Reklama

GRAAL (GRL): Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie - raport 19

Raport bieżący nr 19/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie

o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAAL Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Wejherowie

I

Zarząd GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000205630 (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 398 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 13 października 2011 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ulicy Zachodniej 22 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL Spółki Akcyjnej z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 24/06/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres wza@graal.pl) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 22 września 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu skonwertowany do formatu PDF).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej (na adres wza@graal.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, potwierdzające wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu skonwertowany do formatu PDF).

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictw

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: wza@graal.pl. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail podany powyżej.

W przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa albo do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem albo dokument zeskanowany i skonwertowany do formatu PDF).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia z uwagi na konieczność przeprowadzania działań weryfikacyjnych.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,

b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

5. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka udostępnia na stronie internetowej pod adresem www.graal.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

III

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 27 września 2011 r. ("Dzień Rejestracji")

IV

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu GRAAL S.A. mają osoby, które:

a. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w 27 września 2011 r. oraz

b. zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 28 września 2011 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela) albo

c. złożyły dokumenty akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 27 września 2011 r. i nie odebrały ich przed zakończeniem tego dnia (w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu).

ad. b./ W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 28 września 2011 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

ad. c/ W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela mających postać dokumentu powinien złożyć dokumenty akcji w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 27 wrzesnia 2011 r. Dokumenty akcji nie mogą być odebrane przed końcem tego dnia.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie dokumentów akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 10,11 i 12 października 2011 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji.

V

Informacja dotycząca miejsca oraz terminu, w którym akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad

W dniach 10, 11 i 12 października 2011 r. akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ulicy Zachodniej 22 w Wejherowie z następującymi dokumentami związanymi z wyżej wskazanym porządkiem obrad:

- projekty uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 24/06/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą dostępne również na stronie www.graal.pl.

VI

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie www.graal.pl.
Robert Wijata - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »