Reklama

ELEKTROTI (ELT): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 25.05.2015r. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust. 2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 25 maja 2015r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Reklama

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2014, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok

15. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2014.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na wypłatę dywidendy za rok 2014

17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2014.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2014.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2014.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2014.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2014.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2014.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Dziedziulowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 17.02.2014r.

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 17.02.2014r. do 31.12.2014r.

27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego.

28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

34. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

35. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

36. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

37. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

2. Projekty uchwał

3. Projekt statutu Spółki

4. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt 3) dokumentu pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych", pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 25.05.2015r., oraz uchyliła się od głosowania w sprawie projektów uchwał od nr 14/WZA/2015 do 24/WZA/2015, ponieważ dotyczą one Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-29Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2015-04-29Sławomir CieślaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »