Reklama

BUMECH (BMC): Ogłoszenie o zwołaniu NWZA S.A. na dzień 08 grudnia 2014 roku - raport 39

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 8 308 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1)

Reklama

i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. (NWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 08 grudnia 2014 roku o godz. 11.00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191. W związku z potrzebą rejestracji uczestników i sprawnego wydania kart do głosowania uprzejmie prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, począwszy od godziny 10.15.

I. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd: istotnych elementów Planu Połączenia ze spółką ZWG S.A. z siedzibą

w Iwinach, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem połączenia a dniem powzięcia uchwały.

6. Podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką ZWG S.A. wraz ze zgodą na zmianę Statutu Spółki i plan połączenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101 (4480) pod pozycją 6711 z dnia 27 maja 2014 roku oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BUMECH S.A. i pozbawienia prawa poboru.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym równoległym prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii F.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zbycia akcji własnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu BUMECH S.A.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 22 listopada 2014 roku ("Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz uprawniony

ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czyli nie wcześniej niż w dniu 07 listopada 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 24 listopada 2014 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona

w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres,

na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: sekretariat@bumech.pl.

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz

z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce Relacje Inwestorskie oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Emitent informuje, iż zgodnie z punktem 6 porządku obrad planowane są zmiany Statutu BUMECH S.A.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego; zaś planowane zmiany Statutu – załącznik nr 2.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-07Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2014-11-07Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »