Reklama

ORANGEPL (OPL): Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zagromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również "TP S.A." lub "Spółką") z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 23 kwietnia 2010 roku, na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1)otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2)wybór Przewodniczącego,

3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)przyjęcie porządku obrad,

5)wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)rozpatrzenie:

a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,

b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,

c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,

d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,

e)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,

f)oceny sytuacji Spółki w roku 2009 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009,

7)podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

c)podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,

d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009,

e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,

f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,

8)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

9)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

10)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.,

11)zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

12)zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 8 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:

(1) -dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu TP S.A:

"§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];

2)Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];

3)Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];

4)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];

5)Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];

6)Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];

7)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];

8)Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];

9)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];

10)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];

11)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];

12)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];

13)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];

14)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];

15)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];

16)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];

17)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];

18)Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];

19)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];

20)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];

21)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];

22)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];

23)Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];

24)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];

25)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];

26)Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];

27)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];

28)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];

29)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];

30)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];

31)Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];

32)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];

33)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];

34)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].",

- treść projektowanej zmiany § 6 ust. 1 Statutu TP S.A.:

"§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];

2)Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];

3)Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];

4)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];

5)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];

6)Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];

7)Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];

8)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];

9)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];

10)Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];

11)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];

12)Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];

13)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];

14)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];

15)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];

16)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];

17)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];

18)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];

19)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];

20)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];

21)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];

22)Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];

23)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];

24)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];

25)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];

26)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];

27)Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];

28)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];

29)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];

30)Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];

31)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];

32)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];

33)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];

34)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];

35)Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];

36)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];

37)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];

38)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].",

(2) - dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu TP S.A.:

"§ 12

1.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.

4.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie ustalonym w Statucie.",

- treść projektowanej zmiany § 12 Statutu TP S.A.:

" § 12

1.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym prawem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego,

2)Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,

3)Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

4.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.",

(3) - dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1 i 2 Statutu TP S.A:

"1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, a w wypadku określonym w § 12 ust. 5 Rada Nadzorcza. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie uwzględnia w porządku obrad sprawy zgłoszone w pisemnym wniosku dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia zgłoszonym w trybie określonym w § 12 ust. 3.

2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.",

- treść projektowanej zmiany § 14 ust. 1 i 2 Statutu TP S.A.:

"1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) Zarząd uwzględni w porządku obrad sprawy zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania tego zgromadzenia.

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad."

(4) - dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu TP S.A:

"§ 17

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2.Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie zapada większością dwóch trzecich głosów oddanych, przy obecności osób, przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego, w drodze jawnego i imiennego głosowania i powinna zostać ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.",

- treść projektowanej zmiany § 17 Statutu TP S.A.:

"§ 17

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu."

(5) - dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 1 Statutu TP S.A:

"1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. O ile przepisy prawa przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, Spółka zamieszcza ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita.".

- treść projektowanej zmiany § 32 ust. 1 Statutu TP S.A.:

"1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej."

II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu TP S.A. (WZA)

1.Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał

1)Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zawierać:

a)uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad,

b)aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy - w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

c)dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem WZA tj. do 2 kwietnia 2010 r. Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie TP S.A., pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl (format plików pdf).

2)Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj do 20 kwietnia 2010 roku Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie TP S.A., pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres pelnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c).

3)Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2.Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

1)Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

2)Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tp-ir.pl.

3)O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić TP S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj do dnia 20 kwietnia 2010 roku do godz. 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

4)TP S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. TP S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

5)Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

6)Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

7)Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

8)Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

3.Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4.Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5.Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 7 kwietnia 2010 r.

7.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1)W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 7 kwietnia 2010 roku będą akcjonariuszami TP S.A.

2)Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

3)Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. Dostęp do dokumentacji

1)Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tp-ir.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

2)Od dnia 16 kwietnia 2010 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Roland Dubois - Członek Zarządu TP S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »