Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku:

I. na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki:

na 27 marca 2012 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 64, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2011.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2011 r. zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r.

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 r.

12. Udzielenie członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii B.

14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.

15. Uchwalenie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

16. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

II. Przedstawia informacje dotyczące projektowanych zmian Statutu Spółki

1) Artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.331.600,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 126.400 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda."

proponowane brzmienie:

"Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.363.287,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 253.150 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda."

2) W artykule 13 ust. 2 usuwa się pkt q) o brzmieniu:

"(q) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy,"

i odpowiednio zmienia się numerację kolejnych punktów.

3) W artykule 14 dodaje się ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu:

"4. Spółka może umożliwić akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegający na:

a) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

c) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej."

III. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

- - treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa,

- - treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.

Załączniki:

Plik;Opis

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AC S.A..pdf;

projekty uchwał ZWZ AC S.A..pdf;


Katarzyna Rutkowska - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »