Reklama

BGE (BGE): Ogloszenie o zwolaniu NWZA Spółki

Raport bieżący nr 2/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

I. Zwołanie Walnego Zgromadzenia; data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Wojciecha Korfantego 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362603, działając na podstawie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A., które odbędzie się w dniu 25 marca 2013 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki.

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu osobowego Zarządu.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez określenie szczegółowego trybu wykonywania praw wynikających z uprzywilejowania akcji serii A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 marca 2013 r. ("Dzień Rejestracji").

IV. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BGE S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby które:

a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 9 marca 2013 r.) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz

b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 9 marca 2013 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji (art. 406² k.s.h.).

V. Lista Akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 22 do 24 marca 2013r. w godzinach pracy Spółki w siedzibie Spółki (ul. Wojciecha Korfantego 2 w Katowicach) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres sekretariat@bgesa.pl, lub faksem na numer (48 32) 70 73 073.

VI. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 marca 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad wraz z jego uzasadnieniem. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wojciecha Korfantego 2, 40-004 Katowice lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@bgesa.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu,

a w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie,

a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

VII. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wojciecha Korfantego 2, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bgesa.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania w sposób wskazany w punkcie VI. powyżej.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z BGE S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się z BGE S.A. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: sekretariat@bgesa.pl . Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do BGE S.A., jak również przez BGE S.A. do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być przekazywane w formacie PDF.

IX. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób wykonywania przez niego prawa głosu oraz sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bgesa.pl

Akcjonariusz jest zobowiązany poinformować Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. W celu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła na adres poczty elektronicznej sekretariat@bgesa.pl najpóźniej na dzień przed dniem WZA w godzinach pracy biura Spółki podpisane i zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na jednym z formularzy udostępnionych przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem: www.bgesa.pl lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi, wraz z formularzem pełnomocnictwa przesyłają zeskanowaną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, natomiast akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi - powinni potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) przy czym, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

Akcjonariusz może odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce przed lub na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

X. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

BGE S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać będzie na porównaniu danych na pełnomocnictwie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzoną zgodnie z art. 406Âł § 8 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności polegać może na zwrotnym potwierdzeniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu uwiarygodnienia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mogą być zastosowane również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

XI. Dopuszczenie do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,

b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie lub na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.

XII. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XIV. Dostęp do dokumentacji

BGE S.A. umożliwia dostęp do pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz do projektów uchwał, które zostały umieszczone na stronie internetowej pod adresem : www.bgesa.pl .

W wersji papierowej, dokumentacja będzie dostępna w siedzibie Spółki w Katowicach,

ul. Wojciecha Korfantego 2, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bgesa.pl .

Treść projektów uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A.

zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku.

Uchwała nr 1 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani ............................................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu osobowego Zarządu.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez określenie szczegółowego trybu wykonywania praw wynikających z uprzywilejowania akcji serii A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .... (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zarządu BGE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając na podstawie § 7 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 368 § 4 zd. 1. Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana """"".. do pełnienia funkcji """"".. Zarządu BGE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .... (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej BGE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje Pana """"".. z funkcji """"".. Rady Nadzorczej BGE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .... (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej BGE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana """"".. do pełnienia funkcji """"".. Rady Nadzorczej BGE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... (projekt)

Akcjonariuszy BGE S.A. posiadających akcje serii A z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany statutu spółki poprzez określenie szczegółowego trybu wykonywania praw wynikających z uprzywilejowania akcji serii A

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE Spółki Akcyjnej dokonuje zmiany § 7 ust. 6 statutu BGE Spółki Akcyjnej, nadając mu następujące brzmienie:

Akcje założycielskie serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że posiadanie przez akcjonariusza akcji serii A uprawnia go - na zasadach określonych w niniejszym ustępie - do uczestniczenia w powoływaniu i odwoływaniu:

a) wszystkich członków Zarządu;

b) większości członków Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w sposób określony w § 22 ust. 1.

Powołanie bądź odwołanie dokonywane w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, następuje w drodze odrębnego głosowania, w którym uczestniczą wyłącznie akcjonariusze posiadający akcje serii A. Uchwały te są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych wyłącznie z posiadanych przez akcjonariusza akcji serii A. W razie braku rozstrzygnięcia wśród akcjonariuszy posiadających akcje serii A, wybór władz Spółki następuje na zasadach ogólnych wskazanych odpowiednio w § 22 ust. 1 (Rada Nadzorcza) i w § 37 (Zarząd).

Powołanie bądź odwołanie dokonywane poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy następuje poprzez oraz z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez akcjonariuszy akcji serii A posiadających ponad 50% akcji serii A; o złożeniu takiego oświadczenia akcjonariusze powiadamiają Spółkę na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na publiczny adres e-mail Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE:

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla doprecyzowania szczegółowego trybu wykonywania praw wynikających z uprzywilejowania akcji serii A.

Uchwała nr ..... (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu dokonanymi uchwałą nr ..... z dnia 25 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dariusz Pawłowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »