Reklama

PKPCARGO (PKP): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany statutu

Raport bieżący nr 44/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ”), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

Reklama

NWZ odbędzie się dnia 29 września 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż celem NWZ jest przyjęcie zmian do Statutu Spółki, których wykaz wraz z obowiązującymi postanowieniami Statutu został zamieszczony poniżej:

W § 5 ust. 1 Statutu po pkt 2 dodaje się pkt 2a), w brzmieniu:

"2a) działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w tym:

a)działalność holdingów finansowych PKD – 64.20.Z,

b)pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD – 64.99.Z,

c)pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD – 66.19.Z.”

Dotychczasowy § 5 ust. 1 pkt 3 Statutu, w brzmieniu:

"3) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w tym:

a)działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD – 69.20.Z,

a1) badania i analizy związane z jakością żywności PKD – 71.20.A,

b)pozostałe badania i analizy techniczne PKD – 71.20.B,

c)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD – 72.19.Z,

d)działalność agencji reklamowych PKD – 73.11.Z,

e)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD – 73.12.A,

f)pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD – 73.12.B,

g)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD – 73.12.C,

h)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD – 73.12.D,

i) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD – 74.90.Z.”

otrzymuje brzmienie:

"3) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w tym:

a)działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD – 69.20.Z,

a1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD – 70.10.Z,

a2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z,

a3) badania i analizy związane z jakością żywności PKD – 71.20.A,

b)pozostałe badania i analizy techniczne PKD – 71.20.B,

c)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD – 72.19.Z,

d)działalność agencji reklamowych PKD – 73.11.Z,

e)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD – 73.12.A,

f)pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD – 73.12.B,

g)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD – 73.12.C,

h)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD – 73.12.D,

i)pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD – 74.90.Z.”

Dotychczasowy § 5 ust. 1 pkt 9 Statutu w brzmieniu:

"9) inna działalność, w tym:

a) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego PKD – 33.17.Z,

b)wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD – 35.30.Z,

c)pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD – 64.19.Z,

d)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD – 85.59.B,

e)wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD – 58.14.Z, 4

f)pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,

g)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD – 63.11.Z,

h)stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD – 70.21.Z,

i)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z,

j)badanie rynku i opinii publicznej PKD – 73.20.Z,

k)działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD – 78.10.Z,

l)pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD – 78.30.Z,

m)działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD – 82.11.Z,

n)działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD – 82.30.Z.”

otrzymuje brzmienie:

"9) inna działalność, w tym:

a)naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego PKD – 33.17.Z,

b)wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD – 35.30.Z,

c)pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD – 64.19.Z,

d)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD – 85.59.B,

e)wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD – 58.14.Z, 4

f)pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,

g)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD – 63.11.Z,

h)stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD – 70.21.Z,

i)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z,

j)badanie rynku i opinii publicznej PKD – 73.20.Z,

k)działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD – 78.10.Z,

l)pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD – 78.30.Z,

m)działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD – 82.11.Z,

n)działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD – 82.30.Z,

o)działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD – 82.91.Z,

p)pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD – 82.99.Z.”

Dotychczasowy § 14 ust. 6 pkt 2, 3, 6 i 7 Statutu w brzmieniu:

"2)w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji, którego skład i funkcje określa § 26 ust. 3 i 4;

3)postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje i organizuje profesjonalna firma doradztwa personalnego wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu ("doradca rekrutacyjny”); do zadań doradcy rekrutacyjnego należy organizacja i obsługa postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu pod bieżącym nadzorem komitetu ds. nominacji, w szczególności przygotowanie, organizowanie i aktywne uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko członka Zarządu; doradca rekrutacyjny sporządza pisemną opinię zawierającą ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Statutu, szczegółowe kompetencje i zadania doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu;

6)z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komitet ds. nominacji przyjmuje protokół, który powinien w szczególności zawierać oświadczenie o zgodności procedury powołania danego członka Zarządu z postanowieniami niniejszego Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; szczegółową treść protokołu określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu; w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu Spółka udostępnia jego treść do publicznej wiadomości w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;

7)po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian; raport zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, szczegółową treść raportu określa komitet ds. nominacji; Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport komitetu ds. nominacji akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

"2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji i wynagrodzeń, którego skład i funkcje określa § 26 ust. 3 i 4;

3) postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje i organizuje profesjonalna firma doradztwa personalnego wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu ("doradca rekrutacyjny”); do zadań doradcy rekrutacyjnego należy organizacja i obsługa postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu pod bieżącym nadzorem komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń, w szczególności przygotowanie, organizowanie i aktywne uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko członka Zarządu; doradca rekrutacyjny sporządza pisemną opinię zawierającą ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Statutu, szczegółowe kompetencje i zadania doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu;

6) z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komitet ds. nominacji i wynagrodzeń przyjmuje protokół, który powinien w szczególności zawierać oświadczenie o zgodności procedury powołania danego członka Zarządu z postanowieniami niniejszego Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; szczegółową treść protokołu określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu; w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu Spółka udostępnia jego treść do publicznej wiadomości w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;

7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji i wynagrodzeń przygotowuje pisemny raport zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian; raport zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, szczegółową treść raportu określa komitet ds. nominacji i wynagrodzeń; Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Dotychczasowy § 26 ust. 3 i 4 Statutu w brzmieniu:

"3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.

4. Komitet ds. nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji i wynagrodzeń, w którego skład wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.

4. Komitet ds. nominacji i wynagrodzeń organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu.”

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1), 2), 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-02Łukasz HadyśCzłonek Zarządu ds. Finansowych
2015-09-02Jacek NeskaCzłonek Zarządu ds. Handlowych

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »