Reklama

PETROLINV (OIL): Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2015 roku

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Par. 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Reklama

Zarząd Spółki PETROLINVEST S.A. ("Spółka”), przekazuje udzielone, na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w formie pisemnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 września 2015 roku.

1. Czy spółka podpisała umowę z akcjonariuszem na pokrycie niedoborów scaleniowych, jeśli nie to do kiedy ma zamiar podpisać i z którym z akcjonariuszy, zważywszy, iż żaden z większościowych akcjonariuszy nie zarejestrował się na WZA 25 sierpnia br.

Zgodnie z przedłożonym przez Spółkę w trybie raportu bieżącego harmonogramem procesu scalenia, zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych zostało uzależnione od podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o scaleniu akcji. Kolejnym etapem będzie rejestracja uchwały w KRS a następnie zawarcie umowy, o której powyżej.

2. Czy Spółka ma opracowany inny plan jak pokryć niedobory scaleniowe jeśli nie podpisze umowy z akcjonariuszem na pokrycie niedoborów?

W ocenie Spółki zawarcie umowy na pokrycie niedoborów jest rozwiązaniem najkorzystniejszym. Zarząd Spółki nie znajduje uzasadnienia dla odstąpienia od tego trybu.

3. Czy Spółka ma zapewnione środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z scaleniem akcji?

Tak, Spółka posiada zapewnione środki.

4. Do kiedy Spółka sfinalizuje scalenie akcji?

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 24 września 2015 roku proces scalenia akcji potrwa około 3 miesięcy.

5. Dlaczego Petrolinvest pożyczył 290 tys. USD od Spółki Nomade Investments Ltd, której Dyrektorem i założycielem jest Pan Maciej Jakimczuk, który pełni jednocześnie funkcje doradcy Zarządu Banku CenterCredit JSC, powyższy bank podjął w grudniu 2014 roku działania prawne zapewniające uzyskanie tytułu egzekucyjnego na kwotę niespłaconego długu Petrolinvest w wysokości 33,1 mln USD? Czy spółka nie widzi konfliktu interesów? Co łączy Petrolinvest i Nomade Investments?

Pożyczka została zaciągnięta przez Silurian Sp. z o.o. (szczegóły w Sprawozdaniu skonsolidowanym za 2014 rok) Działalność Grupy Petrolinvest finansowana jest obecnie ze sprzedaży niestrategicznych aktywów Grupy oraz długu zewnętrznego w postaci pożyczek udzielanych przez podmioty pozytywnie oceniające perspektywy rozwoju Grupy. Zarząd Spółki nie widzi w tym działaniu elementu konfliktu interesów. Nomade Investments Ltd. jest pożyczkodawcą spółki z Grupy Petrolinvest, ponadto współpracuje ze Spółką w zakresie pozyskania finansowania dla realizacji inwestycji na Kontrakcie OTG.

6. Jaki jest status tytułu egzekucyjnego na kwotę niespłaconego długu Petrolinvest w wysokości 33,1 mln USD w Banku CenterCredit JSC oraz przeniesienia egzekucji na zabezpieczenie ustanowione w formie gwarancji oraz zastawu?

Status nie uległ zmianie w porównaniu do informacji zaprezentowanych w nocie 21 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

7. Jaki jest status koncesji w Kazachstanie? Które z koncesji są przejęte przez banki?

Status nie uległ zmianie w porównaniu do informacji zaprezentowanych w nocie 2 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 31 sierpnia 2015 roku. Kontrakt OTG znajduje się nadal w posiadaniu TOO OilTechnoGroup, podmiotu zależnego od Petrolinvest.

8. Czy dokumentacja dotycząca przeprowadzonych odwiertów w Kazachstanie jest zabezpieczona? Jeśli tak to gdzie się aktualnie znajduje?

Dokumentacja jest zabezpieczona, znajduje się w Kazachstanie i w Polsce.

9. Jaka kwota majątku należącego do spółek Grupy Kapitałowej Petrolinvest została przejęta w Kazachstanie w postępowaniu komorniczym?

W 2014 roku w postępowaniu komorniczym zostały przejęte aktywa spółki TOO OilTechnoGroup o wartości bilansowej 3.696 tys. złotych, które były objęte zajęciem komorniczym na dzień 31 grudnia 2013 roku. Wpływy z tyt. sprzedaży w/w aktywów wyniosły 2.083 tys. złotych i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań. Sprzedane aktywa obejmowały bazę sprzętowo-magazynową w Aktobe, która nie była znacząca dla dalszej realizacji inwestycji.

10. Dlaczego Spółka nie próbuje odzyskać pożyczki udzielonej przez spółkę Panu Bakhytbekowi Baiseitovowi w 2006 roku na kwotę 25,3 mln USD?

Zarząd podjął działania zmierzające do zwrotu w/w wierzytelności. W ocenie Zarządu istnieją racjonalne przesłanki wskazujące na możliwość odzyskania aktywów zaangażowanych w opisaną wyżej pożyczkę.

11. Jakie postępowania KNF, GIIF, US toczą się w Spółce?

Wobec Spółki toczy się jedno postępowanie KNF. Wszystkie istotne informacje dotyczące toczących się postępowań, określone wymogami prawa, publikowane są w okresach kwartalnych w sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki.

12. Czy Prezes Zarządu jest zadowolony z budowania wartości firmy?

Zarząd Spółki spotyka się z uwagami akcjonariuszy dotyczącymi przedłużającego się procesu pozyskania finansowania gwarantującego realizację projektu poszukiwawczo – wydobywczego w Kazachstanie, w tym sfinalizowania umowy sprzedaży udziałów w spółce TOO Emba Jug Nieft. Efektywność działań w tym zakresie warunkuje sytuacja na światowych rynkach paliwowych i finansowych, które nie sprzyjają szybkiemu postępowi prowadzonych przez Spółkę negocjacji i ustaleniu warunków współpracy z inwestorami. Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań w celu zrestrukturyzowania długu Grupy Petrolinvest oraz równolegle pozyskania partnera dla sfinansowania projektu na Kontrakcie OTG, strategicznego aktywa Petrolinvest.

13. Czy wynagrodzenie Prezesa Zarządu jest uzależnione od wyników spółki? Jeśli tak, to w jakiej proporcji do poniesionych strat?

Wynagrodzenie Zarządu składa się z części stałej wynagrodzenia oraz części zmiennej uzależnionej od zrealizowanych zadań. Z uwagi na ograniczenia w dostępie do finansowania Spółki, w tym opóźnienia w zamknięciu transakcji sprzedaży TOO Emba Jug Nieft, wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki za rok 2014 i 2015 nie zostało wypłacone.

14. Z czego wynika brak zarejestrowanych akcji na WZA, spółek: Prokom, Osiedle Wilanowskie, Masashi i Pana Ryszarda Krauze?

Zgodnie z informacją przekazaną przez Pana Marcina Dukaczewskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A. oraz jednocześnie Wiceprezesa Prokom Investments S.A., na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 sierpnia 2015 roku, fakt niezarejestrowania spółki wynikał z przyczyn losowych. Prokom Investments S.A. oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. dokonali rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 września 2015 roku.

15. Ilu pracowników zatrudniają spółki należące do Grupy Kapitałowej Petrolinvest na terenie Kazachstanu?

Na dzień 30 czerwca 2015 roku spółki zależne z siedzibą w Kazachstanie zatrudniały łącznie 43 osoby, z czego 18 osób znajduje się na bezpłatnych urlopach.

16. Jaka kwota kredytu zaciągniętego w PKO zostanie spłacona przez Prokom w transakcji sprzedaży akcji Bioton?

Zarząd Spółki nie dysponuje szczegółami dotyczącymi w/w transakcji. Informacją wiążącą będzie zawiadomienie Banku o zaliczeniu wpłaty Prokom na spłatę kredytu.

17. Dlaczego Spółka nie sprzedaje majątku w Polsce na pokrycie zobowiązań?

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki o skoncentrowaniu się na projekcie inwestycyjnym o najwyższej oczekiwanej efektywności, Spółka podjęła działania celem sprzedaży niestrategicznych aktywów. W wyniku zawarcia umów sprzedaży doszło do sprzedaży udziałów i akcji w spółkach: Company Profit, Nowotna Farma Wiatrowa, Pol Jazowa Agoro II i Pol Jazowa Agro 3 oraz do sprzedaży nieużywanych środków trwałych. Wpływy ze sprzedaży aktywów są prezentowane w sprawozdaniach z przepływów pieniężnych w sprawozdaniach finansowych Grupy.

18. Czy Spółka ma zapewnione finansowanie na pokrycie kosztów prowadzenia biur w Polsce i Kazachstanie?

Tak, Spółka posiada zapewnione finansowanie.

19. Jaki jest status współpracy z Total?

Spółka nie spełniła wszystkich warunków zawieszających wynikających z umowy farm-out podpisanej z Total w dniu 16 marca 2010 roku. Dodatkowo Zarząd Petrolinvest prowadzi rozmowy z różnymi inwestorami zainteresowanymi zawarciem umowy partnerstwa w celu realizacji projektu poszukiwawczo-wydobywczego na Kontrakcie OTG.

20. Czy wobec pracowników Grupy Kapitałowej Petrolinvest są prowadzone postępowania prokuratorskie? Jeśli tak to czego dotyczą?

Spółka nie gromadzi danych w tym zakresie.

21. Ile akcji było wyemitowanych i na jaka kwotę z przeznaczeniem na wydobycie gazu łupkowego i jak ta kwota została rozdysponowana - kwoty i na co?

W latach 2011 - 2013 Petrolinvest wyemitował 169.885.830 akcje o łącznej wartości nominalnej 1.698,9 mln złotych, które zostały w całości wykorzystane na inwestycje kapitałowe w podmioty z obszaru gazu łupkowego. Umowy nabycia udziałów i akcji stanowiły element umów inwestycyjnych i wiązały się z uruchomieniem dodatkowego finansowania Grupy PETROLINVEST w łącznej kwocie 98.197 tys. złotych. Wpływy uzyskane z tego tytułu przeznaczone zostały na spłatę kredytów w wysokości 37,7 mln złotych, zobowiązań w wysokości 40,2 mln złotych oraz finansowanie działalności spółek zależnych realizujących projekty inwestycyjne, w wysokości 20,3 mln złotych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-07Bertrand Le GuernPrezes Zarządu
2015-10-07Franciszek KrokWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »