CEZ (CEZ): OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - raport 70

Raport bieżący nr 70/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki akcyjnej ČEZ, a. s., z siedzibą w Pradze 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy 140 53, REGON: 45274649, wpisanej w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, nr akt 1581, na żądanie akcjonariusza: Republika Czeska - Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej, na podstawie postanowień § 181, ust. 1 i 2 ustawy nr 513/1991 Dz. U. R. Cz., Kodeksu handlowego, w obowiązującym brzmieniu, zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się 22 listopada 2010 r. od godz. 8 w budynku pod adresem: Duhová 1/425 (BB Centrum, budynek E), Praga 4.

Reklama

Ze względu na fakt, że wyżej wymieniony akcjonariusz spełnia warunki określone w § 181 w ust. 1 Kodeksu handlowego dotyczące prawa przysługującego akcjonariuszowi, aby żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zarząd spółki zgodnie z § 181, ust. 1 i 2 Kodeksu handlowego zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu omówienia spraw będących przedmiotem wniosku.

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie, wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, protokolanta, weryfikatorów protokołu oraz skrutatorów.

2. Odwołanie, potwierdzenie kooptacji i wybory członków rady nadzorczej.

3. Odwołanie, potwierdzenie kooptacji oraz wybory członków komitetu ds. audytów.

4. Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków rady nadzorczej oraz umów pełnienia funkcji członków komitetu ds. audytów.

5. Zakończenie.

Data decydująca o prawie uczestnictwa na walnym zgromadzeniu oraz wyjaśnienie jej znaczenia

Dniem ustalenia praw do udziału w walnym zgromadzeniu jest 15 listopada 2010 r. Znaczenie tej daty polega na tym, że prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania podczas niego praw akcjonariusza, włącznie z głosowaniem, przysługuje osobie zarejestrowanej jako akcjonariusz w ustawowo wskazanej ewidencji papierów wartościowych w dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, lub jej zastępca.

Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu

1. Rejestracja oraz sposób reprezentacji akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu

Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 7:30 w dniu i miejscu odbywania się walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze - osoby fizyczne - legitymują się przez okazanie dowodu tożsamości. Osoby występujące w imieniu osoby prawnej okazują oprócz swego dowodu tożsamości również dokument potwierdzający istnienie danej osoby prawnej oraz prawo do występowania w imieniu tej osoby prawnej. Pełnomocnicy akcjonariuszy dodatkowo okazują pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy, chyba, że dalej określono inaczej.

Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą fizyczną, legitymuje się dokumentem podróży. Jego pełnomocnik legitymuje się ponadto pisemnym pełnomocnictwem z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą prawną, ponadto legitymuje się poświadczonym dokumentem potwierdzającym istnienie osoby prawnej, z którego wynika, kto jest uprawniony do występowania w imieniu danej osoby prawnej; jeżeli osoba ta nie jest jej organem statutowym, przedstawia również pisemne pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem osób uprawnionych do występowania w imieniu danej osoby prawnej, jeżeli dalej nie określono inaczej.

Dokumenty, którymi legitymuje się zagraniczny akcjonariusz lub jego pełnomocnik, podlegają superlegalizacji lub muszą zostać zaopatrzone w poświadczenie (apostille), o ile Republika Czeska nie zawarła umowy o prawie pomocy z państwem, w którym akcjonariusz ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli wyżej określone dokumenty lub klauzule uwierzytelniające sporządzono w języku obcym, muszą one być ponadto przetłumaczone na język czeski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo do reprezentowania na walnym zgromadzeniu musi być sporządzone na piśmie i musi z niego wynikać, czy akcjonariusz udziela go pełnomocnikowi w celu reprezentowania go na jednym lub wielu walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółki w pewnym okresie.

Akcjonariusz mogą w celu udzielenia pełnomocnictwa skorzystać z formularza pełnomocnictwa, który zostanie udostępniony przez spółkę od 27 października 2010 r. do dnia odbycia się walnego zgromadzenia w formie drukowanej w siedzibie spółki, oraz opublikowany w postaci elektronicznej na stronie internetowej spółki www.cez.cz. Każdy ma prawo żądać wysłania tego formularza pełnomocnictwa na własny koszt i własne ryzyko w postaci drukowanej lub przy użyciu środków elektronicznych pod adresem e-mail: valna.hromada@cez.cz.

Akcjonariusze równocześnie mogą przekazać informację o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania na walnym zgromadzeniu przy użyciu środków elektronicznych na adres e-mail: valna.hromada@cez.cz. Taka informacja musi być zaopatrzona w zagwarantowany podpis elektroniczny bazujący na kwalifikowanym certyfikacie wydanym przez akredytowany podmiot świadczący usługi certyfikacji. Szczegóły dotyczące przyjmowania informacji o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa oraz wymagania dotyczące ich treści publikowane są na stronie internetowej spółki www.cez.cz. Jeżeli zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu będzie spełniać wszelkie określone wymagania, to spółka podczas rejestracji akcjonariuszy nie będzie wymagała przedstawienia pełnomocnictwa.

Akcjonariusz może być reprezentowany na walnym zgromadzeniu w zakresie wykonywania wszelkich praw związanych z akcjami ewidencjonowanymi na danym rachunku, włącznie z głosowaniem na walnym zgromadzeniu, również przez osobę wpisaną do ewidencji instrumentów inwestycyjnych lub ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych jako administrator lub osoba uprawniona do wykonywania praw związanych z akcjami. Osoba taka dokumentuje posiadanie takich uprawnień poprzez przedstawienie wyciągu z ustawowo wskazanej ewidencji papierów wartościowych, który zapewnia spółka.

2. Prawa akcjonariuszy związane z uczestnictwem na walnym zgromadzeniu oraz tryb ich wykonywania

Na walnym zgromadzeniu akcjonariusze mogą wykonywać swe prawa związane z akcjami, prawami do akcji lub świadectwami tymczasowymi, czyli w szczególności głosować, żądać wyjaśnień w sprawach związanych ze spółką będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia i otrzymać te wyjaśnienia oraz przedstawiać propozycje i kontrpropozycje, osobiście lub poprzez swój organ statutowy lub za pośrednictwem swoich pełnomocników, którzy przedstawią pisemne pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy, lub za pośrednictwem administratora wpisanego w ustawowo wskazanej ewidencji papierów wartościowych.

Koszty związane z udziałem na walnym zgromadzeniu ponosi każdy akcjonariusz we własnym zakresie.

a. Liczba akcji oraz praw głosu

Kapitał zakładowy spółki wynosi 53.798.975.900,- CZK (słownie: pięćdziesiąt trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset koron czeskich) i jest podzielony na 537.989.759 sztuk (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć akcji zwyczajnych o wartości nominalnej 100 CZK (słownie: sto koron czeskich). Z każdą akcją spółki o wartości nominalnej 100,- CZK związany jest jeden głos. Wszystkie akcje istnieją w postaci zdematerializowanej, na okaziciela i są kwotowane. Akcjonariusz nie ma obowiązku wykonywania praw głosu związanych z wszystkimi posiadanymi przez niego akcjami w taki sam sposób.

b. Uczestnictwo i głosowanie na walnym zgromadzeniu

Obecni akcjonariusze wpisują się na listę obecnych, która zawiera firmę handlową lub nazwę i siedzibę osoby prawnej lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej będącej akcjonariuszem, względnie jego zastępcą, oraz liczbę i wartość nominalną akcji, które uprawniają do głosowania, względnie informację o tym, że dane akcje nie uprawniają do głosowania.

Obecność na walnym zgromadzeniu oprócz tego odnotowywana jest w kartach obecności. Karta obecności musi zawierać imię lub firmę akcjonariusza (zastępca osoby prawnej podaje nr identyfikacyjny podmiotu gospodarczego (IČ), w przypadku zagranicznej osoby fizycznej numer dokumentu podróży oraz podpis akcjonariusza lub jego zastępcy. Jeżeli akcjonariusz uczestniczy w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem zastępcy, karta obecności zawierać musi również dane zastępcy w tym samym zakresie, co dane akcjonariusza.

Na walnym zgromadzeniu stopniowo omawiane są poszczególne punkty porządku obrad.

Przewodniczący obrad walnego zgromadzenia ma obowiązek zapewnić, aby na walnym zgromadzeniu przedstawione zostały wszystkie propozycje, kontrpropozycje i żądania wyjaśnień zgłoszone przez akcjonariuszy, jeżeli dotyczą one przedmiotu obrad walnego zgromadzenia i jeżeli akcjonariusz żąda ich przedstawienia walnemu zgromadzeniu. Poza tym ma obowiązek zapewnić na walnym zgromadzeniu odpowiedzi na żądania wyjaśnień zgłaszane przez akcjonariuszy dotyczące spraw związanych ze spółką, które są przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, poza przypadkami, w których udzielenia wyjaśnień można odmówić na podstawie Kodeksu handlowego. Wyjaśnień można udzielić w formie łącznej odpowiedzi na kilka pytań o podobnej treści. Obowiązuje zasada, iż za wyjaśnienie udzielone akcjonariuszowi uważa się także opublikowanie wyjaśnień uzupełniających dotyczących punktów programu na stronie internetowej spółki najpóźniej w dniu poprzedzającym walne zgromadzenie i jego udostępnienie akcjonariuszom w miejscu odbywania walnego zgromadzenia.

Na walnym zgromadzeniu o poszczególnych punktach programu głosuje się w taki sposób, iż po przedstawieniu walnemu zgromadzeniu wszystkich przedstawionych propozycji najpierw głosuje się o propozycji zarządu, następnie o propozycji rady nadzorczej a następnie o propozycjach i kontrpropozycjach akcjonariuszy w takiej kolejności, w jakiej zostały one przedstawione. Po uchwaleniu przedstawionej propozycji nie odbywa się już głosowanie dotyczące innych propozycji lub kontrpropozycji będących w sprzeczności z uchwaloną propozycją.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kart do głosowania. Karta do głosowania musi zawierać imię lub firmę akcjonariusza (w przypadku reprezentantów osób prawnych numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego) oraz podpis akcjonariusza lub jego reprezentanta. Na karcie do głosowania akcjonariusz wyznacza swoją decyzją przy numerze propozycji, której dotyczy głosowanie, zaznaczając krzyżykiem pole "ZA" lub "PRZECIW", względnie "WSZTRZYMUJE SIĘ". Kartę do głosowania i kartę obecności należy podpisać. Niepodpisane karty są nieważne. Za nieważne uważa się naderwane, porysowane lub w inny sposób uszkodzone karty, np. z nieczytelnymi informacjami.

Walne zgromadzenie podejmuje uchwały większością kwalifikowaną głosów obecnych akcjonariuszy, o ile ustawa lub statut spółki nie wymaga innego rodzaju większości.

c. Prawo zgłaszania propozycji i kontrpropozycji

Jeżeli akcjonariusz ma zamiar zgłosić na walnym zgromadzeniu kontrpropozycje do propozycji, których treść podano w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, lub w przypadku, kiedy decyzja walnego zgromadzenia wymaga sporządzenia aktu notarialnego, zobowiązany jest do doręczenia w pisemnej formie brzmienia swej propozycji lub kontrpropozycji spółce co najmniej pięć dni roboczych przed dniem, w którym ma się odbyć walne zgromadzenie. Powyższe nie obowiązuje, jeżeli chodzi o zgłaszanie kandydatur osób do organów spółki. Zarząd ma obowiązek opublikowania jego kontrpropozycji wraz ze swoją opinią, jeżeli jest to możliwe, co najmniej trzy dni przed zapowiedzianą datą odbywania walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących punktów, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia, przed opublikowaniem ogłoszenia o jego zwołaniu. Zarząd publikuje propozycję, która wpłynie do spółki najpóźniej w ciągu 7 dni przed opublikowaniem ogłoszenia o jego zwołaniu wraz z ogłoszeniem o jego zwołaniu. Do wniosków, które wpłyną po tym terminie, ma zastosowanie poprzedni akapit odpowiednio.

Żądania wyjaśnień dotyczących spółki, jeżeli takie wyjaśnienie potrzebne jest do oceny przedmiotu obrad walnego zgromadzenia, propozycje i kontrpropozycje, za wyjątkiem kontrpropozycji, które muszą zostać doręczone co najmniej pięć dni przed terminem walnego zgromadzenia spółki, mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy, w celu zwiększenia operacyjności obrad walnego zgromadzenia, przewodniczącemu obrad walnego zgromadzenia pisemnie za pośrednictwem ośrodka informacyjnego walnego zgromadzenia w okresie od zagajenia walnego zgromadzenia a do momentu ogłoszenia zamknięcia walnego zgromadzenia przez przewodniczącego obrad. W nagłówku należy podać, czy chodzi o żądanie wyjaśnień, propozycję lub kontrpropozycję. Żądania wyjaśnień, propozycje i kontrpropozycje muszą zawierać poza samym tekstem w przypadku osób fizycznych imię, nr aktu urodzenia oraz podpis akcjonariusza (względnie numer paszportu w przypadku zagranicznych osób fizycznych), w przypadku osób prawnych firmę handlową, nr identyfikacyjny podmiotu gospodarczego, jeżeli chodzi o czeską osobę prawną, oraz podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu danej osoby prawnej.

Jeżeli akcjonariusze żądają wyjaśnienia spraw, których wyjaśnienie potrzebne jest do oceny przedmiotu obrad walnego zgromadzenia, w formie ustnej lub zgłaszają w takiej formie zapytania i przedstawiają propozycje i kontrpropozycje, mają obowiązek zgłosić się przez podniesienie ręki. W momencie, kiedy przebieg walnego zgromadzenia na to pozwoli, przewodniczący udziela im słowa w kolejności według zgłoszeń. Akcjonariusze zobowiązani są do formułowania swojej wypowiedzi ustnej tak, aby była zwięzła i zrozumiała.

d. Prawo, aby żądać objęcia konkretnej sprawy porządkiem obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki posiadający akcje, których całkowita wartość nominalna odpowiada co najmniej 3 % kapitału zakładowego, mogą żądać od zarządu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu omówienia proponowanych przez nich spraw. Do każdej z takich propozycji należy dołączyć uzasadnienie lub projekt uchwały.

Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy określonych powyżej przy założeniu, iż do każdego z wnioskowanych punktów dołączono uzasadnienie lub projekt uchwały i został on doręczony najpóźniej do 20. dnia przed dniem ustalenia praw do udziału w walnym zgromadzeniu, zarząd obejmie zgłoszoną przez nich sprawę porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Jeżeli żądanie wpłynęło po opublikowaniu ogłoszenia o jego zwołaniu, zarząd publikuje uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia w terminie dziesięciu dni przed dniem ustalenia praw do udziału w walnym zgromadzeniu w sposób określony w ustawie i statucie do celów zwołania walnego zgromadzenia. Jeżeli nie jest możliwe takie jego opublikowanie, dana sprawa może zostać objęta porządkiem obrad tylko przy udziale i za zgodą wszystkich akcjonariuszy spółki.

e. Sposób i miejsce pozyskania dokumentów

Akcjonariuszowi, ewentualnie innym osobom, w przypadku których przewiduje to ustawa, przysługuje od 27 października 2010 r. do dnia odbywania się walnego zgromadzenia (włącznie) prawo:

- wglądu, w dniach roboczych od godz. 7:30 do 16:00 w dokumenty dotyczące porządku obrad walnego zgromadzenia, jeżeli z ustawy nie wynika co innego, projektów uchwał walnego zgromadzenia, włącznie z odpowiednimi propozycjami lub kontrpropozycjami akcjonariuszy, ewentualnie opiniami zarządu dotyczącymi poszczególnych punktów porządku obrad walnego zgromadzenia, w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, a także w budynku Duhová 1/425 (nowy budynek E),

- otrzymania w postaci materialnej formularza pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, w dniach roboczych od godz. 7:30 do 16:00 w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, jak również w budynku Duhová 1/425 (nowy budynek E), ewentualnie może żądać wysłania tego formularza na swój koszt i własne ryzyko w postaci drukowanej,

- uzyskania pod adresem internetowym spółki www.cez.cz pod linkiem "Pro investory" (Dla inwestorów) w sekcji "Valné hromady" (Walne zgromadzenia) w postaci elektronicznej formularza pełnomocnictwa, ewentualnie może żądać wysłania tego formularza w postaci elektronicznej pod adresem e-mail: valna.hromada@cez.cz, jak również może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania ogłoszeń o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu,

- uzyskania pod adresem internetowym spółki www.cez.cz pod linkiem "Pro investory" w sekcji "Walne zgromadzenia" dokumentu w postaci elektronicznej dotyczącego porządku obrad walnego zgromadzenia, jeżeli z ustawy nie wynika co innego,

- uzyskania pod adresem internetowym spółki www.cez.cz pod linkiem "Pro inwestory" w sekcji "Walne zgromadzenia" w postaci elektronicznej projektów uchwał walnego zgromadzenia, włącznie z odpowiednimi propozycjami lub kontrpropozycjami akcjonariuszy, ewentualnie opiniami zarządu dotyczącymi poszczególnych punktów porządku obrad walnego zgromadzenia,

- zapoznania się z tekstem ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w monitorze handlowym (Obchodní věstník) z dnia 27 października 2010 r., pod adresem internetowym spółki www.cez.cz, pod adresem internetowym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych www.londonstockexchange.com, ewentualnie w innych źródłach informacji.

Adres e-mail valna.hromada@cez.cz je przeznaczony wyłącznie do celów określonych w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze będą mogli otrzymać informacje także w dniu i miejscu odbywania walnego zgromadzenia za pośrednictwem ośrodka informacyjnego.

Zarząd ČEZ, a. s.

Załączniki:

Plik;Opis

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »