Reklama

ELEKTROTI (ELT): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 28.05.2012r. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 28 maja 2012r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Reklama

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2011, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok

15. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2011.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2011

17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki - Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2011r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych- Dariuszowi Połetkowi - z wykonania obowiązków w 2011r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju- Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2011r.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2011r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2011r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - z wykonania obowiązków w 2011r.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wiktorowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2011r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mateuszowi Rodzynkiewiczowi - z wykonania obowiązków w 2011r.

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej - Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego oraz Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych, Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu ELEKTROTIM S.A.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu ELEKTROTIM S.A.

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 ust. 3 Statutu ELEKTROTIM S.A.

35. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniającego zmiany, o których mowa w pkt. 31-34 porządku obrad.

36. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązywania Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A"

37. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

39. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami

3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie o zwołaniu WZA ELEKTROTIM SA 28-05-2012.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu WZA ELEKTROTIM S.A na 28.05.2012

Projekty Uchwał na WZA 28-05-2012.pdf;Projekty Uchwał na WZA 28.05.2012

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze.pdf;Wzór pełnomocnictwa oraz formularze


Andrzej Diakun - Prezes Zarządu
Mirosław Nowakowski - Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »