Reklama

BIPROMET (BPM): Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bipromet S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Bipromet S.A. ("Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje udzielone w dniu 9 maja 2014 roku na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych w odpowiedzi na pytania przedstawiciela akcjonariuszy Capital Partners S.A. oraz Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zadane w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego w dniu 25.04.2014 r.:

Reklama

Pytanie 1:

"Proszę wskazać miejsce ujawnień, o których mowa w pkt 39-40 MSR 11”.

Odpowiedź:

Odpowiadając bezpośrednio na pytanie Akcjonariusza Spółka pragnie wskazać, iż ujawnienia wylistowane w pkt. 39 – 40 MSR 11 zawarto w następujących pozycjach sprawozdań finansowych:

a) w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013:

• Nota 6.1.;

• Nota 10.20.2.;

• Nota 11.1.;

• Nota 34.;

b) w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013:

• Nota 5.1.;

• Nota 9.20.2.;

• Nota 11.1.;

• Nota 33.

Jednocześnie informujemy, iż sprawozdanie finansowe Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez odpowiednie organy Unii Europejskiej i przedstawia w sposób rzetelny oraz jasny wszystkie informacje, które powinny być ujawnione na mocy wymagań wskazanych standardów. Powyższy wniosek potwierdza również wydana bez zastrzeżeń opinia niezależnego biegłego rewidenta do obu omawianych sprawozdań finansowych.

Ponadto informujemy, iż zarówno jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki, zostały poddane weryfikacji w zakresie informacji podlegających ujawnieniu stosownie do potrzeb IFRS disclosure checklist 2013.

Pytanie 2:

"Czy dokonano jakichkolwiek zmian lub korekt w rozliczeniu kontraktów budowlanych w 1 półroczu 2013 r.”?

Odpowiedź:

Ustosunkowując się do przywołanego pytania Akcjonariusza, Zarząd Spółki zmuszony jest w pierwszej kolejności wskazać, iż zostało ono sformułowane w sposób nieprecyzyjny, uniemożliwiający w istocie przedstawienie zwięzłej oraz jednoznacznej odpowiedzi. Akcjonariusz nie określił bowiem obszarów ewentualnych "zmian lub korekt”, a także nie wyjaśnił co miał na myśli posługując się wyrażeniem "rozliczenie kontraktów”. Innymi słowy, Zarząd Spółki nie ma pewności, czy intencją Akcjonariusza było uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w zakresie potencjalnych zmian w sposobie ujmowania przychodów i kosztów związanych z realizacją umów zawartych przez Spółkę w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., czy też rozliczeń na gruncie przepisów podatkowych.

W związku z powyższym – niejako antycypując wolę Akcjonariusza – Zarząd Spółki niniejszym wskazuje, że Spółka w całym roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. stosowała niezmiennie tę samą metodę rozliczania wiążących ją umów. Mianowicie Spółka rozpoznawała przychody z tytułu wykonywanych kontraktów zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi, mierzonego udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia konkretnej umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.

Dodatkowo – odnosząc się do związanego z omawianym pytaniem możliwego drugiego obszaru zainteresowania Akcjonariusza – Zarząd Spółki przypomina, że zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości wprowadza się we wszystkich podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z uregulowaniami zawartymi w MSR 8. Przedmiotowy standard rachunkowości wymaga od jednostek ujawnienia dokładnych informacji dotyczących korekt będących rezultatem zmian zasad (polityki) rachunkowości bądź korekt błędów poprzednich okresów. Tymczasem sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 nie zawiera informacji dotyczących jakichkolwiek modyfikacji zasad (polityki) rachunkowości, która miałaby mieć miejsce w trakcie trwania 1 półrocza 2013 r. dotyczących zasad rozliczania umów o usługę budowlaną.

Zarząd Spółki wskazuje w tym miejscu, iż przywołane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta również pod kątem powyższych zagadnień, zaś wyniki przedmiotowego audytu nie dostarczyły żadnych podstaw do sformułowania jakichkolwiek zastrzeżeń wobec księgowości Spółki.

Pytanie 3:

"Dobre Praktyki II.3 (w sprawozdaniu Zarządu jest mowa o transakcjach w GK Bipromet.

Nie odniesiono się w żaden sposób do transakcji z KGHM)”.

Odpowiedź:

Odnosząc się do przedstawionego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 kwietnia 2014 r. cytowanego spostrzeżenia Akcjonariusza, Zarząd Spółki pragnie wskazać, iż sformułowana przez Niego wypowiedź nie ma charakteru pytania lecz zawiera wyłącznie subiektywną interpretację oświadczenia Zarządu Spółki zawartego w sprawozdaniu z działalności Spółki w 2013 r. w zakresie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. W związku z powyższym brak jest formalnych przesłanek, na podstawie których Zarząd Spółki zobowiązany byłby do ustosunkowania się do przedmiotowej uwagi Akcjonariusza.

Niemniej jednak – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Akcjonariusza – Zarząd Spółki pragnie w tym miejscu wyjaśnić, iż zgodnie z zasadą Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Dobre Praktyki”) ujętą w części II ust. 3 zbioru przedmiotowych zasad:

"Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)”.

W oświadczeniu Zarządu Spółki w zakresie stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk wskazano, iż odstąpiono od stosowania zasady określonej w części II ust. 3, tj. reguły wskazanej przez Akcjonariusza. W uzasadnieniu przedmiotowej decyzjo podano, iż:

"Ze względu na skalę powiązań handlowych i organizacyjnych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A., stosowanie zasady w znacznym stopniu utrudniłoby bieżącą działalność. Emitent przykłada dużą uwagę, aby transakcje zawierane pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych”. (por. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku, s. 46 – 47).

W tym miejscu Zarząd Spółki podtrzymuje w całości cytowane powyżej uzasadnienie do odstąpienia od stosowania wskazanej zasady Dobrych Praktyk. Z uwagi na znaczne powiązania handlowe i organizacyjne pomiędzy podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej Spółki, stosowanie omawianej zasady Dobrych Praktyk wpłynęłoby negatywnie na dynamikę bieżącej działalności Spółki. W kontekście celu omawianej reguły corporate governance za niewłaściwe Spółka uważa różnicowanie poszczególnych "podmiotów powiązanych” lub ich katalogowanie oraz stosowanie odmiennych schematów działań w odniesieniu do każdego z nich lub określonej podgrupy. Z tego względu przyczyna wymieniona w sprawozdaniu Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku spowodowała odstąpienie przez Spółkę z realizowania zasady ujętej w części II ust. 3 zbiory Dobrych Praktyk w całości.

Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki pragnie ponownie podkreślić, iż przykłada znaczną uwagę, aby transakcje zawierane pomiędzy Spółką a podmiotami z nią "powiązanymi” zawierane były na warunkach rynkowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-09Zbigniew PrzebindowskiPrezes Zarządu
2014-05-09Jolanta NowosielskaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »