Reklama

ELSTAROIL (ELS): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils SA na dzień 13 lutego 2012 r.

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00001832311, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 lutego 2012 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w statucie Spółki.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

II. Informacje dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej równocześnie na adresy: sekretariat@elstaroils.pl oraz rysiewicz@elstaroils.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej równocześnie na adresy: sekretariat@elstaroils.pl oraz rysiewicz@elstaroils.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

3) Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej równocześnie na adresy: sekretariat@elstaroils.pl oraz rysiewicz@elstaroils.pl najpóźniej na jeden dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości oraz dokumentu pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej albo z powołaniem się na pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej okazując wydruk pełnomocnictwa przesłanego uprzednio w postaci elektronicznej.

5) Spółka informuje, ze akcjonariusz nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykonywaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Spółka informuje, ze akcjonariusz nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykonywaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Spółka informuje, że akcjonariusz nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykonywaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej pod adresem: www.elstaroils.pl oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

III. Dzień rejestracji

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), t.j. 26 stycznia 2012 roku. W Walnym Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczy osoby, które:

(i) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 29 stycznia 2012 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

(ii) w terminie pomiędzy 17 stycznia 2012 r. a 30 stycznia 2012 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

IV. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW"). Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. Dokumenty

Wymagane prawem materiały i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elstaroils.pl

VI. Dodatkowe Informacje

Dodatkowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej

Spółki pod adresem: http://www.elstaroils.pl

VII. Proponowane zmiany Statutu

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd podaje proponowane zmiany Statutu:

I. §1 Statutu

Obecne brzmienie:

"§ 1

1. Firma Spółki brzmi "Elstar Oils" spółka akcyjna.

2. Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu "Elstar Oils" S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym."

Proponowane brzmienie:

"§ 1

1. Firma Spółki brzmi "ADM Czernin" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu "ADM Czernin" S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym."

II. §14 ust. 2 Statutu

Obecne brzmienie:

"§ 14

2. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

Proponowane brzmienie:

"§ 14

2. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata."
Aleksander Rysiewicz - Dyrektor

Dowiedz się więcej na temat: Elstar Oils SA | ZGROMADZENIA | oils | Emitent | zgromadzenie | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »