Reklama

PRIMAMODA (PMA): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 27 maja 2013 - raport 3

Raport bieżący nr 3/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
OGŁOSZENIE ZARZĄDU PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("KSH”),

zwołuje na dzień: 27 maja 2013 roku na godzinę 8.30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("WZA”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie spółki pod adresem ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Reklama

Porządek obrad

1.Otwarcie Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.Przyjęcie porządku obrad,

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za 2012,

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za 2012 rok,

8.Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2012 rok

9.Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012

10.Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012

11.Podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacja dla Akcjonariuszy:

1. Prawo do uczestnictwa w WZA

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu: 11 maja 2013 roku

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, przez trzy dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 22 do 24.05.2013 roku w godzinach 10.00 – 16.00.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed datą odbycia WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Spółki lub adres poczty elektronicznej – relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl w formacie "pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (71) 342 13 25.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:

1.w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

2.w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA

3.w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

2. Wybrane uprawnienie Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1.żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia: 6 maja 2013 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl

2.zgłaszania Spółce przed terminem WZA na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:

1.w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

2.w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA

3.w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile:

1. informacja o tym fakcie wpłynie na skrzynkę poczty elektronicznej relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl , oraz

2. informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiającej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie "pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

1.w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

2.w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1.w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

2.w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA

W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1.w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

2.w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Formularze, o których mowa w art. 402 3 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl/relacjeinwestorskie/WZA

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

3. Uczestniczenie i sposób wypowiadania się w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie dopuszcza możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

4. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

5. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed

terminem WZA na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl/relacjeinwestorskie/WZA

oraz pod adresem spółki: Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 36 w dniach 20 do 24 maja 2013 w godzinach 10.00 do 16.00

6. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl/relacjeinwestorskie/WZA

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z biurem spółki tel (71) 344-84-81.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-30Dariusz PlesiakPrezes ZarząduDariusz Plesiak
2013-04-30Katarzyna ButwickaWiceprezes ZarząduKatarzyna Butwicka

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »