Reklama

RADPOL (RDL): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Ordynackiej 9.

Reklama

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Radpol S.A. i Wirbet S.A. oraz zmiany statutu Radpol S.A.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W ramach pkt 6 porządku obrad, proponuje się dokonanie następujących zmian statutu Spółki:

Artykułowi 2 ustęp 1 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

(Klasyfikacja wg PKD)

1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20,

2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2,

3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19,

4)Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z,

5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,

6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6,

7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7,

8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9,

9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,

10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3,

11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z,

12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1,

13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,

14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4,

15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9,

16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z,

17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z,

18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z

19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,

20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,

21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,

22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z,

23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z,

24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,

25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,

26) Odzysk surowców 38.3,

27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z,

28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42,

29) Roboty budowlane specjalistyczne 43,

30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,

31)Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z,

32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,

33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45,

34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10,

35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,

36) Przeładunek towarów 52.24,

37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,

38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C,

39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0,

40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1,

41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,

42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z,

43) Leasing finansowy 64.91.Z,

44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68,

45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69,

46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70,

47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,

48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,

49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,

50) Reklama 73.1,

51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,

52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74,

53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47,

54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71,

55) Wynajem i dzierżawa 77,

56) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95,

57) Działalność związana z zatrudnieniem 78,

58) Sprzątanie obiektów 81.2,

59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82,

60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,

61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z,

62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z,

63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z,

64) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z,

65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,

66) Transport drogowy towarów 49.41.Z,

67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.

Po punkcie 67 dodaje się punkty od 68 do 78 o następującym brzmieniu

68) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z,

69) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.63.Z,

70) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z,

71) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z,

72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,

73) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z,

74) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,

75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z,

76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,

77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,

78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego RADPOL S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi RADPOL S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 10 listopada 2014 roku. Do żądania winny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: radpol@radpol.com.pl.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 listopada 2014 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze RADPOL S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego RADPOL S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: radpol@radpol.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz RADPOL S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno być wysłane na adres e-mail: radpol@radpol.com.pl.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: RADPOL S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, pisemne oświadczenie wskazujące:

- adres e-mail – za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,

- numer telefonu Akcjonariusza,

- numer telefonu Pełnomocnika,

- kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) lub aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza ( jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad walnego zgromadzenia.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

4) Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie RADPOL S.A. Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy. Wykorzystanie tych formularzy zależy od decyzji akcjonariusza.

5) Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

6) Członek zarządu i pracownik RADPOL S.A. mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik RADPOL S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od RADPOL S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut RADPOL S.A. nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut RADPOL S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Statut RADPOL S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 roku, jest dzień 15 listopada 2014 roku.

INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. w dniu 1 grudnia 2014 roku mają tylko osoby będące akcjonariuszami RADPOL S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 15 listopada2014 roku (dalej Dzień Rejestracji).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji RADPOL S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż dnia 19 listopada 2014 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia RADPOL S.A. wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż dnia 24 listopada 2014 r. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. dnia 25 listopada 2014 r.; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu RADPOL S.A., to jest przy ul. Batorego 14 w Człuchowie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 26 do 28 listopada 2014 r.

Akcjonariusz RADPOL S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ:

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, oraz na stronie internetowej RADPOL S.A. (http://www.radpol.eu).

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej RADPOL S.A.: www.radpol.eu

Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki RADPOL S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniami.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-28Krzysztof PióroPrezes Zarządu
2014-10-28Marcin RusieckiWiceprezes Zarządu
2014-10-28Andrzej SielskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »