Reklama

DEBICA (DBC): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

I. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 w zw. z § 21 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 czerwca 2014 r., godz. 9:00 w Dębicy (Dom Kultury Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., ul. Ignacego Lisa 3, sala widowiskowa), proponując następujący porządek obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.

11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu (zgodnie z art. 4022 pkt 2 KSH)

a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem WZA, tj. nie później niż 14 maja 2014 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój nr 4, 39-200 Dębica (przy czym w przypadku przesłania żądania mającego formę pisemną do Spółki pocztą lub kurierem, o chwili jego złożenia decyduje data doręczenia przesyłki pod wyżej wskazany adres) lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2014/kontakt”.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 maja 2014 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, wykonujący powyższe uprawnienie są zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie do złożonego żądania świadectw(a) depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzających, że są oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przesyłać w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę).

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów - w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka zastrzega, że żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.

b) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój nr 4, 39-200 Dębica lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2014/kontakt) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący powyższe uprawnienie są zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektu lub projektów uchwał, poprzez załączenie do zgłoszenia świadectw(a) depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzających, że są oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przesyłać w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę).

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w ww. sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów - w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka zastrzega, że projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2014/kontakt bez dochowania wymogów określonych w punkcie II a) powyżej, nie zostaną uwzględnione.

c) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2014/kontakt najpóźniej do 3 czerwca 2014 r., do godz.16:00 czasu polskiego, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę) podpisany przez akcjonariusza, bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycje dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę):

- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto akcjonariusz, przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów - w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Spółka zastrzega ponadto, że zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji.

Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2014/materialy_z_wza_1”. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie WZA albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na WZA, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie WZA oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

e) brak możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin WZA nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną.

W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na WZA formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną (wzory formularzy zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2014/materialy_z_wza_1” i dotyczą wyłącznie głosowania za pośrednictwem pełnomocników, którzy będą obecni na WZA).

III. Dzień rejestracji (zgodnie z art. 4022 pkt 3 KSH)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tzw. record day) jest 19 maja 2014 r.

IV. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (zgodnie z art. 4022 pkt 4 KSH)

Prawo uczestnictwa w WZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA (tj. 19 maja 2014 r.).

Zgodnie z art. 4063 § 6 i § 7 KSH Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie), który to wykaz sporządzany jest na podstawie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w WZA. W związku z powyższym, akcjonariusz zamierzający wykonać swoje prawo uczestnictwa w WZA winien nadto zażądać, nie wcześniej niż 8 maja 2014 r. i nie później niż 20 maja 2014 r., wystawienia takiego imiennego zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych albo zażądać, w wypadku osób uprawnionych z akcji Spółki zapisanych na rachunkach zbiorczych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA sporządzonego w języku polskim lub angielskim, od posiadacza rachunku zbiorczego, na którym zapisane są akcje Spółki.

W dniach 29 maja, 2 oraz 3 czerwca 2014 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Spółki pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój nr 4, 39-200 Dębica wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki pod adresem: "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2014/kontakt”. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej).

V. Udostępnienie dokumentacji (zgodnie z art. 4022 pkt 5 KSH).

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój nr 4, 39-200 Dębica lub na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2014/materialy_z_wza_1”.

VI. Adres strony internetowej (zgodnie z art. 4022 pkt 6 KSH).

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2014/materialy_z_wza_1”.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki pod adresem: "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2014/kontakt. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką powinni umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej).

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Spółka zastrzega, że próby kontaktu przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu formularza kontaktowego lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu WZA i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

VII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji (4023 §1 pkt 2 KSH).

Zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 KSH Zarząd Spółki informuje, że kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13 802 750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 8,00 (słownie: osiem) zł każda. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Informacje organizacyjne.

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia w godz. 8:00-9:00.

IX. Projekty uchwał WZA.

Uchwała Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ______.

Uchwała Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ______.

Uchwała Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 4 czerwca 2014 r. sprawozdanie finansowe za rok 2013, obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2013 r.,

- rachunek zysków i strat za rok 2013,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2013,

- informację dodatkową za rok 2013.

Uchwała Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

Uchwała Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 r.

Uchwała Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za 2013 r. w kwocie 115 525 812,42 zł (słownie: sto piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych czterdzieści dwa grosze) w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę 57.695.495,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,18 zł (słownie: cztery złote i osiemnaście groszy) na każdą akcję, ustalając dzień 29 sierpnia 2014 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 16 grudnia 2014 r., jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki,

2. przeznaczyć sumę 57.830.317,42 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych i czterdzieści dwa grosze) na kapitał rezerwowy Spółki,

3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

Uchwała Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Radosławowi Bółkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michel Rzonzef, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Philipowi Degeer, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronaldowi Archer, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Renacie Hadale, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Karlowi Brocklehurst, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. liczyć będzie ___ członków.

Uchwała Nr __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »