Reklama

EZO (EZO): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Regulamin rynku pozagiełdowego

Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3/12, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266565 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") na dzień 28 listopada 2012 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie kancelarii notarialnej Agnieszka Zawisza Marcin Skurowski Notariusze Spółka Partnerska, mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Lindleya 14A lok. 7, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3 z dnia 20 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. W związku z planowanym podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr 3 z dnia 20 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, proponuje się zmianę §7a ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowe brzmienie:

"2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki ("Obligacje Zamienne")."

proponowane brzmienie:

"2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na Akcje Serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, wraz z późniejszym zmianami ("Obligacje Zamienne")."

2. W związku z zamianą części akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B, proponuje się zmianę §7 ust.2 Statutu Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowe brzmienie:

"2. Akcje serii A, C, D, E, G oraz akcje serii B o numerach od B-0.000.001 do B-0.053.601 są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B o numerach od B-0.053.602 do B-1.500.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu."

proponowane brzmienie:

"2. Akcje serii A, C, D, E, G oraz akcje serii B o numerach od B-0.000.001 do B-0.130.712 są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B o numerach od B-0.130.713 do B-1.500.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu."

Zasady uczestnictwa w NWZ:

1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają na podstawie art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (słownie: szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 listopada 2012 r. (,,Dzień Rejestracji Uczestnictwa").

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą, wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa.

3. Warunkiem uczestniczenia w NWZ jest zgłoszenie przez akcjonariusza podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie nie wcześniej jednak niż po ogłoszeniu zwołania NWZ, tj. od dnia 31 października 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, tj. do dnia 13 listopada 2012 r.

4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW") oraz księgi akcyjnej i zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa, na 3 dni powszednie przed terminem NWZ w godzinach od 9:00 do 17:00.

5. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki jest uprawniony do:

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, na podst. art. 401 §1 KSH, przy czym żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 7 listopada 2012 r. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@ezo-recycling.pl, lub złożone na piśmie w siedzibie Spółki, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa;

b) zgłoszenia Spółce, przed terminem NWZ na podst. art. 401 §4 KSH, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad NWZ, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@ezo-recycling.pl lub złożone na piśmie w siedzibie Spółki, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa.

Uwaga: W przypadku skierowania ww. żądań, do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz odnotowany fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu właściwego rejestru;

- w przypadku działania przez pełnomocnika - kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba - kopia odpisu właściwego rejestru;

Dokumenty dołączone do żądania kierowanego droga elektroniczną, w trybie art. 401 §§ 1 i 4 KSH, powinny zawierać potwierdzenie tożsamości akcjonariusza ze skanami dokumentów tożsamości i zaświadczeń w postaci plików w formacie PDF lub JPG.

6. Każdy akcjonariusz Spółki może w czasie NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych już do porządku obrad. Propozycje, o których mowa, powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać imię i nazwisko albo firmę danego akcjonariusza oraz projektowaną treść uchwały.

7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w NWZ samodzielnie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Zawiadomienia dla Spółki o ustanowieniu pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać na adres: wz@ezo-recycling.pl wraz ze skanami dokumentu pełnomocnictwa, dokumentu tożsamości pełnomocnika, zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w NWZ oraz skanem odpisu z odpowiedniego rejestru w formacie plików PDF lub JPG.

8. Pełnomocnictwo w każdym przypadku powinno być sporządzone na piśmie, które należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki przed datą NWZ lub złożyć najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego NWZ. Formularz pełnomocnictwa dostępny jest a stronie internetowej Spółki: www.ezo-recycling.pl.

9. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiadania się w trakcie NWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

10. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w NWZ może uzyskać projekty uchwał oraz dokumentację, która ma być przedstawiona na NWZ, w siedzibie Spółki, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00, lub zapoznać się z tą dokumentacją na stronach internetowych Spółki pod adresem: www.ezo-recycling.pl.

11. Akcjonariusze Spółki uprawnieni do uczestnictwa w NWZ proszeni są o dokonanie rejestracji i pobranie karty głosowania, w dniu NWZ na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Oryginały pełnomocnictw i zaświadczeń o prawie do uczestnictwa w NWZ będą składane przy rejestracji.

12. Wszystkie informacje i uwagi dotyczące poszczególnych spraw i wniosków co do porządku obrad NWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje końcowe:

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia zasad związanych z uczestnictwem w NWZ udzielane są w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa, w godz. 9:00 - 17:00. Kontakt ze Spółką możliwy jest drogą telefoniczną pod nr tel.: 22 654 09 01 lub korespondencją elektroniczną na adres: wz@ezo-recycling.pl.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu oraz na stronie internetowej Spółki: http://www.ezo-recycling.pl.

Załączniki:

Plik;Opis

Zwołanie NWZ (2012-11-28).pdf;

Projekty uchwał (NWZ 2012-11-28).pdf;

Formularz do głosowania dla pełnomocnika (NWZ 2012-11-28).pdf;

Pełnomocnictwo na NWZ - wzór - osoby fizyczne (NWZ 2012-11-28).pdf;

Pełnomocnictwo na NWZ - wzór - osoby prawne (NWZ 2012-11-28).pdf;


Maciej Fenicki - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »