Reklama

SIMPLE (SME): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w Warszawie - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2012 na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51.

I.PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Reklama

2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5)Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej;

6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok;

7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.;

8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE;

9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;

10)Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011;

11)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE;

12)Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;

13)Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;

14)Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.

15)Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

16)Wolne wnioski.

17)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@simple.com.pl .

b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wza@simple.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na dres wza@simple.com.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza.

e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziały w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną

g. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 12 czerwca 2012 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

h. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

i. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.

j. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie."

III. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI:

1.Dotychczasowy ust. 3 w § 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

" Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji uprzywilejowanej przyznaje się prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każdej innej akcji przysługuje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."uchyla się w całości.

IV. UWAGI ZARZĄDU SPÓŁKI:

1.Zarząd Spółki ponadto informuje Akcjonariuszy, iż :

zmiana §3 Statutu Spółki, poprzez uchylenie ust. 3 stanowi de facto ponowienie Uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2011 roku, która nie weszła w życie w związku nie dokonaniem przydziału akcji serii K przed dniem 25 maja 2012 roku. W związku z przewidywanym objęciem akcji serii K przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnionym jest podjęcie ponownie przedmiotowej uchwały.

Załączniki:

Plik;Opis
Bogusław Mitura - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »