Reklama

(AHP): Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy, którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami

Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Ustroń, 6 marca 2018 roku

Reklama

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA

1.1 American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Sanatoryjnej 1, 43-450 Ustroń, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000398373, NIP 5482277894, REGON 072347621, o kapitale zakładowym w wysokości 28.005.750,00 PLN (opłacony w całości) ("Emitent"), działając na podstawie punktu 20.6 umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 16 kwietnia 2015 r. zawartej między innymi pomiędzy Emitentem, BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. i Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami"), niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy, którzy przystąpili do Umowy Pomiędzy Wierzycielami ("Obligatariusze ICA") ("Zgromadzenie").

1.2 Zgromadzenie odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 11:30 w Warszawie w siedzibie Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, 5 piętro.

1.3 Zgromadzenie zwoływane jest w związku z Umową Pomiędzy Wierzycielami i nie stanowi zgromadzenia obligatariuszy w rozumieniu warunków emisji obligacji serii I, wyemitowanych przez Emitenta ("Warunki Emisji").

2.PRZEDMIOT I PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA

2.1 Przedmiotem Zgromadzenia będzie decyzja w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia i zmiany do umowy kredytów zawartej w dniu 16 kwietnia 2015 r. pomiędzy między innymi Emitentem, Bankiem Zachodnim WBK S.A., Bankiem Millennium S.A., BGŻ BNP Paribas Bankiem Polskim S.A., Societe Generale Oddział we Frankfurcie oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz zmiany do Umowy Pomiędzy Wierzycielami.

2.2 Dla Zgromadzenia ustala się następujący porządek obrad:

2.2.1 otwarcie obrad Zgromadzenia;

2.2.2 wybór przewodniczącego Zgromadzenia;

2.2.3 sporządzenie listy obecności;

2.2.4 stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

2.2.5 udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia w sprawie podejmowanych uchwał;

2.2.6 zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;

2.2.7 głosowanie przez Zgromadzenie nad uchwałą lub uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia i zmiany do umowy kredytów zawartej w dniu 16 kwietnia 2015 r. pomiędzy między innymi Emitentem, Bankiem Zachodnim WBK S.A., Bankiem Millennium S.A., BGŻ BNP Paribas Bankiem Polskim S.A., Societe Generale Oddział we Frankfurcie oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz zmiany do Umowy Pomiędzy Wierzycielami;

2.2.8 zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2.3 Projekty uchwał Zgromadzenia będą dostępne w siedzibie Agenta Emisji tj. Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, e-mail: wardcm@haitongib.com, tel.: +48 (22) 347 40 00 ("Agent Emisji"). Obligatariusze ICA, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu proszeni są o zgłaszanie się do Agenta Emisji w celu zapoznania się z projektami uchwał oraz szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia.

2.4 Obligatariusz ICA ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, w tym projektów uchwał, objętych porządkiem obrad, zgodnie z punktem 2.3 powyżej. Żądanie powinno zostać skierowane do Agenta Emisji. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane Obligatariuszowi ICA najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Odpisy dokumentów mogą zostać wydane Obligatariuszowi ICA w wersji elektronicznej.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

3.1 W Zgromadzeniu mogą brać udział Obligatariusze ICA, którzy zgodnie z punktem 3.2 poniżej złożyli w siedzibie Agenta Emisji (działającego w imieniu Emitenta) wskazanej w punkcie 2.3 powyżej (w oryginale) świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że Obligatariusz ICA posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia.

3.2 Świadectwo Depozytowe, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone przez Obligatariusza ICA w siedzibie Agenta Emisji co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20 marca 2018 r. (włącznie) i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.

3.3 Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy ICA uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Obligatariusz ICA ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

3.4 Obligatariusz ICA może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.5 Pełnomocnikiem Obligatariusza ICA nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.

3.6 Obligatariusz ICA planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście powinien przekazać następujące dokumenty Agentowi Emisji w terminie wskazanym w punkcie 3.2 powyżej:

3.6.1 świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz ICA posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (zgodnie z punktem 3.1 powyżej),

3.6.2 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza ICA, oraz

3.6.3 kopie dowodów osobistych osób reprezentujących Obligatariusza ICA na Zgromadzeniu,

przy czym, powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli Obligatariusz ICA złożył powyższe dokumenty w związku ze zgromadzeniem obligatariuszy warunków emisji obligacji serii I zwołanym przez Emitenta w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej www.ahop.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace w dniu 6 marca 2018 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy").

3.7 Obligatariusz ICA planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przekazać następujące dokumenty Agentowi Emisji w terminie wskazanym w punkcie 3.2 powyżej:

3.7.1 świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz ICA posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (zgodnie z punktem 3.1 powyżej),

3.7.2 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza ICA,

3.7.3 kopie dowodów osobistych osób reprezentujących Obligatariusza ICA, oraz

3.7.4 dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie – wzór takiego pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Agenta Emisji,

przy czym, z zastrzeżeniem punktu 3.7.4, powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli Obligatariusz ICA złożył powyższe dokumenty w związku ze Zgromadzeniem Obligatariuszy.

3.8 Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu uregulowane są w Warunkach Emisji i Umowie Pomiędzy Wierzycielami.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-06Paweł BuszmanPrezes Zarządu
2018-03-06Wiesław DrópiewskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »