Reklama

TERESA (TER): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PANI TERESA MEDICA SA. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PANI TERESA-MEDICA S.A. W GUTOWIE MAŁYM

Zarząd Pani Teresa-Medica S.A. publicznej spółki akcyjnej prawa polskiego, z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe, adres: ul. Powidzka 50, 62-300 Gutowo Małe, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 280074, posiadającej numer NIP 7891001653 oraz numer REGON 630278940, o kapitale zakładowym w wysokości 602.019,25 PLN, w całości opłaconym ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000, Nr. 94, poz. 137 z późniejszymi zmianami) ("Kodeks Spółek Handlowych") oraz art. 21 § 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 stycznia 2016 r. o godz.: 11:00 w siedzibie Spółki w Gutowie Małym, przy ul. Powidzkiej 50, 62-300 Września.

Reklama

I. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Spółki:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adama Jarosława Szyszki z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

6) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Konstantego Tukałło z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Leszka Zalewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Kamila Kliszcza z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Ursa Toedtli na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Daniela Strauba na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Daniela Pataky na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Anny Katarzyny Sobkowiak na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

13) Wolne wnioski.

14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: administracja@pani-teresa.com.pl.

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00,

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

III. Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia: tj. do dnia 17 grudnia 2015 r. Żądania należy przesyłać na piśmie na adres siedziby Spółki (ul. Powidzka 50, Gutowo Małe 62-300) lub w postaci elektronicznej na adres: administracja@pani-teresa.com.pl. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki albo świadectwo depozytowe). Do żądania powinny być dołączone również:

a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzenie uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu tj. aktualny odpis z rejestru właściwego dla tej osoby/jednostki,

b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski. Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 grudnia 2015 r. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki (ul. Powidzka 50, Gutowo Małe 62-300) lub w postaci elektronicznej na adres: administracja@pani-teresa.com.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad powinno zostać dokonane do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia tj. 6 stycznia 2016 r. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować powyższe zdarzenie w dniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka niezwłocznie ogłosi zgłoszone projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Do projektów uchwał należy dołączyć, określone w pkt 1. powyżej, dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania tj. świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki oraz pozwalające na identyfikację akcjonariusza, tj.

a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzenie uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu tj. aktualny odpis z rejestru właściwego dla tej osoby/jednostki,

b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski. Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.pani-teresa.com.pl), w sekcji "Relacje Inwestorskie” w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W odniesieniu do pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pełnomocnik zobowiązany jest do wylegitymowania się nim przy otwarciu Walnego Zgromadzenia oraz do przekazania go Spółce celem dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie w formacie PDF, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego odbycie Walnego Zgromadzenia, na adres poczty elektronicznej Spółki: administracja@pani-teresa.com.pl. wypełnionego formularza pełnomocnictwa

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno dodatkowo zawierać: (i) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu, (ii) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), (iii) imię i nazwisko albo nazwa (firma) pełnomocnika, (iv) miejsce zamieszkania (siedziba) mocodawcy oraz pełnomocnika, (v) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą, (vi) datę udzielenia pełnomocnictwa, (vii) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane, (viii) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników, (ix) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoływalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki w zawiadomieniu. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym udzieleniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@pani-teresa.com.pl.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 4023 §3 Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.pani-teresa.com.pl), w sekcji "Relacje Inwestorskie” w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do treści art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 22 grudnia 2015 r., zwany dalej "Dniem rejestracji”.

V. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w "Dniu Rejestracji”. Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy:

a) w przypadku akcji imiennych - w Dniu Rejestracji tj. 22 grudnia 2015 r. są wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki,

b) w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 7 grudnia 2015 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 23 grudnia 2015 r.).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie księgi akcyjnej Spółki i wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , tj. w dniach 31 grudnia 2015roku,4 i 5 stycznia 2016 roku w godz. od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (ul. Powidzka 50, Gutowo Małe 62-300) lub w postaci elektronicznej na adres: administracja@pani-teresa.com.pl.).

Do żądania należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, oraz dodatkowo w przypadku:

a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza załączając aktualny odpis z właściwego dla akcjonariusza rejestru,

b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

VI. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna w siedzibie Spółki oraz zamieszczana na stronie internetowej Spółki, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu prosimy o kontakt na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: administracja@pani-teresa.com.pl.

VII. Wskazanie adresu strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej Spółki (www.pani-teresa.com.pl), w sekcji "Relacje Inwestorskie” w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

VIII. Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z powyższym zaleca się akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-07 Bartosz Krysmann Sebastian Wojciechowski Członek Zarządu Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »