Reklama

SYGNITY (SGN): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. - raport 77

Raport bieżący nr 77/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 398 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162 (dalej także jako: "Spółka”), wobec otrzymania od akcjonariusza Spółki, tj. Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 75/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 września 2017 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-797) pod adresem ul. Franciszka Klimczaka 1.

Reklama

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru.

9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru.

10. Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

13. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

14. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie powinno zostać złożone na piśmie oraz doręczone Zarządowi Spółki osobiście lub wysłane przesyłką pocztową na adres Spółki w Warszawie (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1, z dopiskiem "Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego” lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (względnie akcjonariuszy) oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w szczególności takim dokumentem jest:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

a także,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub

e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych).

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia.

Projekty uchwał powinny zostać złożone na piśmie oraz doręczone Spółce osobiście lub wysłane przesyłką pocztową na adres Spółki w Warszawie (02-797) ul. Franciszka Klimczaka 1, z dopiskiem "Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego” lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl .

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (względnie akcjonariuszy) oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania, w szczególności:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

a także,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub

e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych).

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do jego porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub Członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (wydanym najpóźniej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających odbycie się Walnego Zgromadzenia), a jeżeli ich prawo do reprezentowania akcjonariusza nie wynika z pełnienia w jego ramach odpowiedniej funkcji, to powinni dysponować pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Spółka przypomina, iż informacja pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiada odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS.

Każdy pełnomocnik lub przedstawiciel akcjonariusza powinien posiadać na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dowód osobisty, paszport lub inny dokument urzędowy poświadczający jego tożsamość.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione zostaną na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia, jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Ponadto Spółka zwraca uwagę, iż informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny – z uwagi na wzgląd akcjonariuszy – zostać doręczone Spółce najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zaś z uwagi na treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki nie jest możliwe również wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na dzień 11 września 2017 roku, tj. dzień przypadający na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusz zobowiązany jest - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a następnie udostępnionym przez KDPW Spółce co najmniej na tydzień przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie otrzymanego od KDPW wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na to Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja oraz informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Kompletna dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał, a także wszelkie informacje dotyczące tego Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać dostęp do ww. dokumentacji również w siedzibie Spółki w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1, w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki w godzinach 9-17 w dni powszednie (tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1 w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego przez trzy dni powszednie (tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed terminem tego Walnego Zgromadzenia Spółki w godzinach 9-17. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozpocznie się w dniu tego Walnego Zgromadzenia 30 minut przed przewidzianą godziną otwarcia jego obrad, tj. o godz. 11:30.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jak również zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki w związku z pkt 7, 9 oraz 10 planowanego porządku obrad w ramach którego planowane jest podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-31Piotr WierzbickiWiceprezes Zarządu
2017-08-31Mariusz JurakCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »