Reklama

MOSTALWAR (MSW): Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 maja 2012 roku Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1)Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

(art. 402 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych

Zarząd spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przy ul. Konstruktorskiej 11a, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000008820, NIP 526-020-49-95, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych)(zwana dalej: "Spóką")na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 maja 2012 roku, na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.

6.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 r.

8.Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.

9.Zamknięcie obrad.

2)Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (art. 402 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych)

a)Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej na dzień 10 maja 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i powinno zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: WZA@mostostal.waw.pl. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy tj. najpóźniej na dzień 13 maja 2012 roku. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe bądź imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS bądź w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

b)Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: WZA@mostostal.waw.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa w powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe bądź imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS bądź w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystywaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

c)Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402 Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej: www.mostostal.waw.pl

3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8. Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę najpóźniej na jeden dzień przed dniem, na który zwołane zostało Walne Zgromadzenie, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki WZA@mostostal.waw.pl pełnomocnictwa w formacie PDF sporządzonego na formularzu pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę i czytelnie podpisanego przez Akcjonariusza względnie osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikację ważności pełnomocnictwa.

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa i zawiadomieniem Spółki o jego udzieleniu w postaci elektronicznej w inny sposób niż wskazany w pkt 8.

9. Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

10. Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i okazać taki dokument na każde żądanie Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

12. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

a)Statut Spółki nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

b)Statut Spółki nie przewiduje wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

c)Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

d)Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym zgromadzeniem.

3)Dzień rejestracji (Record date) (art. 402 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych)

Dniem rejestracji zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych jest 15 maja 2012 r.

4)Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 402 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych)

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki w dniu 15 maja 2012 r.

Nie później niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 4 maja 2012 roku) i nie później niż do dnia 16 maja 2012 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnego Zgromadzenia.

5)Dostęp do dokumentacji i projektów uchwał (art. 402 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formie dokumentowej pod adresem siedziby Spółki, przy ul. Konstruktorskiej 11a, 02-673 Warszawa, w Biurze Organizacyjno-Prawnym (pok. 616), od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 31 maja 2012 r., w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na stronie internetowej Spółki: www.mostostal.waw.pl.

6)Strona internetowa Spółki (art. 402 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych)

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: www.mostostal.waw.pl.

7)Zaświadczenie o uczestnictwie. Wykaz. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 406 i art. 407 Kodeksu spółek handlowych)

1. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. pomiędzy 28 kwietnia 2012 roku a 16 maja 2012 roku podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406 §3 Kodeksu spółek handlowych.

2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

3. Listę Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa, w Biurze Organizacyjno-Prawnym (pok. 616), od dnia 28 maja 2012 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia do dnia 31 maja 2012 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, pok. 616. Dokumentacja ta w formacie PDF dostępna będzie również na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mostostal.waw.pl.

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie.

Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.
Marcin Kondraszuk - Pełnomocnik

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »