SIMPLE (SME): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 27 września 2021 r. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. w Warszawie

I. PORZĄDEK OBRAD

Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065743, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) w zw. art. 398 oraz art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień́ 27 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A., które odbędzie się̨ o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia

4. Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki kompletnych informacji oraz danych związanych z zaangażowaniem Spółki także finansowym w poszukiwania inwestora, który ostatecznie dnia 10 grudnia 2020 r. zawarł z Cron sp. z o.o. Bogusławem Miturą, Rafałem Worowskim, Michałem Siedleckim i Danielem Frygą umowę̨ inwestycyjną.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

6. Ujawnienie przez Zarząd informacji udzielanych akcjonariuszom poza Walnymi Zgromadzeniami w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.

8. Zamknięcie Zgromadzenia

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą̨ żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@simple.com.pl.

b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą̨ przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wza@simple.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusze mogą̨ uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68 i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą̨ być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę̨ o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą̨ poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail: wza@simple.com.pl.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione zostaną̨ na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.simple.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia, jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

e. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się̨ na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zaś w Spółce nie obowiązuje Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewidujący możliwość oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

h. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 11 września 2021 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż dnia 12 września 2021 r.). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23 i 24 września 2021 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@simple.com.pl .

i. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, jeżeli są̨ wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

j. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.

k. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są̨ dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.


Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »