Reklama

HYPERION (HYP): Odpowiedzi na pytania otrzymane od pełnomocnika akcjonariusza - raport 30

Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hyperion S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje iż w związku z otrzymaniem od pełnomocnika akcjonariusza treści pytań, o których to Zarząd informował w RB 24/2018, Zarząd niniejszym udziela odpowiedzi na przedstawione pytania:

Reklama

1) W kwestii projektu MSS Zarząd zwraca uwagę, iż zgodnie z informacją otrzymaną od spółki zależnej Emitenta - Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. (MSS), Instytucja Zarządzająca MRPO - Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu 04.10.2016 r przekazał do spółki Informację pokontrolną dotyczącą projektu budowy sieci szerokopasmowej w Województwie Małopolskim.

Według w/w informacji pokontrolnej koszty całkowite projektu wyniosły 166 242 783,62 PLN w tym koszty kwalifikowane 112 423 284,06 PLN (dotacja 56 211 642,03 PLN). (treść raportu 24/2016).

Istotnym jest, że zgodnie z treścią decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego, znak: FE-I.3160.68.1.2016 z dnia 13.04.2017 r. i wskazanym w decyzji stanem faktycznym (1.1. Stan faktyczny ustalony w toku czynności kontrolnych IŻ MRPO) "W toku weryfikacji dokumentacji technicznych stwierdzono, że łączna długość obiektów wskazanych w tabelarycznym zestawieniu wykonanych obiektów, faktycznie wg długości trasowej, jest krótsza o 114,15 km. Ponadto część obiektów (197 szt. Obiektów o łącznej długości 152,53 km) w świetle przedstawionych dokumentów została, lub mogła być wykonana dopiero po terminie realizacji projektu (82 szt. O łącznej długości 61,75 km) nie przedstawiono w trakcie kontroli dokumentacji powykonawczej, która umożliwiała by rzetelną weryfikację poniesionych wydatków. W związku z powyższym uznano, że w okresie realizacji nie zostało wykonane lub zostało wykonane niezgodnie z umową 328,43 km, tj. 11,72% projektu)”

W związku z powyższym Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. wystosowała Wezwania do usunięcia wad obiektów do właściwych podwykonawców, a następnie obciążył takowe podmioty karami umownymi.

Co do pozostałych kwestii projektu MSS Zarząd zwraca uwagę, iż zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 03.10.2017 r., z wniosku dłużnika Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o otwarciu postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GR 65/17) Sąd postanowił:

1. otworzyć postępowanie sanacyjne spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa (numer KRS 0000399876);

2. oddalić wniosek o zezwolenie dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa i odebrać zarząd własny dłużnikowi;

3. oddalić wniosek dłużnika o zawieszenie postępowań egzekucyjnych i uchylenie zajęć rachunków bankowych;

4. wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SRR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz zarządcę w osobie Michała Górnickiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 886);

5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego;

Powyższa kwestia została wskazana w Raporcie bieżącym Spółki nr 52/2017. Od ww. okresu Spółka znajduje się pod zarządem Zarządcy masy sanacyjnej- P. Michała Górnickiego.

Zważając na fakt, iż nowy Zarząd Hyperion S.A. w upadłości został powołany 12.01.2018 r., tj. zarówno po otwarciu postępowania sanacyjnego w Hyperion S.A. w upadłości, jak i w Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej "MSS”), Zarząd może opierać swoją wiedzę na danych publicznie dostępnych w szczególności na Raporcie okresowym rocznym skonsolidowanym za 2016 (zbadanym przez biegłego rewidenta), gdyż Skonsolidowany Raport Półroczny Hyperion S.A. za I półrocze 2017 r. nie tylko nie przedstawia kwestii związanych z MSS, ale również nie zostało podpisane przez Zarządcę masy sanacyjnej, a biegły rewident stwierdził iż nie ma możliwości sformułowania wniosku z przeglądu.

2) W kwestii umów o zawartych długofalowych umowach wzajemnych pomiędzy spółkami z grupy Orange i T-mobile należy powtórzyć argumentację wskazaną w pkt. 1, wskazującą iż aktualnie osobą reprezentującą MSS w sprawach dotyczących majątku Spółki jest P. Michał Górnicki. Ze względu na fakt, iż współpraca ze strony Zarządcy nie jest realizowana, Spółka nie ma możliwości udzielić szczegółowych odpowiedzi na powyższe pytanie.

3) W odniesieniu do kwestii informowania w ostatnim okresie przez prasę o nieprawidłowościach i nadużyciach poprzednich zarządów Spółka prosi o wskazanie konkretnych artykułów wskazujących na konkretne nieprawidłowości, celem ustosunkowania się (w miarę możliwości i zgodnie z posiadaną przez Spółkę wiedzą) do powyższego.

4) W kwestii dofinansowania wskazujemy, że powyższe pytanie koresponduje z pytaniem nr 1, stąd fragmentarycznie odpowiedź na pytanie nr 1 jest odpowiedzią na pytanie nr 2. Jednocześnie Spółka wskazuje, że we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wskazała że jednym z wierzycieli spółki jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z tytułu zwrotu dotacji na kwotę 1.344.414,71 zł.

5) W kwestii działania Zarządu i RN celem umożliwienia publikacji raportów okresowych Zarząd wskazuje na przykładowe działania podjęte przez ww. organy Spółki:

Zarząd:

- przekazanie przez Zarząd w formie protokołów Zarządcy masy sanacyjnej dokumentacji Spółki oraz umożliwienie odbioru pozostałej dokumentacji;

- próba współpracy Zarządu z Zarządcą masy sanacyjnej w kwestiach związanych z działalnością Spółki;

- wystosowanie przez Zarząd do Zarządcy masy sanacyjnej żądania udzielenia informacji dot. m.in. przekazania wyjaśnień dlaczego nie został opublikowany Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku, dlaczego Zarządca nie skorzystał z możliwości zmiany daty przekazywania raportów okresowych w trybie § 103 ust. 2 Rozporządzenia, przekazania informacji kiedy i czy Zarządca planuje opublikować Rozszerzony raport za I półrocze 2017 roku;

Rada Nadzorcza:

- zwrócenie się do Zarządcy masy sanacyjnej w formie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w restrukturyzacji z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie: ujawnienia informacji dotyczących dokumentacji stanowiącej księgowość spółki przez Zarząd i Zarządcę oraz wyjaśnienie przez Zarządcę informacji będących podstawą zarzutu nierzetelnego i nieprawidłowego prowadzenia ksiąg przez Spółkę;

- zwrócenie się do Zarządcy masy sanacyjnej Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Hyperion S.A. w restrukturyzacji z dnia 06 września 2017 dotyczącej wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku obrotowego 2017;

- przyjęcie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w restrukturyzacji z dnia 12 września 2017 r. w sprawie: powołania biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Hyperion S.A. w restrukturyzacji;

- zwrócenie się do Zarządcy masy sanacyjnej w formie uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w restrukturyzacji z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie: wystąpienia do zarządcy w postępowaniu sanacyjnym;

- zwrócenie się do Zarządcy masy sanacyjnej w formie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w restrukturyzacji z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie: wystąpienia do zarządcy w postępowaniu sanacyjnym;

- zwrócenie się do Syndyka masy upadłości w formie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017;

- zwrócenie się do Syndyka masy upadłości w formie uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017;

- zwrócenie się do Syndyka masy upadłości w formie uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty/przekazania zysku na kapitał zapasowy Spółki za rok obrotowy 2017;

6) W kwestii prowadzenia rozmów z inwestorem strategicznym, Zarząd informuje iż zważając iż takowe rozmowy dotyczyłyby masy upadłości Hyperion S.A. w upadłości, tudzież masy sanacyjnej MSS, takowe sprawy nie mogą być prowadzone przez Zarząd którejkolwiek ze spółek bez udziału odpowiednio Syndyka masy upadłościowej oraz Zarządcy masy sanacyjnej, gdyż przekraczałoby to umocowanie Zarządu.

7) W kwestii stanu telekomunikacji światłowodowej na terenie Małopolski Zarząd wskazuje, że sieć światłowodowa jest kluczowym aktywem w ramach Grupy Kapitałowej Hyperion, a także że stanowi interesujący dla inwestorów produkt ze względu na jej zasięg, a przez to ze względu na posiadany potencjał inwestycyjny.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-16Andrzej PiechockiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »