Reklama

ENAP (ENP): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, podaje do wiadomości następujący komunikat .

Reklama

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 maja 2014 r. o godz. 9:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.

I.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.

9.Powzięcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013,

b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013,

c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013,

d)powołania członków Rady Nadzorczej,

e)podziału zysku.

10.Wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

II.Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

1.Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 8 maja 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 7 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@enap.com.pl.

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2.Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 7 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3.Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych

do porządku obrad.

4.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402 3ksh został zamieszczony na stronie internetowej http://www.enap.com.pl. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka w celu weryfikacji wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e-maile z prośbą o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres e-mailowy: sekretariat@enap.com.pl. Powyższe wymogi stosuje się także w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5.Spółka nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy pomocy drogi korespondencyjnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

III.Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

1.Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 maja 2014 r.

uprawnieni z akcji imiennych którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

IV.Uprawnieniu do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

1.W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

a)na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 13 maja 2014 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

b)w terminie pomiędzy 29 kwietnia 2014 r.(po publikacji ogłoszenia) a 13 maja 2014 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i przedłożenie go w Spółce w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz księgi akcyjnej.

3.Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 26 maja 2014 r.) w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V.Informacja o pełnym tekście dokumentacji oraz projektach uchwał

1.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 7 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.enap.com.pl

VI.Wskazanie strony internetowej na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1.Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.enap.com.pl

2.Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących

i okresowych…" poniżej przekazujemy projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..."

z dnia 19 lutego 2009 r.,


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-25Tomasz MichalikPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »