Reklama

INSTALKRK (INK): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą Instal Kraków S.A., z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042496, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 maja 2014 roku o godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Konstantego Brandla 1.

I. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Reklama

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Wybór Komisji Wyborczej;

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2013;

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2013;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2013;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;

f) podziału zysku;

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

i) ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki do końca bieżącej kadencji;

j) powołania Członka Zarządu Spółki w miejsce Członka Zarządu, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji;

k) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;

l) wyboru członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;

m) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;

n) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez byłego członka zarządu;

o) aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres Spółki: ul. Konstantego Brandla 1, 30 - 732 Kraków lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Spółki: sekretariat@instalkrakow.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej - data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływ na serwer pocztowy Spółki).

Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki: www.instalkrakow.pl w zakładce: Dla inwestorów/WZA.

W przypadku skorzystania z formy elektronicznej złożenia wniosku wymagane jest wysłanie wypełnionego formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinien przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz upoważnienie osób, które podpisały żądanie, do reprezentowania Akcjonariusza,

4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika (poza wskazanymi wyżej odpowiednimi dokumentami dotyczącymi Akcjonariusza) - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz upoważnienie odpowiedniej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, mających siedzibę w państwie, w którym nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których wyżej mowa, należy dołączyć kopię właściwego dla danej jurysdykcji dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

Obowiązek załączenia powyższych dokumentów dotyczy zarówno Akcjonariuszy występujących z żądaniem w formie pisemnej, jak Akcjonariuszy występujących z żądaniem w formie elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone do żądania w postaci właściwej dla formy zgłoszonego żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF).

Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu 28 kwietnia 2014 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w powyższym trybie. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.instalkrakow.pl w zakładce: Dla inwestorów/WZA.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres Spółki: ul. Konstantego Brandla 1, 30 - 732 Kraków lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Spółki: sekretariat@instalkrakow.pl.

Projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływ na serwer pocztowy Spółki).

Projekty uchwał mogą być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki: www.instalkrakow.pl w zakładce: Dla inwestorów/WZA.

W przypadku skorzystania z formy elektronicznej przy zgłaszaniu projektu uchwały wymagane jest wysłanie wypełnionego formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz zgłaszający projekty uchwał powinien przedstawić, wraz z takim zgłoszeniem, dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, a w szczególności:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień zgłoszenia projektów uchwał,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz upoważnienie osób, które podpisały żądanie, do reprezentowania Akcjonariusza,

4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika (poza wskazanymi wyżej odpowiednimi dokumentami dotyczącymi Akcjonariusza) - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz upoważnienie odpowiedniej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, mających siedzibę w państwie, w którym nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których wyżej mowa, należy dołączyć kopię właściwego dla danej jurysdykcji dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

Obowiązek załączenia powyższych dokumentów dotyczy zarówno Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie pisemnej, jak Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone do zgłoszenia w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF).

Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Projekty uchwał zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: www.instalkrakow.pl w zakładce: Dla inwestorów/WZA.

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu i zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu osobiście powinien posiadać przy sobie stosowny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć osobiście w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Prawo do reprezentowania takiego Akcjonariusza powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub też – w przypadku braku ujawnienia danej osoby w rejestrze - jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania w imieniu Akcjonariusza. Uchwała ta powinna zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz. 9.00 - 10.00.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium.

Akcjonariusz może jednak głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa wyżej, jako pełnomocnik innego Akcjonariusza. W takiej sytuacji pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Ponadto w takiej sytuacji udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Tak ustanowiony pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, stosowane formularze oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Ustanowiony przez Akcjonariusza pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Tak ustanowiony pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa może zostać dokonane poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularzu pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki: www.instalkrakow.pl w zakładce: Dla inwestorów/WZA.

Spółka jest uprawniona do dokonywania weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w szczególności poprzez:

a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,

b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do pełnomocnictwa (formularza pełnomocnictwa) i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

c) stwierdzenie uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwego rejestru lub innych właściwych dokumentach.

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go pełnomocnika do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru albo też innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do działania w jego imieniu, wraz z kopiami dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawicieli danego Akcjonariusza; w przypadku, gdy osoba reprezentująca danego Akcjonariusza nie została ujawniona we właściwym rejestrze, jej upoważnienie do działania w imieniu Akcjonariusza powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza, potwierdzające prawo danej osoby do reprezentowania danego Akcjonariusza; uchwała ta powinna zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata;

c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby;

d) w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru albo też innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do działania w jego imieniu, wraz z kopiami dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawicieli tego podmiotu; w przypadku, gdy osoba reprezentująca pełnomocnika nie została ujawniona we właściwym rejestrze, jej upoważnienie do działania w imieniu pełnomocnika powinno wynikać z uchwały właściwego organu pełnomocnika, potwierdzające prawo danej osoby do reprezentowania danego podmiotu; uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

W przypadku podmiotów zagranicznych, mających siedzibę w państwie, w którym nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których wyżej mowa, należy dołączyć kopię właściwego dla danej jurysdykcji dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości przedstawionych kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka zastrzega, że może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów tych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot.

W razie nie przedstawienia wskazanych wyżej dokumentów, pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Do pełnomocnictwa sporządzonego w języku obcym oraz do wszelkich wskazanych wyżej dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno być dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, do pełnomocnictwa należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

W przypadku udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: sekretariat@instalkrakow.pl, z podaniem adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem udzielającym pełnomocnictwa oraz ustanowionym przez niego pełnomocnikiem.

Spółka na swojej stronie internetowej: www.instalkrakow.pl w zakładce: Dla inwestorów/WZA udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej w formacie PDF.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skany dokumentów, o których mowa powyżej, potrzebnych do weryfikacji danych Akcjonariusza i pełnomocnika oraz ważności udzielonego pełnomocnictwa. W zawiadomieniu należy wskazać również adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i wyznaczonym przez niego pełnomocnikiem.

Zarząd Spółki ma prawo podejmować wszelkie stosowne działania zmierzające do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na nawiązaniu kontaktu telefonicznego lub też w formie elektronicznej zarówno z Akcjonariuszem jak i pełnomocnikiem.

Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej (w tym wydrukowane z postaci elektronicznej) do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Spółka na swojej stronie internetowej: www.instalkrakow.pl w zakładce: Dla inwestorów/WZA udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1 – 4 Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na to, że głosowanie i liczenie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie za pomocą kart magnetycznych i elektronicznego urządzenia do liczenia głosów, powyższy formularz stanowi wyłącznie pisemną instrukcję w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika i nie może stanowić karty do głosowania dla pełnomocnika.

W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

6. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie będzie możliwe uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada więc na dzień 1 maja 2014 roku.

Powyższy dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dotyczy uprawnionych z akcji na okaziciela oraz uprawnionych z akcji imiennych.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w określonym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, Spółka ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. K. Brandla 1, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 14 do 16 maja 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Takie żądanie można przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: sekretariat@instalkrakow.pl.

Sposób głosowania i liczenia głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu odbywać się będą przy użyciu kart magnetycznych.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w chwili rejestracji obecności na Walnym Zgromadzeniu w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz. 9.00 - 10.00.

Wskazanie miejsca i sposobu, w jaki osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.instalkrakow.pl w zakładce: Dla inwestorów/WZA.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Powyższe żądania można przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: sekretariat@instalkrakow.pl, z podaniem adresu, na jaki stosowne dokumenty mają zostać przesłane.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółka udostępni na stronie internetowej pod adresem: www.instalkrakow.pl w zakładce: Dla inwestorów/WZA.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-17Rafał RajtarCzłonek Zarządu
2014-04-17Jan SzybińskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »