SOLAR (SOL): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLAR COMPANY S.A. na dzień 07 marca 2013 - raport 6

Raport bieżący nr 6/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 399 §1 KSH w związku z art. 402 1 §1 KSH, Zarząd SOLAR COMPANY S A. (Spółka) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na czwartek, dnia 07 marca 2013 roku na godz. 12:00, które odbędzie się w Poznaniu przy ul. 26 czerwca 1956 roku numer 217/219, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania, na koszt Spółki, przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zm.) - zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 rok, za pierwszy kwartał 2012 roku, pierwsze półrocze 2012 roku i trzeci kwartał 2012 roku oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 roku w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 rok, prognozy wyników na 2012 rok i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 rok), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnianych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodności następujących elementów - we wszystkich istotnych aspektach - odpowiednio ze stanem faktycznym (istniejącym na datę, na którą ww. dane i informacje zostały sporządzone) lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowości:

1) warunków sprzedaży oraz procesu sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku;

2) zwrotów dokonywanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczania niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku;

3) terminów płatności faktur i terminowości ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku;

4) odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, o których mowa powyżej w pkt 1-3, w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowności netto w 2011 roku (w tym wysokości wykazanych przychodów ze sprzedaży, kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawności ustalenia przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz za dziewięć miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 roku, (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych, franczyzowych i partnerskich według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz poziomu zwrotów materiałów , wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 roku i w trzecim kwartale 2012 roku (iv) prowadzonej polityki przeceny towarów po sezonie, (v) stosowanych zasad zbywania towarów i związanych z tym rozliczeń w relacjach z firmami zewnętrznymi, w tym z przedsiębiorstwem "Grutex" A.P.H. Jolanta Gruszka z siedzibą w Poznaniu (z uwzględnieniem całości relacji gospodarczych z tym podmiotem);

5) źródeł danych finansowych będących podstawą ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.ri-solar-company.com.pl

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 38 ust.1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał.pdf;Treści projektów uchwał


Stanisław Bogacki - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »