Reklama

WORKSERV (WSE): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Raport bieżący nr 33/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6.509.482,30 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych”) oraz § 10 ust. 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016r., o godz. 12:00, w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66.

Reklama

I. Porządek obrad

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki "Work Service” S.A. za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki "Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2015.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki "Work Service” S.A. za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki "Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2015.

7.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku spółki "Work Service” S.A. za 2015 rok.

8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2015.

9.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2015.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki "Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 roku.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 123 042 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę nie większą niż 12 304,20 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 123 042 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii W z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii W oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii W do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Proponowana w związku z powyższym zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu § 6d w następującym brzmieniu:

"§ 6 d

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 12 304,20 zł (dwanaście tysięcy trzysta cztery złote 20/100) poprzez emisję nie więcej niż 123 042 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii W, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E emitowanych na podstawie Uchwały nr …/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2016 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii E, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawa do objęcia Akcji Serii W wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii E będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018r. z wyjątkiem Warrantów Subskrypcyjnych serii E, przyznanych Uprawnionym Kluczowym Menedżerom, którzy byli zatrudnieniu w Spółce krócej niż 18 miesięcy w ciągu trwania Programu Opcji Menedżerskich (tj. w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2017r.). Te Warranty zostaną przekazane do Rezerwy w ramach Programu Opcji Menedżerskich do wykorzystania według uznania przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 1 pkt III podpunkt 2 uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A. z dnia 27 czerwca 2013r.”

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i Zastępcy Przewodniczącego (Vice – Chairman, President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki ("Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).”

Proponuje się zastąpić następującym:

"1.Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i dwóch Zastępców Przewodniczącego (Vice – Chairman, President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki ("Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).”

14. Podjęcie uchwały z przedmiocie odwołania Pana Tomasza Hanczarka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i powołania Pana Tomasza Hanczarka do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

15.Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie w zakładce Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

1. pełna treść ogłoszenia o ZWZA

2. treść projektów uchwał na ZWZA

Podstawna prawna:

1. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184,

poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami)

2. § 38 ust. 1 pkt. 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim i art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-31Maciej WituckiPrezes Zarządu
2016-05-31Piotr Gajek Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: treść | service

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »