Reklama

ROPCZYCE (RPC): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lutego 2018 r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) – na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: "KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku, o godzinie 12:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki – biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki;

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;

9. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,

w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

10. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dotyczące spraw zaproponowanych w ww. porządku obrad zostaną przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem następnego raportu bieżącego.

Projektowane zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z zamiarem zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje poniżej aktualne brzmienie postanowień Statutu Spółki, które mają podlegać modyfikacji, a także ich proponowaną treść:

(i) Zmianę dotychczasowego brzmienia Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki (w związku z powzięciem uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki):

Aktualne brzmienie:

"Artykuł 9.1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:

- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;

- 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;

- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;

- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."

Brzmienie po zmianach:

"Artykuł 9.1

9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych) i dzieli się na:

- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;

- 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 428646, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;

- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;

- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."

(ii) Zmianę dotychczasowego brzmienia Artykułu 17 Statutu Spółki:

Aktualne brzmienie:

"Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

17.2. Rada Nadzorcza powołana zostaje według następujących zasad:

1) Akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 26% akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego, tzn:

a) w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków, w tym Przewodniczącego,

b) w siedmioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego.

2) W przypadku gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających każdy z osobna, co najmniej 26% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt. 1 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 26% akcji Spółki;

3) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych, w głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1;

4) W przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1 nie skorzysta z prawa określonego w pkt. 1 wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych."

Brzmienie po zmianach:

"Artykuł 17

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”

Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu Spółki

Uzasadnienie zmiany dotychczasowego Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki

Podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne do realizacji celu umorzenia akcji własnych Spółki wskazanego w uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zmiana Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji Spółki jest bezpośrednio związana z umorzeniem akcji Spółki. Z uwagi na fakt, że nabyte przez Spółkę akcje własne są akcjami zdematerializowanymi (które dotychczas były akcjami Spółki oznaczonymi w Statucie jako akcje serii A, B i C) Zarząd Spółki jedynie ze względów porządkowych proponuje obniżenie w Statucie Spółki liczby akcji Spółki serii B z liczby 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) do liczby 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć).

Uzasadnienie zmiany dotychczasowego Artykułu 17 Statutu Spółki

Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu uporządkowanie zasad powoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczas bowiem Artykuł 17 ust. 2 Statutu Spółki budził istotne wątpliwości interpretacyjne wśród członków organów Spółki, doradców Spółki oraz akcjonariuszy Spółki.

Uchwała ta nie dotyka żadnych praw aktualnych akcjonariuszy Spółki, bowiem nie istnieje podmiot mogący wykonywać uprawnienia przewidziane w Artykule 17 ust. 2 Statutu Spółki w obowiązującym brzmieniu.

Uzasadnienie dla umieszczenia wybranych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie do uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki

W wykonaniu porozumienia zawartego przez Spółką ze spółką pod firmą: ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach (dalej: "ZM Invest”) w dniu 12 grudnia 2017 r. (dalej: "Porozumienie z ZMI”),

w dniu 4 stycznia 2018 r. Spółka nabyła skutecznie od ZM Invest 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Akcje własne nabyte w oparciu o wskazaną uchwałę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia.

Przed nabyciem w dniu 4 stycznia 2018 r. ww. akcji, Spółka posiadała już 25.146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji własnych.

W związku z powyższym Zarząd Spółki proponuje umorzenie wszystkich akcji własnych znajdujących się aktualnie w majątku Spółki.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki

Zgodnie z Porozumieniem z ZMI, Spółka zobowiązała się nabyć od ZM Invest łącznie 2.634.861 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, do których uprawniona była ZM Invest, z czego w dniu 4 stycznia 2018 r. Spółka nabyła skutecznie 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji, zaś 351.333 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje własne Spółka zobowiązała się nabyć - w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w Porozumieniu z ZMI - za cenę 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję do dnia 30 czerwca

2018 r., względnie zobowiązała się wskazać podmiot trzeci, który nabędzie te akcje na tożsamych warunkach finansowych.

Aktualnie (tj. uwzględniając wspomnianą transakcję rozliczoną w dniu 4 stycznia 2018 r.) na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Spółka uprawniona jest do nabycia od ZM Invest maksymalnie 170.894 (stu siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych, stąd też dla celów umożliwienia Spółce realizacji Porozumienia z ZMI zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia pozostałych 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji własnych Spółki.

Uzasadnienie do uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,

w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zarząd Spółki uznaje za celowe stworzenie akcjonariuszom Spółki sposobności do ewentualnego powołania z wyprzedzeniem Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w ramach głosowania w tzw. trybie zwykłym, w szczególności aby zapewnić ciągłe oraz niezakłócone funkcjonowanie przedmiotowego organu kontrolnego Spółki w przyszłości.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4061 KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”), tj. na dzień 23 stycznia 2018 r.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 12 stycznia 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 24 stycznia 2018 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – 8 lutego 2018 r., g. 12.00”.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.

W przypadku obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 18 stycznia 2018 r., tj. na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – 8 lutego 2018, g. 12.00”.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą, powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy.

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy, powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – 8 lutego 2018, g. 12.00”. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl.

Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym Spółki – biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, tj. w dniach 5, 6 i 7 lutego 2018 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Komunikacja elektroniczna

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: ład korporacyjny oraz podstronie walne zgromadzenie.

Pozostałe informacje

W Spółce nie obowiązuje regulamin Walne Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Józef SiwiecPrezes Zarządu
2018-01-12Marian DarłakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »