Reklama

DOMDEV (DOM): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie - raport 18

Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031483, wysokość kapitału zakładowego wynosi 24.770.272 zł, wpłacony w całości, Regon 012212483, NIP 525-14-92-233 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013, poz. 1030 tekst jednolity, "Kodeks spółek handlowych”) oraz pkt 8.2.3. Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 maja 2014 r., o godz. 14:00, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, w sali NewConnect, na poziomie 0.

Reklama

I. Porządek obrad

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.:

a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku,

b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku.

8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,

9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku.

10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku.

11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.:

a. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku,

b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku.

14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku.

16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2013, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

20) Zamknięcie obrad.

II. Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 2 maja 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki, tj. pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@domdevelopment.com.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku:

a. akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru,

b. akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 5 maja 2014 r. jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie złożone osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki tj. pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Do projektów uchwał należy dołączyć, określone w pkt II. 1. powyżej, dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania tj. świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pozwalające na identyfikację akcjonariusza, tj. w przypadku:

a. akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru,

b. akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączając pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – załączając kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad powinno zostać dokonane do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować powyższe zdarzenie w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz przesyła, w formacie PDF, najpóźniej do dnia poprzedzającego odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@domdevelopment.com.pl wypełniony formularz pełnomocnictwa lub odwołania pełnomocnictwa zamieszczony na stronie internetowej Spółki:

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji:

http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/Peln-ZWZA-22-05-2014.pdf

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji:

http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/Odwolanie-peln-ZWZA-22-05-2014.pdf

Wraz z wypełnionym ww. formularzem akcjonariusz przesyła w formie PDF odpowiednio następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę. Na potrzeby umożliwienia Spółce kontaktu z akcjonariuszem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła, wraz z ww. formularzem, numer swojego telefonu.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402(3) § 3 Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/formularz-prawo-glosu-peln-ZWZA-22-05-2014.pdf

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

W przypadku, gdy głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Akcjonariusz Spółki może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze Spółki zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadający osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 6 maja 2014 r. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

a) w dniu rejestracji, tzn. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 6 maja 2014 r., będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

oraz

b) nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 17 kwietnia 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 7 maja 2014 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a także sprawdzenie czy akcjonariusz znalazł się na liście akcjonariuszy, o której mowa w pkt IV poniżej.

IV. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 19 maja 2014 r., w godzinach od 9:00 do 17:00, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy przesłać na adres wza@domdevelopment.com.pl lub złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, a ponadto w przypadku:

a. akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza załączając aktualny odpis z właściwego dla akcjonariusza rejestru,

b. akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

Akcjonariusz powinien również wykazać swój status akcjonariusza Spółki w sposób wskazany w pkt II. 1. niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sali obrad, od godziny 13:00.

V. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne, począwszy od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny/wza/22-05-2014

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wprowadzonych spraw do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny/wza/22-05-2014 niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny/wza/22-05-2014

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@domdevelopment.com.pl

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-17Janusz ZalewskiWiceprezes Zarządu
2014-04-17Dariusz GołębiewskiProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »