Reklama

NETWISE (NTW): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 1 października 2018 roku

Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W związku ze złożeniem przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5 % kapitału zakładowego Netwise, żądania w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej NWZ), Zarząd Spółki Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426913, zwołuje niniejszym na dzień 1 października 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Adama Suchtę w Warszawie przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa.

Reklama

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. jest następujący:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,

6. wybór komisji skrutacyjnej,

7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki,

8. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

9. zamknięcie obraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 września 2018 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (kontakt@netwise.pl). Adres do korespondencji pocztowej oraz numer fax:

NETWISE S.A.

ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa,

fax +48 (22) 379 71 72

Zgodnie z art. 401 § 2 KSH Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ tj. do dnia 13 września 2018 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (kontakt@netwise.pl). Adres do korespondencji pocztowej:

NETWISE S.A.

ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa.

fax +48 (22) 379 71 72

Emitent niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W nawiązaniu do art. 412 KSH akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres kontakt@netwise.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 4121 pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (kontakt@netwise.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki netwise.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 15 września 2018 r. (tzw. record date). Zgodnie z art. 4061 prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane mogą zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ tj. 29 sierpnia 2018 r., a pierwszym dniem powszednim po record date tj. 17 września 2018 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4063 § 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date, tj. w dniu 15 września 2018 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 KSH, zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. od dnia 26 września 2018 r. w siedzibie Spółki w godzinach od 9.00 do 16.00., pod adresem:

Netwise S.A.

ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: kontakt@netwise.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki netwise.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo do osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Proponowana zmiana Statutu:

Zmiana Statutu poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, łącznie o kwotę nie większą niż 76.359,60 zł, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części. Szczegółowa treść proponowanych zmian została ujęta w uchwale nr 5, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

1. informacja o liczbie akcji i głosów Netwise S A w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Netwise S.A,

2. wzór pełnomocnictw na NWZ Netwise S.A,

3. projekty uchwał na NWZ Netwise S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-29Wojciech SobczakPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »