Reklama

IRENA (IRE): Ogłoszenie o NWZA - raport 25

Raport bieżący nr 25/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, działając na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz § 22 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dn. 15.11.2010 r.

o godz.12:00 .w siedzibie Zarządu Spółki w Inowrocławiu ul. Szklarska 9.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór członka Rady Nadzorczej.

6. Ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 30.10.2010 r ( dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej " Dniem Rejestracji"), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do dnia 02.11.2010 r

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych

( Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA ) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Szklarskiej 9 w Inowrocławiu, w godzinach od 10.00 do 16.00 , przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ , tj. w dniu 09.11.2010 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 25.10.2010 r. ; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

wza@huta-irena.com.pl lub wysłane faksem na nr (48) (52) 35 42 110,

b) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@huta-irena.com.pl lub faksem na nr (48) (52) 35 42 110 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@huta-irena.com.pl lub faksem na nr (48) (52) 35 42 110

Formularze, o których mowa w art. 402 (3) &1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.huta-irena.com.pl

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Informacje o dokumentach koniecznych do zweryfikowania tożsamości pełnomocnika zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ, lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki: www.huta-irena.com.pl oraz pod adresem ul. Szklarska 9, Inowrocław w godzinach od 10.00 do 16.00.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad NWZ.

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki:

www.huta-irena.com.pl

Zarząd HSG "IRENA S.A.
Zbigniew Zawierucha - Prezes Zarządu
Roland Janocha - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: huty | Raport bieżący | Inowrocław

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »