Reklama

COLIAN (COL): Odpowiedzi Zarządu Colian S.A. na pytania zadane przez Stowarzyszenie Inwestorów Inywidualnych na ZWZ w dniu 10.07.2013 - raport 50

Raport bieżący nr 50/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania zadane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 lipca 2013 roku:

Reklama

I. Spółka dokonała transakcji nabycia udziałów w spółce Solidarność. Jakich korzyści w postaci efektów synergii zarząd spodziewa się w związku z tą operacją? W jakich obszarach zarząd zamierza osiągnąć największe synergie kosztowe? Kiedy dojdzie do pełnej integracji Solidarności z grupą kapitałową Colian?

Zarząd Colian S.A. dokonując nabycia spółki Solidarność miał na uwadze następujące czynniki:

1. Uzupełnienie portfolio produktowego Grupy w dywizji słodkiej o wysokopozycjonowane wyroby czekoladowe pod marką Solidarność. Nabycie Solidarności miało na celu istotne zwiększenie udziału rynkowego w jednej z największych kategorii na rynku słodyczy jakim są praliny.

2. Wykorzystanie doświadczeń oraz kontaktów działu eksportu firmy Solidarność do znacznego zwiększenia udziału tego kanału sprzedaży w przychodach Grupy.

3. Wykorzystanie krajowej sieci dystrybucyjnej oraz know how sił sprzedażowych Solidarności.

4. Optymalizacja zasobów operacyjnych grupy, rozumiana jako ulokowanie poszczególnych gniazd produkcyjnych w zakładach mających najbardziej przystosowany do tego celu park maszynowy oraz specjalizujących się w produkcji poszczególnych grup produktowych (pieczywo cukiernicze, masy czekoladowe, tabliczki czekoladowe, praliny, wyroby ekstrudowane, wyroby mogulowe, bakalie i draże).

Największe efekty kosztowe Zarząd zamierza osiągnąć w zakresie optymalizacji liczby oraz infrastruktury zakładów produkcyjnych.

Sprawozdania Solidarności są konsolidowane od dnia 01.05.2013, w tym roku Zarząd nie przewiduje pełnej integracji operacyjnej.

II. Czy i w jakim okresie operacja integracji spółek może wpływać na okresowe pogorszenie wyników grupy Colian? Czy wpływ ten może być istotny?

Każda integracja operacyjna przynosi okresowy wzrost kosztów. Zarząd Grupy Colian spodziewa się znacznych kosztów integracji związanych z:

1. Transferami produkcji (dostosowanie gniazd produkcyjnych do dedykowanych linii produktowych oraz przewidywanych wolumenów, przenoszenie pomiędzy zakładami maszyn i urządzeń w celu optymalizacji wydajności oraz jak najlepszego wykorzystania kompetencji produkcyjnych).

2. Realizacja programów dobrowolnych odejść w zakładach Grupy, w których nastąpi optymalizacja operacyjna .

3. Dostosowaniem systemów informatyczno-logistycznych do standardów GK Colian i związanych z tym inwestycjami, jak również rozbudowaniem szeregu procesów zapewniających bezpieczeństwo i jakość wyprodukowanych słodyczy, tak jak to ma miejsce w firmie macierzystej.

Koszty integracji będą ponoszone w latach 2013 i 2014, Grupa kapitałowa utworzy na ten cel rezerwę kosztową w sprawozdaniu Solidarności za rok 2013.

III. Jaka była wartość kapitału własnego, zysku EBIT oraz zysku netto Solidarności na koniec 2012r.?

Spółka Solidarność złożyła w dniu 05.04.2013 sprawozdanie finansowe za 2012 rok do Krajowego Rejestru Sądowego, poniżej prezentujemy podstawowe dane finansowe:

Przychody ze sprzedaży 253 523 tys zł

Zysk EBIT 2 105 tys zł

Zysk EBITDA 10 772 tys zł

Zysk Netto 357 tys zł

Kapitał własny 98 242 tys zł

IV. Zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu Solidarności "po upływie 12 miesięcy (nie później niż do 31 XII 2018 roku) od nabycia przez Colian Sweet udziałów w Solidarności, IPOPEMA może żądać od Coliana odkupienia wszystkich posiadanych przez nią udziałów w Colian Sweet. Cena wówczas ma być ustalona w następujący sposób:

"Jeżeli IPOPEMA będzie żądać odkupu po 24 miesiącach, to cena będzie wyższą wartością z dwóch kwot: 1) kwota po jakiej nabyła udziały + koszt pieniądza w czasie lub 2) kwota odpowiadająca realnej wartości ustalona "zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą”

Czy Zarząd mógłby przybliżyć, o jaką konkretnie chodzi procedurę ustalenia realnej wartości spółki?”

W umowie inwestycyjnej zawartej przez IPOPEMĘ oraz Coliana określono Realną Wartość Udziałów po jakiej Colian będzie musiał zrealizować transakcję odkupu udziałów spółki Colian Sweet od Ipopemy, jeżeli ta wartość będzie wyższa od Indeksowanej Wartości Udziałów, czyli wartości pieniądza w czasie. Poniżej prezentujemy definicję oraz metodę określenia Realnej Wartości Udziałów:

"Realna Wartość Udziałów” oznacza kwotę, za jaką udziały w kapitale zakładowym Colian Sweet Sp. z .o.o., zwaną dalej Spółką, mogłyby być zbyte, na warunkach rynkowych w transakcji zawieranej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami określona przy zastosowaniu modelu zdefiniowanego w Umowie. Na potrzeby ustalenia Wartości Realnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostanie dokonana wycena wartości rynkowej Spółki, która będzie określona przy pomocy wybranej metody lub kombinacji metod, w tym w szczególności:

a. metody mnożników rynkowych w oparciu o mnożniki wynikające z notowań spółek prowadzących działalność w branży, w której działa Spółka Nabywana;

b. metody transakcji porównywalnych w oparciu o mnożniki wynikające

z transakcji kapitałowych dotyczących spółek prowadzących działalność w branży,

w której działa Spółka Nabywana;

c. metody dochodowej w oparciu o prognozowane zdyskontowane przepływy pieniężne Spółki.

Realna Wartość Udziałów zostanie wyznaczona przez renomowanego rzeczoznawcę uzgodnionego przez Fundusz i Colian oraz zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą Colian. Dokonane przez takiego rzeczoznawcę określenie Wartości Realnej określać będzie szczegółową wykorzystaną w tym celu metodologię. Koszty takiego rzeczoznawcy ponoszą Wspólnicy po połowie.

V. Spółka dokonała w 2012 r. odpisu aktualizującego wartość firmy (dotyczącego znaku towarowego Grześki) na poziomie blisko 35 mln zł. Co się stało, że zarząd musiał dokonać tak dużego odpisu? Jak duże jest w ocenie zarządu ryzyko dokonania kolejnych odpisów wartości firmy zarówno w zakresie znaków towarowych Grześki, Appetita jak i Goplany oraz Helleny?

Posiadane przez Spółkę znaki towarowe charakteryzują się nieokreślonym okresem użytkowania, tj. nie są amortyzowane. Z tego powodu, zgodnie z wymogami MSR 36, wartość bilansowa znaków poddawana jest testom na utratę wartości. Testy przeprowadzane są poprzez porównanie wartości bilansowej danego składnika aktywów z jego wartością odzyskiwalną. W związku z faktem, że nie istnieje aktywny i płynny rynek obrotu znakami towarowymi, Spółka ustala wartość godziwą tego rodzaju aktywów poprzez oszacowanie wartości bieżącej przyszłych korzyści ekonomicznych, oczekiwanych w wyniku wykorzystaniu znaków.

Na wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez dane aktywo kluczowy wpływ mają:

- prognozy przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne znaki

- poziom stóp dyskontowych przyjętych dla oszacowania wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych.

W 2012 roku Zarząd dokonał oszacowania wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych dla poszczególnych aktywów, wykorzystując dostępne informacje o przewidywanej sytuacji gospodarczej w Polsce, perspektywach wzrostu rynku oraz obserwowane przez Spółkę trendy sprzedaży. Oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych płynących z wykorzystania znaku Grześki miało decydujący wpływ na dokonany odpis wartości tego znaku w 2012r.

Zarząd Spółki dokonuje testów na utratę wartości znaków zgodnie z postanowieniami MSR 36, tj. zawsze gdy zachodzą ku temu przesłanki, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Obecnie, zdaniem Zarządu Spółki nie zachodzą przesłanki do dokonania testów, zatem kolejne testy utraty wartości aktywów Zarząd przeprowadzi na koniec roku 2013.

Wyniki kolejnych testów na utratę wartości aktywów będą ujęte w Sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2013.

VI. Jaka jest wrażliwość spółki na zmienność cen cukru oraz zbóż? Czy spółka podpisuje długoterminowe umowy zakupu surowca po z góry ustalonej cenie, czy też dokonuje takich zakupów wg cen rynkowych z dnia dostaw? Jaka jest zdolność/elastyczność spółki do przerzucania ewentualnych kosztów wzrostu cen surowca na klienta końcowego wyrobów spółki?

Obie grupy surowców: substancje słodzące oraz produkty mączne mają znaczący wpływ na koszty wytworzenia ponieważ łącznie stanowią około 20 % rocznych zakupów wszystkich materiałów do produkcji.

Spółka aktywnie zarządza zakupami, w przypadku surowców strategicznych takich jak cukier, surowce kakaowe, mączne oceniając bieżącą sytuację rynkową, jak i tendencje panujące na danym rynku podejmuje decyzje o zawieraniu kontraktów - 3 miesięcznych, 6 miesięcznych, w sporadycznych przypadkach rocznych. Zwykle kontrakty nie obejmują pełnego zapotrzebowania - na wypadek, gdyby ceny danego surowca uległy istotnemu obniżeniu spółka pozostawia sobie możliwość dokupienia ich w aktualnej cenie. Niestety w przypadku niektórych grup surowców nie jest w stanie kontraktować w dłuższych okresach, ponieważ producenci nie są zainteresowani takim sposobem handlu i sprzedają surowce na rynku spotowym, ponieważ uzyskują tam wyższe marże (takim rynkiem jest rynek surowców pochodzenia mlecznego, gdzie bardzo znaczący wpływ na ceny na rynku krajowym ma zapotrzebowanie eksportowe oraz kurs walut).

Zdolność spółki do regulowania cen produktów gotowych w zależności od cen zakupu surowców jest uwarunkowana następującymi czynnikami:

1. ceny wyrobów konkurencyjnych

2. okres wprowadzenia podwyżek cen w zależności od kanału (handel zorganizowany wymaga dłuższego czasu)

3. elastyczności cenowej danego produktu (jak produkt jest postrzegany przez finalnego Odbiorcę i ile jest w stanie za niego zapłacić)

4. ocena trwałości trendów związanych z podwyżkami cen surowców

5. wpływ zmian cen surowców na prognozowaną rentowność produktów

VII. Jakie działania Zarząd podejmował w 2012 r. i jakie zamierza podejmować w kolejnych latach celem poprawy efektywności działalności segmentów słodyczy, przypraw raz napojów?

Zarząd uważnie śledzi efekty osiągane przez poszczególne segmenty, zarówno w zakresie generowanych marż jak i cash–flow; analizowane są także ryzyka związane

z działalnością poszczególnych segmentów. Zarząd alokuje zasoby w miejsca gdzie widzi możliwości osiągania najwyższych marż ze sprzedaży. W celu poprawy efektywności dokonuje okresowo przeglądu poszczególnych obszarów funkcjonowania spółek i w razie nieefektywności podejmuje działania optymalizacyjne (redukcja zasobów).

Mając też na uwadze stale rosnącą konkurencyjność rynku, Zarząd biorąc pod uwagę możliwości finansowe Grupy, sukcesywnie inwestuje w nowoczesne technologie ponieważ będąc jednym z liderów rynku spożywczego w Polsce widzi potrzebę oferowania produktów z jak najwyższą jakością oraz mających wartość dodaną dla finalnego konsumenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-23Marcin SzuławaCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: odpowiedzi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »