ELEKTROTI (ELT): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 27.06.2018r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 27 czerwca 2018r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Reklama

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały dotyczącej działalności spółki MAWILUX S.A. w roku 2017, tj. spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh przez przeniesienie całego majątku MAWILUX S.A. na ELEKTROTIM S.A. (łączenie się przez przejęcie):

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MAWILUX S.A. za 2017 rok.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2017 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2017 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok

14. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2017.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2017.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2017.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2017.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2017.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2017

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2017.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w roku 2017.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017.

24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Nowakowskiego.

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki

31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

32.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:

1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,

2. projekty uchwał,

3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

4. sprawozdanie finansowe spółki MAWILUX S.A. - spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh,

5. proponowany tekst jednolity Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniający zmianę § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia § 19 ust. 8 i 9 Statutu oraz treść projektowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki:

"8. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród Członków Rady Nadzorczej.

9. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”

Proponowane brzmienie § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki:

"8. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej.

9. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,

c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

d) monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,

e) przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych”.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 27.06.2018r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-23Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2018-05-23Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »