Reklama

PCCINTER (PCI): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A., treść projektów uchwał oraz wykaz planowanych zmian w Statucie Spółki - raport 49

Raport bieżący nr 49/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") na podstawie art. 397, 398 i 399 §1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2), art. 430-431 i art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH"), § 18 ust 4, §19 ust 2 Statutu Spółki oraz § 16 pkt f) Regulaminu Zarządu Spółki, zwołuje na dzień 18 października 2011 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. ("Walne Zgromadzenie", "NWZA"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni (81-061), przy ul. Hutniczej 16.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu,

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PCC Intermodal S.A.

8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andreasa Schulza ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej,

9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Thomasa Hesse na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,

10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych,

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 2 października 2011 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (2 października 2011 r.) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji (tj. 2 października 2011.).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (21 września 2011 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (3 października 2011 r.) podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Prezesa Zarządu (ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (13,14,17 października 2011 r.). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Sekretariacie Prezesa Zarządu (ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może w dniach 13,14,17 października 2011 r. żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w Sekretariacie Prezesa Zarządu (81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 16) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres info.intermodal@pcc.eu. Wraz z żądaniem przesłania listy:

a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi - muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,

b) akcjonariusze będący osobami fizycznymi - muszą załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza - musi dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika, nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (od 11 października 2011 r.).

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (do 27 września 2011 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki (81-061 Gdynia, ul Hutnicza 16) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres info.intermodal@pcc.eu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki (81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 16) lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (na adres info.intermodal@pcc.eu) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru,

b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy akcjonariusz może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wzór formularza pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie internetowej www.pccintermodal.pl. w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.

Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje akcjonariuszy do przesłania PCC Intermodal S.A. za pomocą poczty elektronicznej na adres info.intermodal@pcc.eu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz skan dokumentu pełnomocnictwa (format PDF) najpóźniej do dnia 17 października 2011 r., do godz. 15:00, wskazując:

- - osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub

- firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.

Ponadto akcjonariusz zobowiązany jest przesłać pocztę elektroniczną w formie skanów (w formacie PDF) odpowiednio następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia PCC Intermodal S.A. o odwołaniu pełnomocnictwa.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

PCC Intermodal S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

PCC Intermodal S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

PCC Intermodal S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki (www.pccintermodal.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia" oraz w siedzibie PCC Intermodal S.A. w Gdyni, ul. Hutnicza 16.

Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd PCC Intermodal S.A. będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu, skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (info.intermodal@pcc.eu) lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie wywołuje skutków prawnych wobec PCC Intermodal S.A. i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione.

Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji z PCC Intermodal S.A. leży po stronie akcjonariusza.

Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

1) treść projektów uchwał oraz załączników do nich, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 października 2011 r. godz. 10:00;

2) wykaz planowanych zmian w Statucie Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki:

Plik;Opis
Dariusz Stefański - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | akcjonariusze | PCC | treść | PCC Intermodal SA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »