Reklama

SECOGROUP (SWG): Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta - raport 17

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012 roku podjęło:

- uchwałę numer 27 odwołującą Pana Jeffrey’a Boswell z funkcji Członka Rady Nadzorczej

- uchwałę numer 28 odwołującą Pana Henryka Pilarskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

- uchwałę numer 29 odwołującą Pana Piotra Kowalewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Reklama

- uchwałę numer 30 odwołującą Pana Piotra Kula z funkcji Członka Rady Nadzorczej

- uchwałę numer 31 odwołującą Pana Mariusza Czaplickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

oraz

- uchwałę numer 33 powołującą Pana Jeffrey’a Boswell do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

- uchwałę numer 34 powołującą Pana James’a A. Goltz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

- uchwałę numer 35 powołującą Pana Piotra Kula do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

- uchwałę numer 36 powołującą Pana Piotra Kowalewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

- uchwałę numer 37 powołującą Pana Henryka Pilarskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

- uchwałę numer 38 powołującą Pana Mariusza Czaplickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

- uchwałę numer 40 powołującą Pana Andrzeja Zawistowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Panów Jeffrey’a Boswell, James’a A. Goltz, Piotra Kulę, Piotra Kowalewskiego, Henryka Pilarskiego, Mariusza Czaplickiego oraz Andrzeja Zawistowskiego stanowiska przedstawiają się następująco:

Pan Jeffrey Boswell:

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Gannon University. W latach 1978 - 1983 zatrudniony był na stanowisku inżyniera projektu w Sunbeam Equipment Corp. po 1984 r. przekształconym w SECO/WARWICK Corp. W latach 1984 - 1986 pracował na stanowisku inżyniera projektu, potem w latach 1987 - 1989 jako menadżer produktu a następnie jako Wiceprezes SECO/WARWICK Corp. ds. sprzedaży. Od 12 lat pełni funkcję najpierw Prezesa później Członka Zarządu w Industrial Heating Equipment Association, a od lat 8 jest Członkiem Zarządu w Cupro Braze Alliance. Od 2005 r. był Prezesem Zarządu w SECO/WARWICK Corp. Od 1 lutego 2007 do 1 marca 2009 r. pełnił rolę Prezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A., jest także Vice-Prezesem Retech Systems, LLC. Od 29 kwietnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK S.A. Od 18 czerwca 2009 r. pełni rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan James A. Goltz:

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem University of New Hampshire. Pan James A. Goltz zdobył ponad 20 letnie doświadczenie w Sanders, Lockheed Martin Company, gdzie był odpowiedzialny za finanse programów International Radar, planowanie finansowe i analizy. Był Dyrektorem Finansowym w Lockheed Environmental Services and Technology Company. Następnie został Wiceprezesem ds. finansów w Sektorze Energii i Środowiska w Lockheed Martin Corp. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za funkcjonowanie finansów 11 spółek Grupy, których sprzedaż wynosiła 4 mld USD a zatrudnienie ponad 1500 osób. Jego główne zadania polegały na konsolidacji oraz kontaktach z wyższą kadrą kierowniczą. Ponadto był mocno zaangażowany w rozwój strategiczny, akwizycje jednostek oraz nadzór działalności gospodarczych m. in. w AWE Management Limited i M4 Joint Ventures. Obecnie jest Prezesem spółki Retech Systems LLC.

Pan Piotr Kula:

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. W 1978 r. ukończył Studium Podyplomowe Dydaktyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W 1982 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych, w 1994 r. stopień doktora habilitowanego. Od 2001 r. jest profesorem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Od 1975 r. jest zatrudniony na Politechnice Łódzkiej jako wykładowca. Od 2002 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. W latach 2004 - 2006 był zatrudniony na stanowisku konsultanta naukowego w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym. W latach 1990 - 2006 był udziałowcem (posiadał 50% udziałów) oraz Prezesem Zarządu spółki TRYCON Sp. z o.o. 10 kwietnia 2006 r. została otwarta likwidacja spółki TRYCON Sp. z o.o. ze względu na zaprzestanie działalności. Od 2007 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Piotr Kowalewski:

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1996 r. jest radcą prawnym. W latach 1993 - 1997 był zatrudniony na stanowisku prawnik/radca prawny w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. Od 1997 r. jest współwłaścicielem Kancelarii Radców Prawnych Formalik i Kowalewski s.c. Od 1995 r. jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej - Centrum Edukacji Ekonomicznej, od 1997 r. - w Bankowym Ośrodku Doradztwa i Edukacji, a od 2005 r. - w Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Od 2007 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK S.A.

Pan Henryk Pilarski:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W 1976 r. ukończył studia podyplomowe ekonomika i organizacja przedsiębiorstw na Politechnice Gdańskiej. W 1991 r. ukończył kurs Human Resources Management na V.B.O.-F.E.B. Bruksela. W 1991 r. ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. W roku 1996 ukończył kurs pod tytułem "Programme Essential Principles of Fund Management" w Crane Davies Management Consultants w Londynie. W latach 1967 - 1975 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno - Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku. W 1975 r. pracował w Stoczni Północnej w Gdańsku. W latach 1975 - 1980 r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Montaży Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gdańskim. W latach 1981 - 1984 r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zakładu w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Reklamowych WUTEH Gdańsk. Od 1984 do 1991 r. był Dyrektorem ZUO "Hydroster" Gdańsk. Od 1991 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ITEK Henryk Pilarski Gdańsk. Od 1993 r. posiada 60% udziału w spółce RES Consulting Gdańsk s.c. Od 2005 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w PKS Sp. z o.o. w Gdańsku. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK ThermAL S.A. Od 2007 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK S.A. Od 2009 r. pełni rolę Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Mariusz Czaplicki:

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1997 - 1998 był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego w Hoechst Schering Agrevo Polska Sp. z o.o. W latach 1999 - 2006 był Członkiem Zarządu Spółki Rigips Polska Stawiany, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Finansowego na Europę Centralną i Wschodnią w BPB plc. W latach 2007 - 2008 był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego w Falck Medycyna Sp. z o.o. Od roku 2009 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych. Od początku 2010 r. pełni w tej spółce funkcję Prezesa Zarządu. Od 2010 r. jest również członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Andrzej Zawistowski:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1984 zatrudniony był w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych "Elterma" S.A. jako Kierownik Sekcji. W latach 1984 - 1986 był Szefem Serwisu w Inter-Vac w Warszawie. W latach 1986 - 1991 był współwłaścicielem i dyrektorem w TransVac s.c. w Świebodzinie. W latach 1996 - 2005 był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu HTC Nitrex w Częstochowie. Od 1991 r. był współwłaścicielem SECO/WARWICK Sp. z o.o. Od 1991 r. do 1 lutego 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 1 marca 2007 został zatrudniony w SECO/WARWICK S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Strategii. Od lutego 2007 r. do 25.05.2012 r. był Wiceprezesem Zarządu SECO/WARWICK S.A.

Działalność prowadzona przez Panów Jeffrey’a Boswell, James’a A. Goltz, Piotra Kulę, Piotra Kowalewskiego, Henryka Pilarskiego, Mariusza Czaplickiego oraz Andrzeja Zawistowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Panowie Jeffrey Boswell, James A. Goltz, Piotr Kula, Piotr Kowalewski, Henryk Pilarski, Mariusz Czaplicki oraz Andrzej Zawistowski nie uczestniczą w organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych wobec SECO/WARWICK S.A.

Powołane osoby nadzorujące nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)
Paweł Wyrzykowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: SECO | Emitent | Warwick | Seco/Warwick SA | powołanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »