Reklama

ORANGEPL (OPL): Ogłoszenie o zwołaniu NWZA. - raport 112

Raport bieżący nr 112/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

Ogłoszenie Zarządu Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również "TP S.A.” lub "Spółką”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 7 listopada 2013 roku, na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy Alejach Jerozolimskich 160, budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne.

Porządek obrad:

1)otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2)wybór Przewodniczącego,

3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)przyjęcie porządku obrad,

5)wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o.,

7)podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu,

8)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,

9)zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 7 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:

(1) -dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu TP S.A:

"Spółka będzie prowadzona pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Telekomunikacja Polska S.A.”

- treść projektowanej zmiany § 1 Statutu TP S.A.:

"Spółka będzie prowadzona pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Orange Polska S.A.”

(2) - dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu TP S.A:

"1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];

2)Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];

3)Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];

4)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];

5)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];

6)Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];

7)Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];

8)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];

9)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];

10)Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];

11)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];

12)Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];

13)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];

14)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];

15)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];

16)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];

17)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];

18)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];

19)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];

20)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];

21)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];

22)Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];

23)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];

24)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];

25)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];

26)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];

27)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];

28)Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];

29)Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];

30)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];

31)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];

32)Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];

33)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];

34)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];

35)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];

36)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];

37)Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];

38)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];

39)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];

40)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];

41)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].”

- treść projektowanej zmiany § 6 ust. 1 Statutu TP S.A.:

"1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];

2)Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z];

3)Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];

4)Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];

5)Handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];

6)Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];

7)Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];

8)Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];

9)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];

10)Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];

11)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];

12)Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];

13)Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];

14)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];

15)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];

16)Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];

17)Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];

18)Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];

19)Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];

20)Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z];

21)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];

22)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];

23)Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];

24)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];

25)Wydawanie gazet [PKD 58.13.Z];

26)Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];

27)Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];

28)Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z];

29)Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z];

30)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];

31)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];

32)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];

33)Działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];

34)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];

35)Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];

36)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];

37)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];

38)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];

39)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];

40)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];

41)Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];

42)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];

43)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];

44)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];

45)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];

46)Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];

47)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];

48)Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];

49)Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];

50)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];

51)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];

52)Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];

53)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];

54)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];

55)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];

56)Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];

57)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];

58)Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];

59)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];

60)Badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];

61)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z];

62)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];

63)Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];

64)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];

65)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B];

66)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];

67)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D];

68)Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];

69)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];

70)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];

71)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];

72)Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];

73)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];

74)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];

75)Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];

76)Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];

77)Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];

78)Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];

79)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];

80)Działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];

81)Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];

82)Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];

83)Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];

84)Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];

85)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];

86)Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z];

87)Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z];

88)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];

89)Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];

90)Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z];

91)Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z];

92)Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z];

93)Działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z];

94)Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z];

95)Pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];

96)Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];

97)Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z].”

II. Informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TP S.A. (WZA)

1.Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał

1)Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zawierać:

a) uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad,

b)aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy – w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

c)dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem WZA tj. do 17 października 2013 r. Zarządowi Spółki na piśmie w budynku TP S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf).

2)Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj. do 4 listopada 2013 roku Zarządowi Spółki na piśmie w budynku TP S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c).

3)Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2.Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

1)Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

2)Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange.pl/inwestorzy.

3)O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić TP S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj. do dnia 4 listopada 2013 roku do godz. 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

4)TP S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. TP S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

5)Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

6)Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

7)Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

8)Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

3.Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4.Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5.Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 22 października 2013 r.

7.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1)W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 22 października 2013 roku będą akcjonariuszami TP S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa tj. 23 października 2013 r.

2)Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

3)Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. Dostęp do dokumentacji

1)Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orange.pl/inwestorzy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

2)Od dnia 31 października 2013 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, pod adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-08Bruno DuthoitPrezes Zarządu TP S.A.
2013-10-08Jacques de GalzainCzłonek Zarządu TP S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »