Reklama

QUMAK (QMK): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. wraz z projektami uchwał - raport 72

Raport bieżący nr 72/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Akcyjnej "QUMAK” w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem 0000019455, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 §1 i 2 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 134.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji zwykłych na okaziciela Serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Liczba akcji: 40 375 082

Liczba głosów: 40 375 082

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 19 listopada 2017 r.

PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

1. Zmienia się brzmienie par. 3

JEST

"1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 40.375.082,00 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 40.375.082 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,

- 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,

- 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,

- 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,

- 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,

- 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,

- 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,

- 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,

- 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,

- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J

- 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K

- 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru L30000000 stanowią akcje serii L.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K, oraz L są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

PROPONOWANA TREŚĆ par 3

"1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi nie mniej niż 40.375.083 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) złote ale nie więcej niż 70.375.082 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na nie mniej niż 40.375.083 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) ale nie więcej niż 70.375.082 (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,

- 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,

- 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,

- 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,

- 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,

- 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,

- 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,

- 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,

- 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,

- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J,

- 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K,

- 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru L30000000 stanowią akcje serii L,

- nie mniej niż 1 (jedna) ale nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru M00000001 do numeru M30000000 stanowią akcje serii M.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J , K, L i M są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

2. Zmienia się brzmienie par 19 ust. 2

JEST

"2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:

a. zmiany Statutu,

b. podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,

c. połączenia lub przekształcenia Spółki,

d. rozwiązania i likwidacji Spółki,

e. emisji obligacji zamiennych,

f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości Spółki,

g. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy nieruchomości i innych środków trwałych za cenę przekraczającą 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta.”

PROPONOWANA TREŚĆ par 19 ust. 2

"2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:

a. zmiany Statutu,

b. podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,

c. połączenia lub przekształcenia Spółki,

d. rozwiązania i likwidacji Spółki,

e. emisji obligacji zamiennych,

f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania”

g. zbycia i nabycia nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki Qumak S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 14 listopada 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 17 listopada 2017 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@qumak.pl. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@qumak.pl. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: walne.zgromadzenie@qumak.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub Spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Spółka udostępnia na swojej internetowej spółki (www.qumak.pl) oraz w siedzibie spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.

6. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej lub pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 grudnia 2017 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest umieszczony od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.qumak.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami ksh. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może również uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-01Tomasz ZygmuntowiczWiceprezes ZarząduTomasz Zygmuntowicz
2017-11-01Bartosz ĆwiklińskiWiceprezes ZarząduBartosz Ćwikliński

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »