Reklama

WORKSERV (WSE): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Raport bieżący nr 60/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6.509.482,30 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych”) oraz § 10 ust. 3 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016r., o godz. 12:00, w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66.

Reklama

Porządek obrad

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. Proponowane zmiany polegają na nadaniu nowych następujących brzmień poszczególnym postanowieniom Statutu:

a) § 7 ust. 5 Statutu Spółki: "Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w drodze stosownej uchwały podjętą w interesie Spółki kwalifikowaną większością 85% głosów oddanych." w miejsce dotychczasowego brzmienia "Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą w interesie Spółki większością 4/5 głosów może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.”;

b) § 10 ust. 4 Statutu Spółki: "Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący przynajmniej piętnaście procent kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli powyższe żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku." w miejsce dotychczasowego brzmienia "Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku.”;

c) § 10 ust. 7 Statutu Spółki: "Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, c, d, f, g, h, i, j, k i l, zapadają kwalifikowaną większością 85% głosów oddanych." w miejsce dotychczasowego brzmienia "Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, c, d, f, g, h, i, j, k i l, zapadają kwalifikowaną większością 80% głosów oddanych.”;

d) § 10 ust. 8 Statutu Spółki: "Sprawa umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z inicjatywy uprawnionego, zgodnie z ust. 4 powyżej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, może być - na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody - usunięta z porządku obrad uchwałą podjętą większością 85% głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili powyższe żądanie. W przypadku, gdy Zarząd w sposób umotywowany wnosi o usunięcie z porządku obrad sprawy wprowadzonej do porządku obrad z własnej inicjatywy Zarządu, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych." w miejsce dotychczasowego brzmienia "Sprawa umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z inicjatywy uprawnionego, zgodnie z ust. 4 powyżej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, może być - na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody - usunięta z porządku obrad uchwałą podjętą większością 80% głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili powyższe żądanie. W przypadku, gdy Zarząd w sposób umotywowany wnosi o usunięcie z porządku obrad sprawy wprowadzonej do porządku obrad z własnej inicjatywy Zarządu, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.”

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie w zakładce Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

1. pełna treść ogłoszenia o NWZA

2. treść projektów uchwał na NWZA

Podstawna prawna:

1. § 38 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-24Maciej WituckiPrezes Zarządu
2016-11-24Iwona SzmitkowskaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: treść | service

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »