Reklama

TERESA (TER): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA SA. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI GUTOWO MAŁE

I

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”), a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd Spółki Pani Teresa Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym, przy ul. Powidzkiej 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000280074 ("Emitent”, "Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

22 maja 2014 roku, o godz. 11.00, w Gutowie Małym, przy ul. Powidzkiej 50

II

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Sporządzenie listy obecności,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013,

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, ocenę wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013 oraz roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, ocenę pracy Rady Nadzorczej, a także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

c. podziału zysku wypracowanego w 2013 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;

d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

f. wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki;

g. liczebności Rady Nadzorczej Spółki III kadencji;

h. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji;

i. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji;

j. zmiany w Statucie Spółki dotyczącej § 6;

k. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią art. 402 § 2 KSH Zarząd Pani Teresa Medica S.A. podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu:

Zmiana §6 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

13.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych

13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych

14.14.Z Produkcja bielizny

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i

elektroterapeutycznego

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

46.46.Z . Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

47.47.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”

Proponowane brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

13.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych

13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych

14.14.Z Produkcja bielizny

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i

elektroterapeutycznego

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.46.Z . Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

47.47.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.”

III

UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

III.1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("Dzień Rejestracji”) jest 06 maja 2014 roku.

III.2. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w "Dniu Rejestracji”.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy:

a. w przypadku akcji imiennych - w Dniu Rejestracji tj. 06 maja 2014 r. są wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki;

b. w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 25 kwietnia 2014) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 07 maja 2014).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie księgi akcyjnej Spółki i wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , tj. w dniach 19, 20 i 21 maja 2014 roku w godz. od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III.3. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia można uzyskać w siedzibie Spółki pod adresem ul. Powidzka 50, Gutowo Małe lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pani-teresa.com.pl.

IV

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

IV.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej:

administracja@pani-teresa.com.pl.

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

IV.2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. do dnia 1 maja 2014 roku. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Powidzka 50, Gutowo Małe, 62-300 Września. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na następujący adres poczty elektronicznej: administracja@pani-teresa.com.pl.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

IV.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Powidzka 50, Gutowo Małe, 62-300 Września. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres administracja@pani-teresa.com.pl.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

IV.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

IV.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki (ul. Powidzka 50, Gutowo Małe, 62-300 Września). Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres administracja@pani-teresa.com.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

3. imię i nazwisko albo nazwa (firma) pełnomocnika,

4. miejsce zamieszkania (siedziba) mocodawcy oraz pełnomocnika,

5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z

mocodawcą,

6. datę udzielenia pełnomocnictwa,

7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest

udzielane,

8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoływalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki w zawiadomieniu.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@pani-teresa.com.pl.

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej (www.pani-teresa.com.pl) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

IV.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-25 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »