Reklama

BEDZIN (BDZ): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna na dzień 21.06.2012 r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołuje na dzień 21 czerwca 2012r. roku o godzinie 11°°, w siedzibie Spółki przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie, Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

6.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011.

7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.

14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji.

15.Zamknięcie Zgromadzenia.

I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Elektrociepłowni "Będzin" S.A. nie później, niż 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 31 maja 2012 (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki inwestor@ecb.com.pl. , bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. , ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki inwestor@ecb.com.pl. , bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. , ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.ecbedzin.pl. Akcjonariusz bądź akcjonariusze zgłaszający projekt uchwały powinni wraz z projektem uchwał przedstawić Spółce wystawione przez podmiot zaświadczenie o prawie udziału w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako uprawnionych akcjonariuszy Spółki.

III. Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych do porządku obrad zgodnie z pkt. II powyżej.

IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ecbedzin.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego formularza pełnomocnictwa w formacie PDF, pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki inwestor@ecb.com.pl. . Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać podpis mocodawcy, zakres pełnomocnictwa i wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Informacja powinna też zawierać dane kontaktowe mocodawcy (w tym numer telefonu lub mail) - zgodne z danymi wskazanymi w biurze maklerskim, które wystawiło dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa. Weryfikacja ta może polegać, w szczególności, na ustaleniu, przy pomocy biura maklerskiego, które wydało dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, danych kontaktowych mocodawcy i zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Weryfikacja telefoniczna będzie dokonywana niezwłocznie po uzyskaniu informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestracji rozmów.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Elektrociepłowni "Będzin" S.A. , pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, a udzielenie przez niego dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

V. Statut Elektrociepłowni "Będzin" S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Regulamin Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 5 czerwca 2012r. (art. 4061 § 1 k.s.h.). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 25 maja 2012r. (art. 4021 § 2 k.s.h.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (pkt.VII), tj. nie później niż w dniu 06 czerwca 2012r. (art. 4063 § 2 k.s.h.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

IX. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2012r. uprawnione będą osoby, które:

- były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (pkt VII), tj. w dniu 5 czerwca 2012r.

oraz te, które:

- zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 25 maja 2012r. i nie później niż w dniu 6 czerwca 2012 r. (pkt.VIII) do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

X. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141 w dniach od 18 do 20 czerwca 2012r. (art. 407 § 1 k.s.h.)

XI. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki inwestor@ecb.com.pl.

XII. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki www.ecbedzin.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi lub opinie Zarządu bądź Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.ecbedzin.pl, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XIII. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

XIV. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. dostępne są na stronie internetowej www.ecbedzin.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim §38 pkt.1. 1) §100 pkt.3 oraz Art. 402 Ksh
Sabina Apel - Członek Zarządu
Józef Kijak - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »