Reklama

BYTOM (BTM): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 7

Raport bieżący nr 7/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BYTOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049296, na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. na dzień 19 czerwca 2013 roku, o godz. 11.00 w Krakowie, przy al. Jana Pawła II 41c, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012,

2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012,

3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012,

4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:

1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012,

2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012,

3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012,

4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012.

5) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012

2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012,

3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012,

4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012.

9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia BYTOM S.A.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.

12. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2012.

13. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2012.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

1) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 3 czerwca 2013 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie BYTOM S.A. nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 3 czerwca 2013 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w firmie inwestycyjnej zgodnie z art. 406(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela BYTOM S.A. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 4 czerwca 2013 roku) żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę, siedzibę i adres BYTOM S.A.,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Przez trzy dni powszednie (tj. 14 czerwca 2013 r. oraz 17-18 czerwca 2013 r.) przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w BYTOM S.A. w Krakowie, al. Jana Pawła II 41c w godzinach od 9.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy BYTOM S.A.: akcjonariusz@bytom.com.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 19 czerwca 2013 roku od godziny 09:00.

2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać przesłane do BYTOM S.A. na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusz@bytom.com.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej w dniu 29 maja 2013 roku.

Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie na adres siedziby BYTOM S.A. bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusz@bytom.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania BYTOM S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu ani liczby pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przez pełnomocnictwo przesłane w postaci elektronicznej rozumie się treść pełnomocnictwa zawartą w treści wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną lub pełnomocnictwo przesłane pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności chyba, że jest udzielone w formie elektronicznej. Pełnomocnik powinien okazać przy podpisywaniu listy obecności dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik BYTOM S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od BYTOM S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia udostępnia się do pobrania formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu (odwołaniu) pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przekazane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusz@bytom.com.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.

BYTOM S.A. podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Łącznie z zawiadomieniem akcjonariusz powinien przesłać skany dokumentów tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku osób prawnych, należy przesłać dodatkowo skan odpisu z właściwego rejestru. W celu umożliwienia kontaktu akcjonariusz przesyłający zawiadomienie przesyła również do BYTOM S.A. adresy mailowe oraz numery telefonów akcjonariusza i pełnomocnika. Wyczerpanie powyższych obowiązków nie zwalnia akcjonariusza i pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy dokonywaniu rejestracji na Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących ich identyfikacji (dowodów tożsamości).

6) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A. przewiduje oddawanie głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Każdy Akcjonariusz chcący głosować korespondencyjnie na Walnym Zgromadzeniu, zobowiązany jest to złożenia swojego numeru telefonu oraz hasła, w celu potwierdzenia faktu oddania głosu drogą korespondencyjną.

Akcjonariusz oddający głos drogą korespondencyjną jest zobowiązany do wypełnienia formularza do głosowania dla każdej z uchwał osobno oraz umieszczenia formularza do głosowania z oddanym głosem w kopercie, osobnej dla każdej z uchwał. Koperta z oddanym głosem winna zostać opatrzona pozycją z porządku obrad, której dotyczy oddany głos. Koperty z oddanymi głosami winny zostać przesłane na adres BYTOM S.A. listem poleconym w jednej kopercie. Koperta zawierająca oddany głos dotyczący danego punktu porządku obrad zostanie otwarta przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w czasie oddawania głosów przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu i głos oddany korespondencyjnie zostanie doliczony do pozostałych głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej są udostępniane na stronie internetowej http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.

Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu nie spełniającym wymagań wskazanych w art. 4023 § 3 Kodeksu spółek handlowych, lub dodatkowych wymagań przewidzianych Statutem Spółki lub Regulaminem Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy BYTOM S.A. jest nieważny.

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które zostały otrzymane nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.

Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć także spraw wskazanych w art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania i pozbawia Akcjonariusza prawa zaskarżania uchwały na podstawie uchybienia trybowi tajności głosowania.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, przypada na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 3 czerwca 2013 roku.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie spółki w dniach 14, 17 oraz 18 czerwca 2013 r.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej: http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej BYTOM S.A. pod adresem http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - ……………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012,

2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012,

3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012,

4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:

1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012,

2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012,

3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012,

4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012.

5) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012

2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012,

3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012,

4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012.

9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia BYTOM S.A.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.

12. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2012.

13. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2012.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2012 rok, na które składa się:

1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 49.581.153,52 zł,

2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę w wysokości 5.520.226,91 zł,

3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 71.738,86 zł,

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z 25.916.321,41 zł z dnia 31 grudnia 2012 roku do 20.673.258,50 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, tj. zmniejszenie kapitału własnego o 5.243.062,91 zł,

5) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2012 rok, na które składa się:

1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 50.688.738,84 zł,

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę w wysokości 5.366.451,47 zł,

3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 425.246,37 zł,

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z 25.918.576,36 zł z dnia 31 grudnia 2012 roku na 20.829.049,15 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, tj. zmniejszenie kapitału własnego o 5.089.527,21 zł,

5) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: dalszego istnienia BYTOM S.A.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności przez BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia pokryć z zysku lat następnych poniesioną przez BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012 stratę netto w wysokości 5.541.800,26 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Arturowi Morawcowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 r. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. z działalności w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Sławomirowi Wasilewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Haraldowi Lassmanowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 26 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi Pilchowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Michałowi Mellerowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Karolinie Woźniak - Małkus, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krzysztofowi Bajołkowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »