dotyczące spraw karnych i cywilnych oraz ksh.

22. W nawiązaniu do ZWZ zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 Czy zarząd nie był winien dokonania zmiany uchwały nr 2 tak aby akcjonariusze mieli świadomość akceptacji faktycznej straty ukrytej za "zestawieniem zmian w skonsolidowanym kapitale własnym”?

Odpowiedź:

Treść uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Petrolinvest za rok 2013 spełnia wymogi art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie pozycje sprawozdania finansowego, w tym wysokość poniesionej straty, zaprezentowane zostały w sprawozdaniu finansowym przedstawionym przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia i zatwierdzenia na walnym zgromadzeniu.

23. W nawiązaniu do ZWZ zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 Czy całą grupę Petrolinvest obowiązuje Art 397 ksh? Bo jeśli tak to dlaczego nie było go w porządku obrad? Czy spółka nie czuje się w obowiązku zwołania akcjonariuszom NWZA celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki wykonał obowiązek wynikający z art. 397 Kodeksu spółek handlowych w dniu 29 maja 2013 roku, zwołując Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2013 roku oraz umieszczając w porządku obrad punkt w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki. Konieczność rozpatrzenia przez walne zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki spowodowana została zaistnieniem na dzień bilansowy 31 marca 2013 roku sytuacji, w której wysokość poniesionej przez Spółkę straty spełniała warunki określone w treści art. 397 KSH, tj. przekroczyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Od dnia 31 marca 2013 roku wszystkie kolejne bilanse sporządzane przez Spółkę i publikowane w okresach kwartalnych potwierdzały utrzymywanie się sytuacji analogicznej jak na dzień 31 marca 2013 roku. Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę opiniami prawnymi, w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 397 istnieje obowiązek podjęcia uchwały. Nie ma jednak obowiązku cyklicznego podejmowania takiej uchwały przy każdym sporządzeniu bilansu, jeżeli przesłanki te utrzymują się. Taki obowiązek powstałby jedynie w sytuacji, gdy pomiędzy poszczególnymi uchwałami Spółka przestałaby spełniać przesłanki z art. 397, a następnie znowu zaistniałaby sytuacja spełniające te przesłanki.

24. Czy Rada Nadzorcza spółki zamierza odwołać obecnego Prezesa spółki Petrolinvest i postawić mu zarzuty o niegospodarność w związku z umowami przez które spółka ponosi straty?

Odpowiedź:

Spółka nie otrzymała od Rady Nadzorczej żadnych informacji, które wskazywałyby na zamiar podjęcia takich decyzji.

25. Czy Spółka zamierza zgłosić do Prokuratury o wszczęcie postępowania przeciwko przewodniczącemu RN Panu Ryszardowi Krauze w związku z możliwością dopuszczenia się przez w/w osobę działania na szkodę przedsiębiorstwa i brak lub zły nadzór nad zarządem?

Odpowiedź:

Spółka nie posiada informacji, które wskazywałby na zasadność podejmowania takich działań.

26. Jakie postępowania KNF, US, toczą się w Spółce?

Odpowiedź:

Zgodnie z posiadaną wiedzą, wobec Spółki nie toczą się żadne postępowania KNF. Wszystkie istotne informacje dotyczące toczących się postępowań, określone wymogami prawa, publikowane są w sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki.

27. Czy wynagrodzenie zarządu jest związane z wynikami spółki.

Odpowiedź:

Wynagrodzenie Zarządu składa się z części stałej wynagrodzenia oraz części zmiennej uzależnionej od zrealizowanych zadań.

Podstawa prawna: Par. 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-14Bertrand Le GuernPrezes Zarządu
2014-07-14Franciszek KrokWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »