WBAY (WBY): Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki Wealth Bay S.A. w dniu 31.07.2015r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki Wealth Bay S.A. w dniu 31.07.2015r.

Zarząd spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 31 lipca 2015 roku na godzinę 11:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 oraz kontynuowania działalności przez Spółkę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2014 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany Statutu Spółki .

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 10 lipca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wealthbay@wealthbay.pl.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres wealthbay@wealthbay.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma), treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.wealthbay.pl".

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wealthbay@wealthbay.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VI. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 15 lipca 2015 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 15 lipca 2015 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 16 lipca 2015 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 k.s.h., to jest:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84 (90-318 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 28, 29 i 30 lipca 2015 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres wealthbay@wealthbay.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VIII. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84, (90-318 Łódź) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.wealthbay.pl".

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na ich żądanie od dnia 16 lipca 2015 roku.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

IX. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.wealthbay.pl".

Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wealthbay@wealthbay.pl.

Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 lipca 2015 roku.

Zarząd Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2015 roku.

Uchwała nr 01/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 02/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 03/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 04/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 , oraz kontynuowania działalności przez Spółkę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2014 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany Statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 05/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku),

2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku stratą netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz

b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku stratą netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła _______________ zł (_______________)

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2014 rok,

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz

2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) rachunek zysków i strat,

d) rachunek przepływów pieniężnych,

e) zestawienie zmian w kapitale własnym,

f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2014 stratą netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła __________zł (________________) ,

oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2014 stratą netto/zyskiem netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła __________zł (________________)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 ,oraz kontynuowania działalności przez Spółkę.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia:

a) stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości ________- zł (___________ ) pokryć z zysków lat następnych;

b) kontynuować działalność Spółki, mimo że strata za rok 2014 przewyższa sumę kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 07/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 08a/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 08b/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 08c/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 08d/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Mariańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 08e/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 09/07/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany Statutu Spółki.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki i zmienić §3.1 Statutu Wealth Bay S.A. w ten sposób, że po punkcie w) dodać:

- punkt x) w brzmieniu: sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia

sanitarnego (PKD 46.73.Z);

- punkt y) w brzmieniu: wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);

- punkt z) w brzmieniu: sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z).

§2

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki Wealth Bay S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Wealth Bay S.A. , uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

XI. Obowiązujące Formularze.

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 31 lipca 2015 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,

b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie

z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza

w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

___________________________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________________

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

___________________________________________________________________________

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

___________________________________________________________________________

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

___________________________________________________________________________

(NIP, PESEL/ REGON)

___________________________________________________________________________

liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 31 lipca 2015r.

Projekt uchwały nr 01/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące

się

Liczba akcji:

_______________

• według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 02/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące

się

Liczba akcji:

_______________

• według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 03/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące

się

Liczba akcji:

_______________

• według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 04/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące

się

Liczba akcji:

_______________

• według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 05/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące

się

Liczba akcji:

_______________

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »