Reklama

GETIN (GTN): OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA - raport 8

Raport bieżący nr 8/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000004335 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402š oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 1 i § 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Holding S.A. na dzień 28 marca 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2010.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2010.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

16. Podjęcie uchwały w sprawach:

a) emisji obligacji imiennych serii R z prawem pierwszeństwa przed akcjonariuszami Spółki przy obejmowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii P, celem wdrożenia w Spółce nowego Programu Opcji Menedżerskich.

b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5 000 000 PLN w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P,

c) upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji,

d) upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii P,

e) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 21 ².

17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru obligacji imiennych serii R z prawem pierwszeństwa oraz pozbawienia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii P.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do wdrożenia w Spółce nowego Programu Opcji Menedżerskich oraz uchwalenia regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.

20. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 marca 2011 r.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 14 marca 2011 r., żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2. liczbę akcji,

3. rodzaj i kod akcji,

4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,

5. wartość nominalną akcji,

6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8. cel wystawienia zaświadczenia,

9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż w dniu 16 marca 2011 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione przez wyżej wymienione podmioty zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4 (XII piętro, recepcja) we Wrocławiu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, począwszy od dnia 23 marca 2011 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 7 marca 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej, w każdym jednak przypadku powinno zostać złożone na odpowiednim prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.getin.pl/?level=page&id=115 w sekcji Formularze. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć odpowiednio imienne świadectwo depozytowe lub imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław lub wysłane do Spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres.

W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Wszystkie dokumenty, tj. formularz żądania oraz załączniki powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd niezwłocznie, jednak później niż w dniu 10 marca 2011 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 48 godzin przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia na stronie Internetowej Spółki. Zgłoszenie projektów uchwał może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej, w każdym jednak przypadku powinno zostać złożone na odpowiednim prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.getin.pl/?level=page&id=115 w sekcji Formularze. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć odpowiednio imienne świadectwo depozytowe lub imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jaki i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie w formie pisemnej, wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław lub wysłane do Spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres. W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Wszystkie dokumenty, tj. formularz żądania oraz załączniki powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia .

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Formy pełnomocnictwa , sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.getin.pl/?level=page&id=115 w sekcji Formularze udostępnia do pobrania odpowiednie wzory "Formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej" który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wskazany powyżej. Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego zawiadomienia oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do dnia 24 marca 2011 r. do godz. 24.00 w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, w powyższej sytuacji obowiązany jest (zgodnie z obowiązującymi przepisami) głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

a) sprawdzenie treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,

b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,

d) potwierdzenie danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza.

Spółka w zakładce Formularze na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.getin.pl/?level=page&id=115 udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402 (3) § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dostępne są pod adresem http://www.getin.pl/?level=page&id=115 w zakładkach zatytułowanych odpowiednio Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu i Projekty uchwał.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie http://www.getin.pl/?level=page&id=115.

W przypadku wniesienia uwag przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zostaną one udostępnione na stronie internetowej Spółki.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Proponuje się następujące zmiany w Statucie Spółki będące konsekwencją podjęcia przez Walne Zgromadzenie proponowanych uchwał dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Po § 21š Statutu dodaje się § 21² o następującej treści:

" §212 Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 marca 2011 r. o kwotę nie większą niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych), w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii R z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 marca 2011 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki."

Zmienia się § 21 Statutu Spółki w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2010 r. tj:

§ 21

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 21š Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 731 785 319 (siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) złotych i dzieli się na:

- 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; -

- 5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 5.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 54.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 245.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 105.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 114.335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 2.779.986 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 22.483.776 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 80.188.224 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 70.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

- 3.998.333 akcji zwykłych na okaziciela Serii N, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

- nie więcej niż 18 000 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii O, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda."

2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 3, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 21 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji nowej emisji.

w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

§ 21

"1. Z zastrzeżeniem postanowień §21š i § 21² Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 731.785.319 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) złotych i dzieli się na:

- 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 5.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 54.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 245.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 105.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 114.335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 2.779.986 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 22.483.776 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 80.188.224 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 70.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, -

- 3.998.333 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 (słownie jeden) złoty każda,

- nie więcej niż 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1,00 (słownie jeden) złoty każda.

2. Ostateczną sumę , o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna, ani wyższa niż kwota maksymalna, określone w § 1 ust. 1 uchwały Nr 3, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 21 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji nowej emisji."

Proponowana zmiana w § 21 Statutu Spółki dotyczy postanowień ust. 1 tego paragrafu i jest uwarunkowana wcześniejszym zarejestrowaniem przez właściwy sąd rejestrowy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
Radosław Boniecki - Prezes Zarządu
Katarzyna Beuch - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »