Reklama

ULMA (ULM): Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna - raport 11

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu ("Emitent”) informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna:

1.na mocy Uchwały Nr 17/2019 odwołało Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Aitor Ayastuy Ayastuy ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna;

2.na mocy Uchwały Nr 18/2019 odwołało Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pana Iñaki Irizar Moyua ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna;

Reklama

3.na mocy Uchwały Nr 19/2019 odwołało Członka Rady Nadzorczej pana Rafael Anduaga Lazcanoiturburu ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna;

4.na mocy Uchwały Nr 20/2019 odwołało Członka Rady Nadzorczej pana Andrzeja Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna;

5.na mocy Uchwały Nr 21/2019 odwołało Członka Rady Nadzorczej pana Michała Markowskiego ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna.

Przyczyną odwołania wszystkich ww. osób było niedopuszczenie do wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, na gruncie art. 369 par. 4 w zw. z art. 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, dotyczących trwania mandatu członków organów za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji, pomimo upływu kadencji, poprzez odwołanie wszystkich Członków Rady Nadzorczej przed upływem ich kadencji.

Uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. weszły w życie z chwilą podjęcia.

Ponadto w dniu 9 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna:

6.na mocy Uchwały Nr 23/2019 powołało w skład Rady Nadzorczej pana Aitor Ayastuy Ayastuy;

7.na mocy Uchwały Nr 24/2019 powołało w skład Rady Nadzorczej pana Michała Markowskiego;

8.na mocy Uchwały Nr 25/2019 powołało w skład Rady Nadzorczej pana Iñaki Irizar Moyua;

9.na mocy Uchwały Nr 26/2019 powołało w skład Rady Nadzorczej pana Rafael Anduaga Lazcanoiturburu;

10.na mocy Uchwały Nr 27/2019 powołało w skład Rady Nadzorczej pana Jose Joaquin Ugarte Azpiri.

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zostaną wybrani zgodnie z par. 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. weszły w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna informuje, że otrzymał od Członków Rady Nadzorczej oświadczenia zgodnie, z którymi nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu w konkurencyjnej osobie prawnej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zarząd ocenia, że inna działalność wykonywana przez Członków Rady Nadzorczej NIE jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej wskazanych kandydatów zostały zawarte w niniejszym raporcie bieżącym.

Pan Aitor Ayastuy Ayastuy - ur. w 1968 r.

Wykształcenie: ukończył Wydział Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Kraju Basków w Bilbao, zdobywając tytuł Magistra Przedsiębiorczości.

Doświadczenie zawodowe: Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z grupą ULMA. W latach 1995-1997 pracował jako Kontroler w ULMA Agricola w Oñati a następnie (1997-2000) jako Kontroler w argentyńskim oddziale ULMA Construcción. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Filii w Argentynie a w kolejnych latach (2001-2004) był Menedżerem Regionalnym w ULMA Construccion w Oñati. W 2005 powierzono mu funkcję Dyrektora Generalnego ULMA Construccion Ameryka, którą pełnił do czerwca 2008 r. kiedy to objął stanowisko Dyrektora Generalnego ULMA C y E, S. Coop. w Hiszpanii.

Inne pełnione funkcje: W latach 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od lipca 2008 roku do chwili obecnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Pan Aitor Ayastuy Ayastuy nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Markowski - ur. w 1984 r.

Wykształcenie: posiada tytuł Doktora w dziedzinie badań operacyjnych, tytuł Magistra w dziedzinie informatyki oraz Magistra Zarządzania Finansami na Politechnice Wrocławskiej.

Doświadczenie zawodowe: Karierę zawodową rozpoczął w 2003 r. prowadząc własna działalność tworząc autorskie oprogramowanie do zarządzania szkołami. W latach 2007 – 2010 był odpowiedzialny w firmie InsERT za tworzenie oprogramowania finansowo – kadrowego dla małych i średnich firm. W latach 2009-2010 był zatrudniony w Deloitte Advisory na stanowisku Senior Associate prowadził projekty z dziedziny modelowania finansowego i due diligence. Od roku 2012 pełnił funkcję Głównego Ekonomisty i doradcy w Ministerstwie Skarbu Państwa, kiedy to doradzał Ministrowi m.in. przy projekcie konsolidacji sektora chemicznego, restrukturyzacji PLL LOT S.A. oraz tworzył Polski Fundusz Rozwoju S.A. (dawniej Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.). Od roku 2014 do 2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., kiedy to odpowiadał za strategię spółki oraz projekty. Od 2016 r. do 2018 r. dla ProService Finteco, spółki portfelowej funduszu Oaktree, przeprowadził cztery akwizycje spółek technologicznych. Następnie CFO w Qumak S.A. odpowiedzialny za restrukturyzację i proces likwidacji spółki. Posiada międzynarodową kwalifikacje z zakresu rachunkowości i finansów - ACCA.

Inne pełnione funkcje: W latach 2013 - 2014 w PLL LOT S.A. pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej i był członkiem komisji restrukturyzacji, strategii i audytu. Od 2014 roku do chwili obecnej pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w Ventures & Partners, świadczącej usługi doradcze na rynku kapitałowym w procesach fuzji i przejęć oraz IPO oraz Członka Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej w Krajowej Izbie Rozliczeniowej Giełd i Towarów. Od 2012 do 2018 roku był też Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Inwestycyjnego w Polskich Inwestycjach Rozwojowych. Aktualnie jest członkiem Rad Nadzorczych w LiveChat S.A., Atende S.A., Playway S.A., a od czerwca 2016 roku do chwili obecnej członkiem Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Pan Michał Markowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Pan Iñaki Irizar Moyua - ur. w 1974 r.

Wykształcenie: W 1998 roku ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Navarra uzyskując tytuł Inżyniera Przemysłu, a w 2003 r. zdobył tytuł Magistra Metod Numerycznych w Inżynierii na Uniwersytecie Politechnicznym w Katalonii.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1998-1999 pełnił funkcję Inżyniera ds. Badań i Rozwoju w IKERLAN Technology Research Centre. Od 1999 roku związany zawodowo z ULMA Construccion, gdzie pełnił kolejno funkcję Inżyniera ds. Badań i Rozwoju (1999-2005), Menedżera Produktu (2005-2008), a od 2013 r. Dyrektora Projektów Technicznych.

Inne pełnione funkcje: Od czerwca 2013 roku członek Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A., a od października 2017 roku do chwili obecnej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Pan Iñaki Irizar Moyuanie nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Rafael Anduaga Lazcanoiturburu - ur. w 1964 r.

Wykształcenie: ukończył Wydział Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Kraju Basków oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Kraju Basków w Ońati.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1990-1996 pracował jako Kontroler Finansowy w ramach grupy ULMA CyE, S. Coop. W roku 1996 mianowany prezesem Spółdzielni ULMA Hormigón Polimero, S. Coop., którą pełnił do 2004 r. Od 1996 roku zatrudniony również na stanowisku Dyrektora Finansowego ULMA Hormigón Polímero, S, Coop.

Inne pełnione funkcje: Od października 2017 roku do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Pan Rafael Anduaga Lazcanoiturburu nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jose Joaquin Ugarte Azpiri – ur. w 1960r.

Wykształcenie: w roku 1982 ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Kraju Basków.

Doświadczenie zawodowe: w roku 1983 rozpoczął swoją karierę zawodową w Copreci S. Coop. na stanowisku głównego księgowego (1983-1992). Przez kolejne 2 lata pracował jako audytor wewnętrzny w Fagor Group (1992-1994). W latach 1994-1998 był prezesem w Copreci S. Coop. (1994-1998), gdzie kolejno objął funkcję kierownika działu zarządzania gotówką (1998-2000). W latach 2000-2006 pracował na stanowisku dyrektora finansowego w Eika S. Coop. Od roku 2006 związany zawodowo z ULMA jako dyrektor finansowy poszczególnych spółek należących do grupy, a od lutego 2015 na stanowisku dyrektora finansowego Ulma C y E S. Coop.

Pan Jose Joaquin Ugarte Azpiri nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-09Andrzej SterczyńskiCzłonek Zarządu
2019-05-09Krzysztof OrzełowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »